Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

        1935                              01.11.2018 година                                   гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на осемнадесети октомври две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Б. Н., в присъствието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 2025 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от „МВГ 844“ ЕООД с ЕИК 203419961, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, бл. 55, вх. 6, ет. 6, против решение № 895 от 26.06.2018 г. по НАХД № 1766/2018 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона и явна несправедливост на наказанието, съставляващи касационни основания по чл. 348, ал.1, т. 1 и т.3 от НПК. Оспорват се приетите от съда фактически констатации. По същество се иска отмяна на решението и на наказателното постановление.

В съдебното заседание процесуалният представител на касатора оспорва жалбата. Не сочи нови доказателства. Моли за отмяна на решението и постановяване на друго за отмяна на наказателното постановление.

Ответникът по касационната жалба не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не заявява становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира за установено следното:

С обжалваното решение Бургаският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 2541 от 23.11.2017 г., издадено от зам.-директор на ТД на НАП- Бургас, с което на основание чл. 185, ал.1 от ЗДДС е наложено на касатора административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1000 лева, за нарушение по чл. 118, ал.1 от ЗДДС.

За да постанови този резултат съдът е приел, че деянието е установено по несъмнен с допустимите доказателствени средства. Съдът е счел, че деянието е съставомерно и не са налице основания за прилагане нормата на чл. 28 от ЗАНН, а размерът на наложеното наказание съответства на тежестта на нарушението.

Според настоящия касационен състав решението е правилно.

От фактическа страна по делото е установено, че касаторът „МВГ 844“ ЕООД стопанисва търговски обект- „бърза закуска павилион 3“, находящ се в гр. Бургас, Приморски парк, базар „Флора“. На 16.08.2017 г. в 11.10 часа обектът бил посетен от служители на ТД на НАП- Бургас. По време на наблюдение на обекта от страна на последните била извършена продажба на пица на стойност 2.50 лева, за която не бил издаден фискален бон от монтираното и въведено в експлоатация в обекта фискално устройство, свързано дистанционно с НАП. Такъв бил издаден едва след легитимиране на извършилите проверката служители на НАП. Направените в хода на проверката констатации били отразени в Протокол за извършена проверка № 0018752 от 16.08.2017 г. На същата дата бил съставен срещу търговеца акт за установяване на административно нарушение, връчен на присъствалия по време на проверката управител П.К.А.. Въз основа на така съставения акт било издадено обжалваното наказателно постановление.

В нормата на чл. 118, ал.1 от ЗДДС е предвидено задължение за регистриране и отчитане извършените доставки/продажби в търговски обект, чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон). Неизпълнението на това задължение съставлява административно нарушение по чл. 185, ал.1 от ЗДДС. От данните по делото е видно, че за извършената в обекта на касатора продажба, заплатена в брой, не е бил издаден фискален бон- такъв е бил издаден едва след легитимиране на проверяващите лица. Следователно, налице са съставомерните признаци на посоченото нарушение и касаторът е санкциониран законосъобразно. Правилни са и изводите на районния съд, че не са налице основания за прилагане нормата на чл.28, б. „а” от ЗАНН. С оглед данните по делото, не би могло да се приеме, че е налице маловажен случай на административно нарушение, доколкото деянието не разкрива по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с други нарушения от този вид. Напротив, установените по делото обстоятелства- опит от страна на управителя А. да осуети проверката посредством затваряне на обекта (спускане на ролетната му щора), отказ за издаване на междинен отчет от фискалното устройство и проявена агресия, наложила намесата на служители на МВР, недвусмислено сочат завишена степен на обществена опасност на деянието и на нарушителя. Ето защо настоящият съдебен състав приема, че наложеното наказание напълно съответства на тежестта на нарушението и ще спомогне за постигане целите на наказанието, поради което доводите на касатора за явна несправедливост на наказанието се явяват неоснователни.

При извършената служебна проверка съдът не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. С оглед горните съображения, не са налице и основания за отмяна на решението, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 895 от 26.06.2018 г. по НАХД № 1766/2018 г. по описа на Районен съд- Бургас.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.