Р Е Ш Е Н И Е

 

      380                                         01.03.2018г.                                     гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на петнадесети февруари, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                         ЧЛЕНОВЕ:1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                             2. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

секретар:  И. Л.

прокурор: Тиха Стоянова

като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КАН дело № 201 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН, вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационната жалба от „ВА ЙО ТРАНС“ ЕООД от гр. Бургас, против Решение № 2011/12.12.2017г., постановено по НАХД № 5378/2017г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 22-0000308 от 19.09.2017г. издадено от началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Бургас, с което, на касатора, за нарушение на чл.10, ал.1 от Закона за автомобилните превози, на основание чл.104а от ЗАвП е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1000.00  лева.

Иска се отмяна на атакуваното решение и на потвърденото с него наказателно постановление, алтернативно да се измени в писмено предупреждение по чл.28 от ЗАНН. Твърди се, че решението на първоинстанционния съд е неправилно по изложените в жалбата съображения.

В съдебно заседание касаторът „ВА ЙО ТРАНС“ ЕООД, редовно и своевременно призован, се представлява от управителя Николина Коева.

Ответникът по касацията Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ Бургас, редовно и своевременно уведомен, не се представлява и не взема отношение по жалбата.

Участващият в процеса представител на БОП счита, че касационната жалба е неоснователна и решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

Настоящият съдебен състав намира, че приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК, като споделя напълно направените въз основа на нея правни изводи.

От анализа на доказателствата по делото се установява, че при съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила от страна на административнонаказващия орган, които да са довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя.

Съгласно чл.10 ал.1 от ЗАвП, при настъпване на промени в обстоятелствата, вписани в лиценза за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България или в лиценза на Общността, извън случаите по ал.2 на същата разпоредба, превозвачът подава заявление за отразяването им в 30-дневен срок от тяхното настъпване. В случая, обстоятелството, което е трябвало да бъде заявено по този ред е била смяната на седалището и адреса на управление, която е била отразена в Търговския регистър на 10.07.2017г. Срокът за изпълнение на задължението по цитираната разпоредба е изтекъл на 10.08.2017г.. Следователно, дружеството е било в нарушение от 11.08.2017г.

Настоящият касационен състав намира оспореното съдебно решение за правилно. Районният съд е обсъдил събраните доказателства и въз основа на правилно установените факти е извел законосъобразни правни изводи. Предвид изложеното, не се констатират отменителни основания, поради което същото следва да бъде оставено в сила като допустимо, валидно и правилно.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХІХ – ти състав,

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2011/12.12.2017г., постановено по НАХД № 5378/2017г. по описа на Районен съд – Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.                      

 

 2.