ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 06.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На шести април                                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 201 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 13:46 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.А.К., редовно призован, се явява лично и с адвокат М. и адвокат М., с пълномощни от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТП на НОИ София град, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ОРС „Инфраструктура” ООД, редовно призована, се представлява от юрисконсулт С.Д., с пълномощно от днес.

 

СЪДЪТ КОНСТАТИРА, че в срока по чл. 134, ал. 2 от АПК е постъпило възражение от Директора на ТП на НОИ София град, поради което счита, че не следва да се дава ход на делото.

 

АДВОКАТ М.: Запознати сме с възражението. Считаме същото за неоснователно и мотивите ми за това са следните:

Първо Административен съд София град се произнася относно подсъдността и това е хронологията във времето след промените на АПК. Изложеното становище, че чл. 133, ал. 2 АПК разпорежда да бъде изпратено делото по подсъдност в Административен съд София град е неоснователно, тъй като втората аления на този член е под условие, когато в случая е приложима хипотезата на чл. 133, ал. 1 АПК, при която местоживеенето на жалбоподателя попада в юрисдикцията на Административен съд Бургас. Вярно е изложеното във възражението от ответната страна, че ТП на НОИ София град няма подразделение в гр.Бургас, но и ТП на НОИ Бургас няма подразделение в гр. София.  Ясно и категорично в практиката делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от Административния съд по седалището на териториалната структура на органа, в чийто район се намира постоянният или настоящ адрес или седалището на жалбоподателя. По тази причина, моля да постановите определение, с което делото да остане в юрисдикцията на Административен съд Бургас, още повече, че предходният съд се е произнесъл в тази насока.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Поддържам възражението, което съм направила, по съображенията, изложени в него.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам  коментар.

 

Като взе предвид становището на страните, съдът намира следното:

Производството е по реда на чл. 118 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, във връзка с чл. 145 и следващите от АПК.

Делото е образувано по жалба на А.А.К. *** срещу Решение № РО-720/13.11.2014 г. на Директора на Териториално поделение на НОИ – София град, с което е отменено разпореждане № 16648/23.06.2014 г. на длъжностното лице по чл.60, ал.1  от КСО като неправилно и  незаконосъобразно постановено.

Административен съд София – град, пред който първоначално е била подадена жалбата, е постановил определение №347 от 21.01.2015 г. по административно дело № 417/ 2015 г., с което е изпратил делото по подсъдност на Административен съд – Бургас. Приел е, че Националният осигурителен институт има своя териториална структура (териториално поделение) в гр. Бургас, в чийто съдебен район е и постоянният адрес на жалбоподателя, съгласно чл. 133, ал. 1 от АПК, в сила от 04.01.2014 г.

В срока по чл.134, ал.2 от АПК е постъпило възражение от директора на ТП на НОИ – София град, който счита, че делото е подсъдно на Административен съд – София град, тъй като оспореното решение е на директора на ТП на НОИ – София град, а ТП на НОИ – София град няма изградена и съществуваща териториална структура в гр. Бургас. Позовал се е на чл.28 от Правилника за организацията и  дейността на НОИ (обн. ДВ бр.8 от 28.01.2014 г., в сила от 01.01.2014 г.), съгласно който всяко териториално поделение осъществява дейностите, възложени на НОИ съгласно КСО по държавното обществено осигуряване, съобразно териториалния му обхват, определен в чл. 9 – в границите на административните центрове на областите в Република България, където се намира и  седалището на ТП.

На основание чл. 133, ал. 1 от АПК делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя.
Оспореното Решение № РО-720/13.11.2014 г. е издадено от Директора на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт – София град. Седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, се намира в град София. Постоянният адрес на жалбоподателя е в ***, което се намира в съдебния район на Административен съд – Бургас, но в това населено място администрацията на ТП на НОИ – София град няма изградена и съществуваща териториална структура. Поради това е приложимо правилото на чл. 133, ал. 2, т. 2 от АПК и делото по оспорване на индивидуалния административен акт подлежи на разглеждане от Административен съд – София град, в района на който е седалището на органа, издал оспорения индивидуален административен акт. В този смисъл е и непротиворечивата практика на Върховен административен съд (определения по административни дела № 5407/2014 г., № 2721/2015 г., №7995//2014 г., № 15664/2014 г., № 13754/2014 г., № 14485//2014 г. и № 3904/2014 г. на ВАС).

По тези съображения, настоящият състав на Административен съд Бургас, намира за основателно възражението на директора на ТП на НОИ – София град. Намира, че изпратеното от Административен съд – София град дело не е местно подсъдно на Административен съд Бургас, поради което на основание чл.135, ал.5, вр. с ал.3 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №201/2015 по описа на Административен съд Бургас.

 

ИЗПРАЩА делото на Върховния административен съд за определяне на подсъдността.

С настоящето определение не се прегражда хода на делото, поради което то не подлежи на обжалване.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи 13:56  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: