ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 19.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На деветнадесети сeптември                          две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2020  по описа за 2018 година

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „НИКОВА КЪЩА“ ЕООД, представлявано от управителя Р.Ж.Е., редовно и своевременно призован, се представляв от адв.Г.,с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП БУРГАС, редовно и своевременно призован, се представлява от ю.к.Т., надлежно упълноощена, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.Г.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.Т.: Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано  по жалба от „НИКОВА КЪЩА“ ЕООД, ЕИК 203067742, представлявано от управителя Р.Ж.Е., с адрес за призоваване: град Бургас, ул.“Цар Симеон І“, №111,вх.3, ап.6 срещу Ревизионен акт №Р-02-000217007778-091-001/27.04.2018 година, издаден от Г.Д.П.на длъжност Началник сектор, възложил ревизията и Е.Р.К.на длъжност старши инспектор по приходите- ръководител на ревизията, потвърден с Решение №154/13.07.2018 година на Директора на дирекция ОДОП град Бургас при ЦУ на НАП.

                Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административния орган е, да установи наличието на материално-правните  предпоставки за постановяване на оспорения ревизионен акт, както и спазване на процесуалния ред, в степен ненакърняващо неотстранимо  правото на защита на жалбоподателя. В тежест на всяка от двете страни в случай, че се позовава на позитивни факти и обстоятелства, от които черпи права е да докаже наличието на същите.

          Съдът докладва постъпилата административна преписка.

АДВ.Г.: Да се приеме преписката.Нямам възражения по доклада. Поддържам изцяло жалбата, така както сме я представили. Имаме доказателствено искание. Моля да бъде разпитан пълномощника  на управителя Н.М.Е., относно фактите и обстоятелствата, при които е извършена проверката и отразени в съответния ревизионен акт, за да можем да онагледим по- обстойно това, което НАП са представили и срещу което ние имаме възражения.

Ю.К.Т.: Считам жалбата за неоснователна и необоснована. Моля да примете административната преписка и писмените доказателства. Представили сме на оптичен носител електронни документи, като електронни файлове, удостоверения по ЗЕДЕП. Не се противопоставям на доказателствено искане, тъй като имат отношение към ревизионния акт. Не възразявам да бъде допуснат до разпит.

Съдът счита, че  следва да приеме приложената по делото административна преписка в цялост. Основателно се явява и доказателственото искане на адв.Г. за разпит на свидетел, поради което

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената административна преписка, в цялост.

ДОПУСКА до разпит водения в днешното съдебно заседание свидетел.

Снема самоличност на свидетеля, както следва:

Н.М.Е.: Роден на *** година, ЕГН **********, българин, български гражданин, неосъждан. Пълномощник на управителя на дружеството, която е негова майка.

Свидетелят предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Е..

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Относно направената проверка, разяснете на съда първо за фирмата, къде е седалището и да започнем по констатациите, относно първата фирма.

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Дружеството е регистрирано в с.Есен, общ. Сунгурларе, тъй като управителят е от там и има и друга дейност на тази територия. От 2017 година дружеството развива дейност в гр.Бургас. Относно процесните обекти, визирани в това дело. По отношение на констанациите на приходния орган. За „Уърлд Куолити Валвес“ ЕООД-работниците се наемат от район на град Сунгурларе, Стралджа, защото се изисква неквалифициран труд. По тази причина съм наемал брагида, работниците  на която извършват ниско квалифицирана дейност, с изричната уговорка, че при плащане в брой се издава данъчна фактура. Наемали сме такива бригади във всички обекти. Наета е бригадата за изграждане на скеле, извършена е работата и сме получили фактура с касов бон.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Сключеният договор е от 09.06., а фактурата е издадена на 24.04.2017 година?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Фактурата е издадена април месец, защото тогава са свършили работата, ние не можем да извършим частично актуване на 100 или 50 кв.м.скеле. Сключването на договора се проточи, за това обстоятелство можем да представим кореспонденция между „Юротийм строй“ и „Никова къща“ ЕООД. Работата на самия обект започва с временно строителство, огради, за съответната дейност сме издали актове, заплатени ни по банков път. На подизпълнителните ние заплащаме, когато той приключи работа. Там се актува на завършен етап,  когато бъде изградено.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Относно установеното лавдулово масло.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Лавандуловото масло е закупено от същата фирма „Уърлд Куолити Валвес“ ЕООД, ние сме предствители на „Био Терра“ ООД, но те доставят само опаковки, ние не купуваме от тях суровина. Можеш да купиш от всеки друг доставчик. Закупили сме 10 кг, наливно и ни е издадена фактура в брой. Маслото беше налично, това съм съобщил на НАП. До миналата седмица, когато беше реализирано, за което ще представим допълнителни доказателства за тази реализация.

 

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Да разбираме ли, че имате фактура за продажбата?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Все още не, но до края на месеца ще имаме. Ние закупумане готови продукти.

Ю.К.Т.: Понеже се говори доставчик по доставчик, може ла задам и аз моите въпроси, за да не се връщаме после. По повод на тази услуга за изграждане на скелае, къде Ви са обектите?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Блок №95 в  кв.“Меден рудник“.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т.: Не можах да разбера, как се обезпечихте, кое наложи извършване на работа два месеца преди работата да бъде възложена?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Работата на обекта може да започне когато има разрешение за строеж и табела. Това не спира изграждането на временното строителство.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т.: Но тя не е била възложена!

СВИДЕТЕЛЯТ Е.:Аз знаех, че ще го изпълняваме ние. Може да бъде лесно установено от водената кореспонденция по електронната поща.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т.: Към този момент е било сторено без възлагане?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Да, на устна уговорка. Възложи ми го „Юротийм строй“  ЕООД-В.В., директор на фирмата. Имаме подробна кореспонденция с В.и с други лица от фирмата- търговски директори и управителя на дружеството. Не са имали правна форма разговорите ни.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т.: За лавандуловото масло. Вие казахте, че лавандуловото масло би могло да се види налично, ако екипа би искал да го види като суровина. Вие разполагате ли с документи, с които да удостоверите, че това е същото масло, което е доставено от „Уърлд Куолити Валвес“ ЕООД. Вие към момента на ревизията не сте представили доказателства които да удостоверят прозход и индивидуализацията на стоката.

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Това е лавандулово масло, наливно. Ние нямаме претенции за качеството или документ за произход. Само за маслото в опаковки, което ние продаваме, искаме документи.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т.: С какви документи дойде тази стока?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Наливното масло е в туби от пет литра, някой от работниците ми го достави, без документи. Техен работник ми го донесе в обекта, беше налично и има доказателства в Поморие. При липсата на интерес да провери приходната администрация!

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Има ли изисквания, когато се закупува такова наливно масло в случай, че бъде вложено като суровина, да бъде със сертификати?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Има изисквания, когато се продава като краен продукт, не като суровина.

Ю.К.Т.: Ако разполагате с доказателства за качеството на произход, моля представете ги.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: По отношение на така представената фактура от „Фор Ауто“ЕООД,  за първата фактура - зидария с итонг, кърпеж и изхвърляне на отпадъци?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Това е бл.95в кв.“Меден рудник“,  това е бригада, която трябваше да извърши частичен монтаж на скеле. В кокретният случай, има практика да се извършва  и друга ниско квалифицирана и тежка работа- разбиване на панели, изхвърляне на отпадъци, кърпежи по панелите. За процесната доставка е издадена фактура и платено в брой. В констациите на приходната агенция аз нямам представа от приложения касов бон, за несъответствието /че кода е за ядки/. Мен ме интересува сумата и да се начисли данъчния кредит. Това са отделни бригади от ромски произход. Това, че ние отказваме да се заплаща без документ – данъчна фактура не може да бъде укоримо поведение от наша страна.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т.: Каква е точно ролята Ви  в дружеството?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Аз се занимавам с оперативната дейност на дружеството, пълномощник съм на управителя. Изпълнявам пълен обем оперативна дейност на дружеството. Аз лично наех работниците. Аз се срещнах с бригадира на бригадата в Сунгурларе. Наемам за извършване  на дейност, аз плащам в брой, а те се задължават да ми издадат данъчен документ. За такива малки суми  не се скючват договори.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т.:Това са скорошни събития, кого конкретно Вие наехте?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Нямам спомен.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т.: Вие платихте няколко хиляди. Кому платихте тези пари?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: На бригадира, на знам как се казва. Не мога със всеки като имам договорни взаимоотношения, да се срещам с управители на всяка фирма, когато ми трябва бригада от трима човека, да извърши някакъв вид работа. Ние сме издали акт образец 19. Договорът е сключен на 09.06.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т.: Вие лично ли получихте и от кого фактурите? Кой състави документите и касовия бон?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: От бригадира получих фактурата, изплатих средствата за извършената работа, аз приех работата. За такива дреболии да се издават. Аз обикновено съм на обектите постоянно. Лично не мога да знам имената на тези, които работят  на обектите.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Знаете ли името на бригадира?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Не, не го знам.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т.: Казаха ли Ви, че касовия бон не отговаря?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Не.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Когато ги наемате, те знаят ли какъв вид фактура трябва да издадат?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Данъчна фактура с касов бон, аз изрично съм ги предупредил. Ако е по банков път е без касов бон. Разбира се с данъчна фактура. По отношение на работниците съм наемал работници и от улицата.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т.: Тъй като сте очаквали издаването на данъчен документ, извършвали ли сте  проверка относно това дали е регистрирано лицето по ЗДДС?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Не съм извършвал проверка за доставчика. За такива суми не се извършва проверка. Извършвам проверка евентуално за лица,  с които сключваме договори.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Задължен ли сте да извършвате проверка, когато е такъв обема от работа?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Не е вменено по закон да извръшвам проверка.

АДВ.Г.: Относно „Евро Кар“ ЕООД.

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Бригадата от гр.Сунгурларе, Ю.М.А.. Извършен е обема от работа, съставени са протоколи, плащането е по банков път.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Предупредихте ли го какъв вид документ искате, относно това да бъде данъчен?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Аз му казах документа да бъде данъчен. Не съм проверявал фирмата. Не съм длъжен да проверявам. Сумата е заплатена по банков път. Лицето е Ю.М.А.. Не знам да е влизал в Затвора. Той изпрати хора от Сунгурларе. Ю.А. не е идвал на обекта. От него получих фактура, акт образец 19, на всички документи се подписах и заставам зад този подпис. Плащането беше или по банков път или с прихващане. Със сигурност нямаме плащане в брой.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т.:За сумите над 25 000 лева правите ли  проверка?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Не.

АДВ.Г.: По отношение на фирма „Корект 72“ ЕООД, за 6 или 7 броя фактури.

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Поради големият обем от работа имам сключени договори за три обекта. Всички плащания са извършени по банков път, представени са актове обр.19, приети от нас, подписани и проверени от мен и заплатени по банков път. Процесните доставки и извършени СМР са актувани на възложителя „Главчев инженеринг“ ООД, вкючително като доказателство имам и подписан акт обр.19 от страна на Община Бургас, технически контроли и сдружение на собствениците.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Колко работници имаше фирма „Корект 72“

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Около 10-15 човека в различните етапи. При поверката на 10.10. 2017  от Инспекцията по труда се съставя анкетен лист за работниците. При съставяне на констативен протокол е издадено разпореждане две от дружествата да се явят за представяне на доказателства и документи. Дружеството „Никова къща“ ЕООД представи документите за петима работници. По различни съображения и по думите на инспекторите дружеството „Корект 72“ ЕООД не се явява и не представя документи. Ние имаме съставени наказателни постановления за дребни нарушения, които се обжалват.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.: Извършвани ли са инструктажи?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: От главния изпълнителн „Главчев инженеринг“ задължение на всяко дружество е да извършва ежедневен и първоначален инструктаж. За това, че има работници на „Корект 72“ ЕООД и доказателства могат да бъдат намерени в документите на „Главчев инженеринг“ООД.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т.: Това е доставка на много голяма стойност, с кого договаряхте?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: С Р.Е.И.от Сунгурларе. Той се намираше работниците. Той ми представи пълномощно, включително  договора е подписан от него, като пълномощник, а другия договор с Гинка Петкова, която е управител.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т.: Във връзка с извършените СМР, какви документи съставихте?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Договор, акт обр.19 и данъчна фактура. Във връзка с констатациите, че дружеството не  е декларирало фактурите, аз нямам представа. Дали дружеството е декларирало или не работниците, наети на работа също не е наша работа и това да се ползва като мотив за липса на обезпеченост.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т.: Друг път имали ли сте с тях работа?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: В случая бяха препоръчани от техническия ръководител Я.Н.Д..

АДВ.Г.: Нямам повече въпроси.

Ю.К.Т.: Аз също нямам повече въпроси.

АДВ.Г.: Г-н съдия, във връзка с така представеното обяснение от пълномощника на фирмата, правя искане за следващото съдебно заседание  да осигурим фактури, два броя, каквито са налични в момента, относно така реализираното масло от фирмата „Никова къща“ ЕООД, както и имейл кореспонденция с „Юротийм Строй“ ЕООД и „Никова къща“ ЕООД, във връзка с  възложената и  фактурирана работа между тях и „Уърлд Куолити Валвес“. Моля да  ни се издаде съдебно удостоверение, чрез което да се снабдим с друго такова от Инспекцията по труда“, с което да ни бъде представена справка, относно установените работници на фирма „Корект 72“ ЕООД при извършената проверка на 10.10.2017 година на обект на ул.“Цар Симеон І“ , №111.

Ю.К.Т.: По отношение на доказателственото искане да бъдат допуснати като доказателства фактури, се противопоставям, като считам, че са неотносоми. Не може да се проследи процесното масло, поради липса на съпътстващи документи и не може да се докаже, че предмета на доставките и  фактурираните доставки са с един и същ предмет. За имейл кореспонденцията, тя няма да допринесе за спора, защото фактите са именно че договора и работата не съвпадат и последната без съмнение е свършена в един друг момент. Какви  са били неформалните им отношения, това няма да допринесе за спора. Не се противопоставям да се получи информация от „Инспекцията по труда“ макар, че и тя ще бъде неотносима към спора. Събрани са доказателства за това кой е работил към момента, но не се противопоставям.

Съдът след като изслуша направените  искания и становището на ответната страна счита, че поисканите писмени доказателства следва да бъдат допуснати като съдът ще кредитира същите комплексно с останалия събран по делото доказателствен материал.

На жалбоподателят следва да бъде издадено удостоверение,  с което да се снабди с друго такова от „Инспекията по труда“ град Бургас за сочените обстоятелства като бъдат допълнени с това да бъдат представени копия от декларациите, изготвени на място, от всички установени при проверката работници и служители от дружеството, в което са работили те, с оглед на прилагането на посочените декларации, като доказателства по настоящия спор.

За следващото съдебно заседание съдът намира за необходимо да бъде призован в качеството на свидетел и разпитан за обстоятелство и около спорните отношения Ю.М.А. ***, който да бъде служебно доведен за следващото заседание.

Съдът намира за необходимо и това за същата дата да изиска служебно от всяко четирите търговски дружества – подизпълнители копия на книгите за ежедневен инстурктаж на обектите, на които са изпълнявали задачи от името на жалбоподателя. Подобни доказателства за начален инструктаж следва да бъдат изискани от възложителите  „Юротийм Строй“ ЕООД и „Главчев инженеринг“ ООД.

Воден от горното, съдът

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената административна преписка.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя да представи  сочените доказателства-кореспонденция с „Юротийм строй“ЕООД, два броя фактури за продажба на масло.

ДОПУСКА издаването на исканото съдебно удостоверение, с което да се снабди с друго такова от „Инспекията по труда“ град Бургас за сочените обстоятелства като бъдат допълнени с това да бъдат представени копия от декларациите, изготвени на място, от всички установени при проверката работници и служители от дружеството, в което са работили те, с оглед на прилагането на посочените декларации, като доказателства по настоящия спор.

КОНСТИТУИРА в качеството на свидетел при условията на служебно довеждане Юри М.А. ***, на който да бъде изпратена призовка чрез Началника на Затвора гр.Бургас.

ИЗИСКВА от четирите дружества („Уърлд Куолите Валвес“ ЕООД, „Корект 72“ ЕООД, „Евро кар“ ЕООД и „Фор Ауто“ ЕООД) с искане за представяне на копия от книгите за ежедневен инструктаж, извършван на наетите от тях работници на територията на обектите, на които тези дружества се явяват подизпълнители на „Никова къща“ ЕООД за периода 01.04.2017 година - 30.09.2017 година.

ИЗИСКВА копия от книгите за начален инструктаж от възложителите на „Никова къща“ ЕООД- „Главчев Инженеринг“ООД и „Юротийм строй“ ЕООД, в частта касаеща извършвани начални инструктажи на служители на „Никова къща“ ЕООД, „Уърлд Куолите Валвес“ ЕООД, „Корект 72“ ЕООД, „Евро кар“ ЕООД и „Фор Ауто“ ЕООД на техни строителни обекти през периода 01.04.2017 г.- 30.09.2017 г.

Съдът като взе предвид обстоятелството, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено намира, че не следва да приключва събирането на доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА  делото и  го НАСРОЧВА за 24.10.2018 година от 13:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

   Заседанието приключи в 15:54 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: