ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 17.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На седемнадесети декември                 две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2027 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е.Й.С., редовно призована, не се явява. За нея се явява адвокат П. с представено по делото пълномощно.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Регионална здравна инспекция, редовно призован, се явява юрисконсулт П. редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам жалбата. Поддържам също така направените доказателствени искания още със жалбата. Запознах се едва вчера с административната преписка, приложена по делото и заявявам, че същата не е пълна. С оглед процесуална икономия, тъй като сме описали подробно в жалбата, че с ответната администрация имаме друго дело, преди уволнението на доверителката ми е преместена на друга длъжност, и това дело е висящо пред Административен съд Бургас, представям и моля да приемете под опис писмени доказателства, които са представени по другото дело. Заявявам на първо място, че длъжностната характеристика, която е представена по това дело, не е последна, аз представям последната. Също така представям и заповедта на ръководителя на ответното ведомство, с която разпределя обектите, които подлежат на държавен здравен контрол точно в тази дирекция. Представям длъжностно разписание, но това е старото. От последните ни твърдения в жалбата е видно, че моята доверителка е изпратила жалби до Министерството на здравеопазването, извършена е проверка в ответната Регионална здравна инспекция и по повод на тази проверка на място 6 и 7 в описа ще видите приложено писмо лично от директора, в което обяснява на заместник-министъра, че тези три живи физически лица, от общо 7 длъжности, четири са вакантни длъжности. Те са освободени след подробно обсъждане на критерии за цялостна оценка дейността на служителите, тяхната компетентност, стремежа за усъвършенстване, изпълнение на преките задължения. Във връзка с твърдението, което застъпваме в жалбата, че в ответната администрация има утвърдени критерии, но те не са ясни, горещо поддържаме искането си да ги задължите да представят тези критерии.

 

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Оспорвам жалбата. Да се приемат представените с преписката документи като доказателства по делото. По отношение на представените от адвокат П. в днешно съдебно заседание, не възразявам да бъдат приети като доказателства по делото.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени от адвокат П. под опис в днешно съдебно заседание.

Ответникът следва да бъде задължен за следващо съдебно заседание да представи заверен препис от всички документи, съдържащи се в служебното досие на жалбоподателя, както и заверени преписи от длъжностно и поименно разписание, действащи към датата, на която лицето е било назначено на длъжността „Главен инспектор” в отдел „Противоепидемичен контрол”, дирекция „Надзор на заразните болести” при Регионална здравна инспекция Бургас и тези разписания, въз основа на които е издадена оспорената заповед, с която е прекратено служебното правоотношение на жалбоподателя, като към последните представи и заверени преписи от длъжностните характеристики, съответстващи на длъжността на жалбоподателката, в случай, че такава идентична е предвидена по длъжностното разписание, както и длъжностни характеристики за длъжности, сходни с тази, в случай, че такава длъжност изобщо не е разписана в длъжностното разписание.

Следва да бъде задължен ответникът да представи критериите, въз основа на които е извършвана оценка на професионалните и делови качества на жалбоподателя към датата на издаване на оспорената заповед.

Съдът намира искането за допускане на експертиза за неоснователно, тъй като в жалбата са формулирани въпроси, които касаят правилното приложение на закона при извършеното прекратяване на служебното правоотношение, което всъщност е и спорният предмет в настоящото производство.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени под опис от адвокат П. в днешно съдебно заседание.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи заверен препис от всички документи, съдържащи се в служебното досие на жалбоподателя, както и заверени преписи от длъжностно и поименно разписание, действащи към датата, на която лицето е било назначено на длъжността „Главен инспектор” в отдел „Противоепидемичен контрол”, дирекция „Надзор на заразните болести” при Регионална здравна инспекция Бургас и тези разписания, въз основа на които е издадена оспорената заповед, с която е прекратено служебното правоотношение на жалбоподателя, като към последните представи и заверени преписи от длъжностните характеристики, съответстващи на длъжността на жалбоподателя, в случай, че такава идентична е предвидена по длъжностното разписание, както и длъжностни характеристики за длъжности, сходни с тази, в случай, че такава длъжност изобщо не е разписана в длъжностното разписание.

ЗАДЪЛЖАВА ответника да представи критериите, въз основа на които е извършвана оценка на професионалните и делови качества на жалбоподателя към датата на издаване на оспорената заповед.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА за 18.03.2015 г. от 10:30 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: