ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 17.10.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На седемнадесети октомври                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2026 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 10:34 часа се явиха:

 

            За ИЩЕЦА С.Д.Н., редовно уведомена, представител не се явява.

          За ОТВЕТНИКА по ИСКА – Областна дирекция на МВР – Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

          За Окръжна прокуратура – Бургас, се явява прокурор Червеняков.

 

По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

         

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:    

          Производството е образувано по предявен иск за присъждане на обезщетение на имуществени в размер на 200 лв., заплатено адвокатско възнаграждение за защита по НАХД № 1510/2017 г. на Районен съд - Бургас, ведно със законната лихва, считано от 17.06.2017 г. до окончателното изплащане.

Към исковата молба са представени посочени в нея писмени доказателства, а съдът изиска за прилагане НАХД № 1510/2017г. на Районен съд - Бургас.

Ответникът представи отговор на исковата молба, в който оспори иска.

На 09.10.2017 г. постъпи молба от пълномощника на ищеца – адв. С.К.с искане да се даде ход на делото в негово отсъствие, пледира се за уважаване на иска и присъждане на разноски съгласно представен списък.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам исковата молба. Подала съм срещу нейната основателност отговор, който поддържам.

Нямам доказателствени искания.

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуално допустима. Да се приемат всички приложени доказателства към нея. 

Нямам доказателствени искания.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с исковата молба доказателства, както и тези, приложени към НАХД № 1510/2017 г. по описа на Районен съд – Бургас.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да отхвърлите исковата молба като неоснователна. Изложила съм съображения в писмения отговор, който поддържам.

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми г-н председател, в представения договор за правна защита е отразена договорена сума в размер на 200 лв., и платена такава. Именно тя е посочена в претенцията на ищеца. Считам, че претенцията остава недоказана и следва да бъде отхвърлена предвид обстоятелството, че в самия договор няма прецизно отразяване за какво е предприета защитата, няма доказателство за конкретното наказателно постановление и производство, и в този смисъл считам, че няма доказателства за процесната сума и за конкретно представителство.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.41 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: