Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  № 1898

гр. Бургас, 29 октомври  2018 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на осемнадесети октомври, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                     ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

          АТАНАСКА АТАНАСОВА

При секретар Б. Н. и с участието на прокурора ТИХА СТОЯНОВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 2027/2018 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от „Джи Енд Джи - 90“ ЕООД, ЕИК 202446462, представлявано от управителя Г.Д.против решение № 747/07.06.2018г., постановено по н.а.х.д. № 1608 по описа за 2018г. на Районен съд Бургас. С решението е потвърдено  наказателно постановление № 43950/12.02.2018г. на Директор на РД за областите Ямбол, Сливен и Бургас към ГД “Контрол на пазара” при КЗП, с което на „Джи Енд Джи - 90“ ЕООД, за нарушение на чл.114, т.3, б.“а“ и „б“ от ЗТ и на основание на чл.209 от Закона за туризма (ЗТ), е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

Касаторът счита, че оспореното решение е постановено при неправилно приложение на материалния закон. Поради това иска отмяната му и отмяната на наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът и ответника не се явяват и не изпращат представител.

Представителят на Окръжна прокуратура  Бургас счита, че  първоинстанционното решение е обосновано и законосъобразно, поради което следва да бъде оставено в сила. 

Касационната жалба е допустима.

Подадена е в срока по чл.211 от АПК, от страна, с право и интерес от обжалването.

Наведените от касатора възражения, този състав на съда намира за неоснователни.

1.            Липсата на подробни мотиви в съдебното решение, при наличие на изложени такива, по приложение разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, не представлява съществено нарушение на процесуалните правила. Изрична конкретика относно обществената опасност на деянието в случая не е необходима, като се има предвид характера на нарушението и спецификата на субекта.

Отделно от това, не съществува пречка наличието на предпоставки за приложение на чл.28 от ЗАНН да бъде преценявано за пръв път от касационната инстанция. Такива в случая, както правилно е приел първоинстанционния съд, липсват.

Съдът приема, че в конкретния случай не са налице предпоставките за приложение на чл. 28  от ЗАНН. Нарушението е на просто извършване, т.е. съставомерността му не е предпоставена от определен резултат. Отделно от това следва да се посочи и че в случая субект на нарушението е юридическо лице, което като участник в търговския обмен следва да организира дейността си така, че да не нарушава законовата регламентация, целяща да осигури осъществяване на ефективен контрол върху акцизните стоки. Пак във връзка с особеностите на субекта на нарушението, по делото липсват такива доказателства, които да го характеризират с изключително ниска степен на обществена опасност в сравнение с други юридически лица, санкционирани за същото нарушение.

2.            Обстоятелството, че в НП не е посочено, че пансион „Каваци“ е категоризират туристически обект не изключва възможността да се прецени дали санкционираното дружество е субект на нарушението. Според описанието на обекта може да се направи недвусмислен извод, че същият е туристически, като не съществуват пречки фактът на категоризацията да бъде доказван в хода на съдебното производство, което е било и сторено.

3.            Доказан е факта на извършване на дейност в обекта, обратно на твърдяното от жалбоподателя. За това може да се съди не от съдържанието на касовата бележка, а от факта на издаването й- от ЕКПАФ, намиращ се и действащ в обекта. Отделно, по делото има доказателство, че първият настанен в обекта турист е бил вписан на 1.07.2018г., а проверката е била извършена на 27.07.2018г. Следва да се отбележи и липсата на каквито и да е било възражения, както по време на извършване на проверката, така и в хода на административнонаказателното производство, относно факта на извършване на туристическа дейност в обекта. 

По изложените съображения настоящият състав на съда намира, че районният съд е постановил решение, при правилно приложение на материалния закон, което следва да бъде потвърдено.

Поради изложеното  и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 747/07.06.2018г., постановено по н.а.х.д. № 1608 по описа за 2018г. на Районен съд Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

   ЧЛЕНОВЕ: