О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

гр.Бургас, № 1961   / 17.08.2018гг.

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, състав, в закрито заседание на седемнадесети август, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                                      СЪДИЯ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

като разгледа адм.д.№2029 по описа за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на Д.И.Н.,*** и съдебен адрес ***, чрез адвокат Н. Н., против разпореждане №021-00-5326-5/18.06.2018г. на орган при ТП на НОИ Бургас и разпореждане № 021-00-5326-7/04.07.2018г. на орган при ТП на НОИ Бургас. С първото разпореждане на основание чл.54ж, ал.1, вр. с чл.54д, ал.1, т.1 от КСО е прекратено изплащането на отпуснато на жалбоподателя парично обезщетение за безработица, считано от 12.06.2018г. поради започване на трудова дейност. С разпореждането от 04.07.2018г., на основание чл.54ж, ал.1, във вр. с чл.54д, ал.1, т.2 от КСО е прекратено изплащането на отпуснатото на жалбоподателя парично обезщетение, считано от 04.06.2018г. поради прекратяване на регистрацията от Агенция по заетостта. В жалбата се твърди, че обжалваните разпореждания са незаконосъобразни и се иска тяхната отмяна.

Жалбата е недопустима по следните съображения:

Жалбоподателят не е спазил установения ред за обжалване на административен акт, който е визиран в чл. 117, ал.1 от КСО, тъй като оспорените разпореждания подлежат на задължително обжалване по административен ред пред директора на ТП на НОИ Бургас. В жалбата не се твърди и по делото няма никакви данни разпорежданията да са обжалвани пред горестоящия административен орган, а това обжалване е задължителна предпоставка по смисъла на чл. 117, ал.1, във вр. с чл. 118 от КСО за обжалване по съдебен ред на акта на ръководителя на ТП на НОИ. Това е така, защото разпорежданията от категорията на двете процесни подлежат на обжалване по специален ред – чл. 117 от КСО, а не по общия ред, регламентиран в чл. 145 и сл. от АПК, което означава, че разглеждането на жалба срещу тях е единствено от правомощията на съответния ръководител на ТП на НОИ, а на съдебно обжалване подлежи решението на този ръководител. Като не е постановено такова решение, както е в конкретния случай, липсва годен за обжалване административен акт, за това и производството пред съда е недопустимо. Спазването на тази процедура е абсолютна процесуална предпоставка за осъществяване на съдебния контрол. Тъй като задължителния административен ред за обжалване не е изчерпан, съдът счита, че спорът на този етап не му е подведомствен, а е подведомствен на орган извън системата на съдилищата – директор на ТП на НОИ Бургас, за това производството по делото следва да бъде прекратено и на основание чл. 130, ал.4 от АПК жалбата да бъде изпратена на компетентния орган за произнасяне. 

Мотивиран от горното и на основание чл.159 т.1 и чл.130, ал.4 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.И.Н.,*** и съдебен адрес ***, чрез адвокат Н. Н., против разпореждане №021-00-5326-5/18.06.2018г. на орган при ТП на НОИ Бургас и разпореждане № 021-00-5326-7/04.07.2018г. на орган при ТП на НОИ Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №2029/2018г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

ИЗПРАЩА жалбата на Д.И.Н. против разпореждане №021-00-5326-5/18.06.2018г. и разпореждане № 021-00-5326-7/04.07.2018г. на директора на ТП на НОИ Бургас по подведомственост.

         Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

   СЪДИЯ: