Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:         1727                      12.10.2018г.                             гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – Бургас                                                             ХІІІ-ти състав

На двадесети септември,                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:        Панайот Генков

Членове:           1.  Станимира Друмева

                           2. Румен Йосифов

Секретаря: С.А.

Прокурор: Тиха Стоянова

Като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 2028 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.ІІ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), вр. чл.348 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), вр. чл.208-228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на „Джи Енд Джи-90“ЕООД, ЕИК-202446462, със седалище и адрес на управление: гр.Добринище, обл.Благоевград ул.Васил Коларов №18, против решение № 745/07.06.2018г. постановено по НАХД № 1606/2018г. по описа на Районен съд - Бургас, което е потвърдено наказателно постановление (НП) № 43947/01.02.2018г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция "Контрол на пазара" при Комисия за защита на потребителите (РД КЗП), с което за нарушение на чл.114, т.3, б.“а“ и „в“ от Закона за туризма (ЗТ), на основание чл.209 от ЗТ, му е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение като неправилно, поради допуснато нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Счита за необоснован извода на съда, че дружеството е извършвало дейност в обект, тъй като касовата бележка за 1 лев с основание „загубен инвентар“ не може да бъде отнесена към предоставена услуга или продажба на стока. Освен това намира, че в НП няма констатации дружеството да е извършвало хотелиерска и/или ресторантьорска дейност, а обектът да е категоризиран туристически обект. Излага твърдения за наличието на маловажен случай по чл.28 от ЗАНН. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – директор на РД КЗП-Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в процеса, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването, поради което пледира атакуваното решение да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба е подадена в срока по чл.211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл.210, ал.1 АПК, поради което е процесуално допустима.

 

Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, настоящият съдебен състав намира същата за неоснователна по следните съображения:

Районен съд - Бургас с оспореното решение № 745/07.06.2018г. по НАХД № 1606/2018г., е потвърдил НП № 43947/01.02.2018г., издадено от директора на РД КЗП-Бургас, с което за нарушение по чл.114, т.3, б.“а“ и „в“ от ЗТ, на основание чл.209 от ЗТ на касатора е наложена имуществена санкция от 500 лева. Проверката от служители на РД КЗП-Бургас била извършена на 27.07.2017г. по повод на потребителски сигнал в туристически обект бунгала Каваци, находящ се в гр.Созопол, къмпинг Каваци. При нея било установено, че в обекта има изградена временна постройка с надпис „рецепция“, на панорамното стъкло на която имало табела с информация за работно време: от понеделник до неделя от 8:00-18:00 часа, нощно дежурство 18:00-6:00 часа, но липсвала информация за фирмата, седалището и адреса на управление на търговеца, имената на управителя на обекта и телефон за контакти. Проверяващите изискали издаването на фискален бон от находящия се в обекта касов апарат (л.11 от делото на РС), от който установили, че обектът се стопанисва от „Джи Енд Джи-90“ЕООД. Това обстоятелство се установява и от представеното по преписката писмо от кмета на Община Созопол до председателя на КЗП с изх.№ 2-37-00-5(1) от 05.09.2017г. (л.29), съгласно което удостоверението за категоризация на обекта било издадено на дружеството-касатор. За проверката бил съставен констативен протокол № 0259803 от 27.07.2017г., а впоследствие и акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № К-0043947/18.08.2017г., въз основа на който било издадено оспореното пред районния съд НП.

За да постанови оспореното решение, първостепенният съд е приел, че при образуването и провеждането на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, водещи до опорочаване на крайния акт и до нарушаване на правото на защита на жалбоподателя. Счел е, че актът и наказателното постановление са издадени от компетентни органи и съдържат изискуемите по чл.42 и чл.57 от ЗАНН реквизити. Приел е за безспорно доказано с представения фискален бон, че именно „Джи Енд Джи-90“ЕООД е осъществило състава на посоченото нарушение, за което правилно му е наложена санкция, определена в законоустановения минимум, съобразно тежестта на нарушението. Обсъдил е направеното възражение на жалбоподателя за квалификация по чл.28 от ЗАНН, като е намерил същото за неоснователно, тъй като доколкото нарушението засяга важни обществени интереси, то не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност от обичайните нарушения от същия вид.

 

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Решението на Районен съд - Бургас е правилно по следните причини:

Настоящият касационен състав намира, че атакуваният съдебен акт не страда от посочените пороци и е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

По отношение възражението за недоказаност, че туристическата дейност в проверявания обект е била извършвана от „Джи Енд Джи-90“ЕООД, при обсъждане установените релевантни факти вече беше посочено, че този факт се установява не само от издадения при проверката фискален бон, но и от писмото на кмета на Община Созопол, което потвърждава, че съгласно удостоверението за категоризация, дейността в обекта е била извършвана именно от дружеството-касатор. Тези две неопровергани от касатора доказателства, безусловно и безпротиворечиво установяват, че дейността в обекта е била извършвана от „Джи Енд Джи-90“ЕООД.

Не може да бъде споделено и второто възражение, че в НП нямало констатации дружеството да е извършвало хотелиерска и/или ресторантьорска дейност, тъй като в текста на процесното постановление изрично е посочено, че се касае за туристически обект, за какъвто се налага санкцията по чл.209 от ЗТ и който е бил категоризиран съгласно гореописаното писмо на кмета на общината.

Не може да бъде възприета и тезата за наличие на предпоставки за прилагане на разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. В случая се касае за типично нарушение по чл.114, т.3, б.“а“ и „в“ от ЗТ и не са налице нито многобройни, нито изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства, които да обуславят квалификация като маловажен случай.

Настоящият съдебен състав напълно споделя изложените мотиви от районния съд в останалата част и счита, че оспореното решение в следва да бъде потвърдено.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХІІI-ти състав,    

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 745/07.06.2018г. постановено по НАХД № 1606/2018г. по описа на Районен съд - Бургас

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.                                                     2.