ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 18.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На осемнадесети март                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2027 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е.Й.С., редовно призована, не се явява. За нея се явява адвокат П., с представено по делото пълномощно. 

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО - Директор на Регионална здравна инспекция, редовно призован, за него се явява юрисконсулт П., редовно упълномощена.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

 

 

 

 

 

С придружително писмо вх. № 2329/10.03.2015 г., ответникът е представил под опис документите, които е бил задължен да представи с нарочно определение на съда, постановено в предходно съдебно заседание.

 

АДВОКАТ П.: Запознах се с преписката. Да се приемат представените доказателства.

Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени от ответника с придружително писмо № 2329/10.03.2015 г., според направения в същото опис и предвид липсата на други доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

                  ПРИЕМА като доказателства по делото заверени преписи от:  длъжностно разписание на РЗИ-Бургас, в сила от 01.04.2011 г., действащо към момента на назначаване на Е.С. на длъжност гл. инспектор в отдел „ПЕК"; поименно разписание на длъжностите в РЗИ-Бургас, в сила от 01.04.2011 г.; Заповед №  РД   15-258/08.07.2014  г.  на Зам.-директора на РЗИ-Бургас  за изменение на длъжностното щатно разписание на РЗИ-Бургас и поименното разписание на длъжностите, в сила от 08.07.2014 г.; длъжностно разписание на РЗИ-Бургас, в сила от 08.07.2014 г. поименно разписание на длъжностите в РЗИ-Бургас, в сила от 08.07.2014 г.; Заповед №  РД   15-261/11.07.2014 г. на Зам.-директора на РЗИ-Бургас за
изменение на длъжностното щатно разписание на РЗИ-Бургас и поименното разписание на длъжностите, в сила от 11.07.2014 г.; Длъжностно разписание на РЗИ-Бургас, в сила от 11.07.2014 г. Поименно разписание на длъжностите в РЗИ-Бургас, в сила от 11.07.2014 г.; Заповед № РД 15-405/10.12.2013 г. на Директора на РЗИ-Бургас, с която е
възложено на заместник-директора на РЗИ-Бургас да изпълнява функциите на директор за срока на отсъствието му; Удостоверение № 56-Г-73/10.10.2014 г. за получен от Г.П. доход за
периода декември 2013 г.-септември 2014 г., от което е видно, че същият е бил в непрекъснат болничен от 10.12.2013 г. до 04.09.2014 г.,


Заповед № РД 15-314/10.09.2014 г. на Директора на РЗИ- Бургас за изменение на длъжностното щатно разписание на РЗИ-Бургас и поименното разписание на длъжностите, в сила от 11.09.2014 г.; Длъжностно разписание на РЗИ-Бургас, в сила от 11.09.2014 г. Поименно разписание на длъжностите в РЗИ-Бургас, в сила от 11.09.2014 г. длъжностни характеристики на длъжностите от отдел „ПЕК", предвидени в
длъжностното щатно разписание на РЗИ-Бургас в сила от 11.09.2014 г.: Началник на отдел „ПЕК"; Ст. инспектор; Ст. експерт; Мл. експерт- 2 броя; Инспектор; Инспектор - граничен контрол;                    Заверено  копие  от  служебно  досие  в  РЗИ-Бургас  на Е.  Й.С..

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на устните състезания:

АДВОКАТ П.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на доверителката ми и отмените обжалвания административен акт, с който е прекратено служебното правоотношение, с всички законови последици. Моля да присъдите разноските на доверителката ми, за което представям списък за разноските по чл. 80 от ГПК.

Доказа се от представената административна преписка, че обжалваната заповед е незаконосъобразна. Безспорно се установи, а има и трайна практика на Върховен административен съд въпреки, че не е задължително за административния орган, когато е възприел правила за подбор и критерий при съкращаване на щата, е длъжен да се съобрази с тях. Абсолютно несериозно е посоченото в т. 16 на придружителното писмо на административния орган и е несъстоятелно един път пред министерството да даваш обяснение, че съществуват такива критерии, че си се съобразил с тях, а при нарочно искане представено в административното производство да се твърди точно обратното. Не следва да се коментира поведението на административния орган и след като има изходящ от него документ, че такива критерии съществуват, а непредставянето в настоящото производство влече последиците по обжалване на процесната заповед. Ще представя подробни писмени бележки, в указан от Вас срок.

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Моля да оставите без уважение жалбата като неоснователна.

Считам, че от събраните по административната преписка доказателства безспорно се установи, че е налице съкращаване на длъжността „Главен инспектор” в отдел „Противоепидимичен контрол”, заемана от жалбоподателката. Съображенията си за неоснователност на жалбата, ще изложа в писмени бележки.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

В случай, че уважите жалбата, моля да намалите претендираните разноски за адвокатско възнаграждение.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на страните, в 14-дневен срок от днес, да изложат в писмен вид допълнителни аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и ОБЯВИ, ще че се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: