Р Е Ш Е Н И Е

 

         1806                                 22.10.2018г.                                       гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на четвърти октомври две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                     2. МАРИНА НИКОЛОВА

секретар:  И. Л.

прокурор: Тиха Стоянова

като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КАН дело № 2023

по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

  Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационната жалба от Д.П.А. против Решение № 934 от 03.07.2018г., постановено по НАХД № 2274 по описа на Районен съд – Бургас за 2018г., с което е потвърдено Наказателно постановление № 18-0769-000839/20.04.2018г. издадено от началник група към ОД на МВР гр.Бургас, Сектор „Пътна полиция“, с което на Д.П.А.,***, за нарушение на чл.174, ал.3 на основание чл.174, ал.3, пр.2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ е наложено наказание глоба в размер на 2000.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца и за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 на основание чл.183, ал.1, т.1,  пр. 1,2 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 10.00 лева.

Иска се отмяна на атакуваното решение и отмяна на  потвърденото с него наказателно постановление. Твърди се, че решението на първоинстанционния съд е незаконосъобразно по изложените в жалбата мотиви.

В съдебно заседание касаторът, редовно и своевременно призован, се явява лично и с процесуален представител, който поддържа жалбата.

Ответникът по касацията – Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр.Бургас, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

Участващият в процеса представител на ОП - Бургас счита, че касационната жалба е неоснователна и моли за потвърждаване на решението на Районен съд – Бургас.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

Санкцията е наложена за това, че на 10.02.2018г. около 01.15 часа в гр.Бургас Д.П.А. управлявайки л.а „БМВ“, с рег.№ А3545МТ по бул.”Стефан Стамболов” и отказва да му бъде извършена проба с техническо средство дрегер дръг тест 5000 за установяване употребата на наркотични вещества, упойващи и техните аналози, не носи СУМПС и контролен талон , с което виновно е нарушил чл.100, ал. 1 , т. 1 и чл.174, ал.3 от ЗДвП.

Настоящият съдебен състав намира, че приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК, като споделя напълно направените въз основа на нея правни изводи.

От анализа на доказателствата по делото се установява, че при съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила от страна на административнонаказващия орган, които да са довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя. Необосновани и недоказани са твърденията на касатора за допуснати съществени процесуални нарушения. В процесното НП  се съдържа подробно описание на обстоятелствата, при което е извършено неправомерното деяние, като е посочено и мястото на извършването му.

По същество на спора, съдът намира факта на извършеното нарушение и неговото авторство за безспорно доказани. Разпоредбата на чл.189, ал.2 от ЗДвП постановява, че редовно съставеният АУАН възпроизвежда фактически данни, които следва да се зачетат от съда. Така въведената презумпция е оборима, а тежестта да опровергае установените с акта факти е на санкционираното лице. В настоящия случай, такива доказателства не са представени, както пред първоинстанционния съд, така и пред касационната инстанция. Същевременно показанията на актосъставителя изцяло кореспондират с фактите изложени в АУАН и възприети от наказващия орган при издаване на НП. При тези обстоятелства, след като е анализирал представените по делото доказателства, съдът е формирал подробна и правилна фактическа обстановка, която се възприема и от касационния състав.

При правилно изяснена фактическа обстановка, районният съд е постановил правилен и законосъобразен съдебен акт, като изложените в същия аргументи за законосъобразност на оспореното НП се споделят изцяло от касационната инстанция и не следва да бъдат преповтаряни.

С оглед изложеното, не се установиха наведените касационни основания за отмяна на оспореното решение, поради което то следва да бъде оставено в сила, като валидно, допустимо и правилно.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХІХ – ти състав,

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 934 от 03.07.2018г., постановено по НАХД № 2274 по описа на Районен съд – Бургас за 2018г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: 1.          

 

  

     2.