ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 28.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и осми януари                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2028 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Д.В., редовно призована, не се явява. За нея се явява адвокат Н., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Областен управител на област с административен център Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Н.: Поддържам жалбата изцяло. Бяхме формулирали с жалбата конкретно доказателствено искане. От последното ми запознаване с преписката не видях да са представени исканите от нас доказателства от ответника. Наред с това, моля почитаемият съд да задължи ответната страна да представи всички утвърдени след датата на уволнението длъжностни разписания.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата.

Няма да соча нови доказателства.

Относно направените искания, жалбоподателят продължава ли да иска копие от личното досие?

АДВОКАТ Н.: Отказваме се от искането за представяне на личното досие. Искаме само Вътрешния правилник и длъжностните разписания.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: В такъв случай нямам възражения по направените доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и с оглед направеното искане от страна на пълномощника на жалбоподателя да задължи ответника за следващо съдебно заседание да представи екземпляр от Вътрешен правилник за възникването, изменението и прекратяването на служебни и трудови правоотношения в Областна администрация Бургас, както и всички утвърдени щатни разписания след датата на издаване на оспорения акт. Наред с това, за изясняване на предмета на спора съдът счита, че следва да задължи ответника да представи като доказателства по делото и щатното разписание, действащо преди датата на издаване на оспорения акт, както и поименните щатни разписания преди датата на издаване на заповедта и след тази дата.

По тези съображения

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи екземпляр от Вътрешен правилник за възникването, изменението и прекратяването на служебни и трудови правоотношения в Областна администрация Бургас, всички утвърдени щатни разписания след датата на издаване на оспорения акт, щатното разписание, действащо преди датата на издаване на оспорения акт, както и поименните щатни разписания преди датата на издаване на заповедта и след тази дата.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 25.03.2015 г. от 11:45 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           СЪДИЯ: