ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 18.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На осемнадесети март                               две хиляди и тринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 201 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БРОД 2002” ЕООД, редовно уведомен,  се представлява от адвокат П., надлежно упълномощена с днес представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М., надлежно упълномощен с днес представено по делото пълномощно.

 

Не се явява вещото лице С.А..

 

По хода на делото:

АДВОКАТ П.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпилата от „БРОД 2002” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. ***, представлявано от управителя Е.П.С., против Ревизионен акт № 1200892/18.10.2012 г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден в обжалваната част с Решение № 5/07.01.2013 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, с който на дружеството-жалбоподател е определен корпоративен данък по ЗКПО за данъчните периоди 01.01.2008г.-31.12.2008г., 01.01.2009г.-31.12.2009г. и 01.01.2010г.-31.12.2010г., общо в размер на 12 380,05 лева, с искане да бъде уважена жалбата и да бъде отменен ревизионният акт  в неотменената с решението на Директора на дирекция ОДОП Бургас част, ведно с допълнително начислените на „Брод 2002” ЕООД задължения по ЗКПО за 2008, 2009 и 2010 г. – корпоративен данък, в общ размер от 10 075,19 лева и лихви 2 396,37 лева, като недоказан, неправилен и незаконосъобразен.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила молба от вещото лице С.В.А., в която сочи, че не е успяла да изготви заключението в срок, поради което моли да и бъде предоставена допълнителна възможност за изготвяне и представяне на същото.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам жалбата и моля да се даде възможност на вещото лице да изготви заключение по назначената съдебна експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата.

Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства представените от ответника като административна преписка по направеното оспорване писмени доказателства.

 

Като намери за основателно искането на вещото лице и на страните за предоставяне възможност на същото да изготви в срок заключението по допусната съдебно-счетоводна експертиза,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на вещото лице да представи за следващо съдебно заседание заключение по допуснатата съдебна експертиза.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА същото за 10.06.2013 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени от днешно съдебно заседание.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:33 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: