О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 255 /11.02.2016г.                град Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на единадесети февруари, две хиляди и шестнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО  ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:     1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

    2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия Колева, дело № 201 по описа за   2016  година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано е протест на Щ.П. – прокурор в Районна прокуратура гр. Карнобат срещу чл.62,  предл второ от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Сунгурларе.

С молба вх. № 1201 от 08.02.2016г. на Административен съд Бургас, прокурорът оттегля подаденият протест, поради прието от общински съвет Сунгурларе изменение в оспорваната разпоредба и моли  производството да бъде прекратено.

Съгласно разпоредбата на  чл. 155, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти, а когато това се прави извън съдебно заседание, следва да се подаде писмена молба./ арг. чл. 155, ал.3 АПК/. На основание чл.196 от АПК, посочената разпоредба е приложима и  в настоящето производство.

С така направеното изявление, представляващо по същество десезиране на съда, настоящият състав приема, че са спазени редът и условията на чл. 155, ал. 3, във вр. с  чл. 155, ал. 1 АПК, поради което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Ето защо и на основание чл. 159, т. 8 във връзка с  чл. 155, ал. 1, във връзка с чл.196 от АПК, Административен съд – Бургас, XIX- ти състав

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Щ.П. – прокурор в Районна прокуратура гр. Карнобат срещу чл.62,  предл второ от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Сунгурларе.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 201/2016 по описа на Административен съд Бургас.   

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7- седем дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд.

 

 

                                                                  СЪДИЯ: