ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 25.10.                                                                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и пети октомври                 две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2024 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

За жалбоподателя Сонова 2017“ ЕООД - редовно уведомен, представител не се явява.

За ответника - директор на дирекция „Контрол“ при ТД НАП -Бургас - редовно уведомен, се явява юк. Д. - представя пълномощно.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

юк. Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на „Сонова 2017“ ЕООД, с ЕИК по Булстат ******, със седалище и адрес на управление ****** против заповед за налагане на принудителна административна мярка /ПАМ/ № ОП-144-0314233/04.07.2017 г. на директора на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП гр. Бургас, с която на основание чл.186, т.1, б. „а“ ЗДДС е разпоредено „запечатване на търговски обект - магазин , находящ се в ****** и е забранен достъпа до него за срок от 10/десет/ дни.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

 

юк. Д.: Оспорвам жалбата. Поддържам процесната заповед. Моля да се приеме административната преписка. Представям и моля да приемете копие от процесната заповед.

Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка писмени доказателства, както и за сведение представената в днешно съдебно заседание № ОП-144-0314233/04.07.2017 г. на директора на дирекция „Контрол“ при ТД НАП - Бургас.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

юк. Д.: Уважаема г-жо председател, считам, че правилно е наложена ПАМ с цел да се получи една превантивност за събирането на данъци от търговците, които са некоректни към държавата в неиздаването на касов бон и укриват част от печалбата си, част от данъците, които следва да внесат. В тази връзка законодателят е измислил тази превантивна мярка за запечатване на обекти, за да може да събира наложените глоби и санкции. В тази връзка моля да потвърдите мярката като правилна и законосъобразна.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: