ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 13.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На тринадесети септември                           две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И. Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2029 по описа за 2017 година

На именното повикване в 15:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  „ГОЛФ ВЮ“ ЕАД- представлявяно от Б.Г.П., редовно и своевременно призован, не се явява, представлява се от адв.В. В., надлежно упълномощена по делото, с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Бургас, редовно и своевременно призован, не изпращат  представител.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

Образувано е по жалба на „Голф Вю“ ЕООД с ЕИК 200126517, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.“Ал.Миланов“ № **, офис 64, представлявано от изпълнителния директор Б.Г.П. против ПАМ, наложена със заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-152-0314235/06.07.2017г. на директора на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП гр.Бургас, с която е наложена ПАМ запечатване на обект „Магазин за промишлени стоки“ за срок от 10 дни.

Указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административният орган е да установи наличие на процесуално-правните  и материално-правните предпоставки за издаване на оспорения административен акт.Указва на всяка от страните, че при позоваване на позитивни  факти и обстоятелства, в  тежедст на позовалата  се  на тях страна е да установи наличието  на същите.

Докладва постъпилата административна преписка.

АДВ.В.- Поддържам жалбата.Няма да соча  други доказателства.Моля да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът, по  доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  и ПРИЛАГА представената административна преписка.

ЗАПИТА процесуалният представител на жалбоподателя издаван ли  е  акт за установяване на административно нарушение (АУАН) по повод на канстатираното нарушение и  издадено ли е към настоящия момент  наказателно постановление (НП).

АДВ.В.-АУАН е издаден няколко дни след издаване на процесната заповед на 10.07.2017 година. Към момента  не съм информирана дали има издадено НП по АУАН № F315417.Нямам доказателствени искания.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.В. - Моля да уважите жалбата като се съобразите с изложени в нея правни доводи и съображения.Така издадената заповед считам за незаконосъобразна, постановена в нарушение на конституционните права  и на законовите норми. Същата е немотивирана, издадена е преди изобщо да е образувано администратвно- наказателно производство. Започването на административно- наказателно производство  е с АУАН.В самата заповед е посочено, че същата е издадена въз основа на протокол за извършена  проверка.Считам, че изпълнението на такава заповед до ограничаване на правата на защита  на жалбоподателя  до степен на невъзможност  същия да го упражни. На практика няма как да  се приложи чл.187, ал.3 от ЗДДС, която норма дава възможност след заплащане на  имуществената санкция, да бъде преустановено действието на ПАМ. С кампанийните действия на приходната администрация през летния сезон  нарушават нормите за нормалното протичане на търговската дейност и само на това основание считам, че заповедта  следва да бъде отменена. Още повече, че действията на органа на приходите  не следва да причиняват  вреди. Моля с Вашето решение да отмените  заповедта и присъдите разноските, за което представям списък.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: