ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 22.03.                                                                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и втори март                        две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 201 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

За жалбоподателя УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД - редовно уведомен се явява адв. К. с представено по делото пълномощно.

          За ответника – директора на РЗОК гр. Бургас - редовно уведомен, се явява юк. Й. – представя пълномощно.

         

Съдът докладва постъпилото писмено становище от жалбоподателя с молба вх. № 2116 от 01.03.2017 г. ( л. 94 и л. 95 от делото).

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД с ЕИК по Булстат *******, с адрес **********, със седалище и адрес на управление **********, представлявано от управителя д-р Д.П.Б., против заповед за налагане на санкции № РД-25-47/05.01.2017 г. на директора на РЗОК- Бургас.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК.

 

адв. К.: Поддържам депозираната жалба. Моля да се приеме представеното от нас доказателство. Към настоящия момент няма да соча нови доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

юк. Й.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Представям с писмо изх. № 11-00-141 от 22.03.2017г. доказателства по опис, относими към съдебния спор.

Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

адв. К.: Не възразявам представените в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на ответника доказателства по опис да бъдат приети.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства, представеното писмено становище, постъпило по делото с вх. № 2216 от 01.03.2017 г., както и представените в днешно съдебно заседание по опис доказателства от ответника с писмо изх. № 11-00-141 от 22.03.2017 г., а именно писмо изх. № 02/62-01-5/05.04.2016 г. на директора на РЗОК гр. Бургас, писмо вх. № 02/62-01-5/26.04.2016 г. от РК на БЛС, писмо изх. № 02/35-00-771/26.04.2016 г. на директора на РЗОК гр. Бургас, писмо вх. № 35-00-771-1/19.05.2016 г. на управителя на НЗОК, диагностично лечебният алгоритъм на КП № 154 “Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем на сложност“ и направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури. 

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА  ход на делото по същество:

 

адв. К.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите депозираната жалба, като отмените процесната заповед. Основания за отмяна съм посочила подробно в жалбата. Считам, че  въпреки представените в днешно съдебно заседание доказателства, доказващи невъзможност за определяне на арбитражни комисии, не може да се приеме, че издадената заповед е законосъобразна. Дали невъзможността за създаване на арбитражна комисия стои на равно с волята на административнонаказващия орган, или извън нея е ирелевантно досежно законосъобразността на цялата процедура по издаването на заповеди за налагане на санкции. В случая административнонаказващият орган действа в условията на обвързана компетентност и без произнасяне на арбитражна комисия не би могло да се изведе законосъобразността на издадената заповед.

 Поради горното моля да отмените заповед за налагане на санкции № РД-25-47/05.01.2017 г. на директора на РЗОК гр. Бургас. Моля да ни бъдат присъдени направените разноски по делото съобразно списък на разноските по чл. 80 ГПК, който представям в днешно съдебно заседание.

 

юк. Й.: Уважаема г-жо председател, моля да потвърдите издадената заповед за налагане на санкции № РД-25-47/05.01.2017 г. на директора на РЗОК гр. Бургас като законосъобразна и да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение. Представям писмени бележки,  в които по-подробно съм изложила становището си по същество на спора.

 

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,23  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: