РЕШЕНИЕ

 

№………….                     дата 15 май 2009 год.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХІІІ-ти състав,

в публично заседание на 16 април 2009 год.,

 в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                     ЧЛЕНОВЕ:          1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                   2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Тиха Стоянова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 201 по описа за 2009 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството се движи по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано е по касационна жалба на Регионалната инспекция по околна среда и водите – гр.Бургас против решение № 500/19.12.2008г. постановено по НАХ дело № 115/2008г. по описа на Районен съд – Несебър, с което е отменено НП № 27/02.04.2008 год. на директора на РИОСВ – Бургас, с което на кмета на с.Гюльовца е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1500 лв. за нарушение на Закона за управление на отпадъците. Като касационни отменителни основания се сочат неправилност и необоснованост на съдебния акт. Счита, че административнонаказващият орган правилно е ангажирал отговорността на кмета на с.Гюльовца, тъй като безспорно е установено, че лицето, в това си качество, не е осъществил контрол на дейностите по събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци, за което е изрично упълномощен от кмета на община Несебър, с което е допуснал извършване на замърсяване с отпадъци на нерегламентирани за това места.

В съдебно заседание касационният жалбоподател не изпраща представител.

Ответникът по жалбата – кмет на с.Гюльовца М.Д.К. също не се явява и не се представлява.

          Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за основателност на жалбата, като се иска отмяна на съдебното решение и потвърждаване на наказателното постановление.

Касационна жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като неоснователна.

         Административният съд, съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на постановеното решение с материалния закон.

         Постановеното съдебно решение като краен резултат е правилно, но следва да се имат предвид и следните допълнителни мотиви:

На база на събраните по делото доказателства, първоинстанционният съд е формирал правилна фактическа обстановка, като е приел за  доказано, че вписаните в обстоятелствената част на акта и наказателното постановление факти относно допускане на изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани за това места и замърсявания на територията на с.Гюльовица и неизвършване на дейности по тяхното събиране и обезвреждане, са установени и не се оспорват от страните. По същество съдът е направил извод, че така описаното нарушение самò по себе си не може да обоснове ангажиране отговорността на кмета на селото, тъй като е необходимо да се установи, че като длъжностно лице не е изпълнило конкретни свои задължения, свързани с управлението на отпадъците.

Решаващият съд не е направил разграничение коя е всъщност приложимата хипотеза на закона и съобразно нея да се преценява субекта на административнонаказателната отговорност. В тази връзка следва да се има предвид следното:

В обстоятелствената част на наказателното постановление са описани две нарушения, които се вместват в хипотезите на чл.16, ал.3, т.8 от ЗУО и чл.92, ал.1, т.1 от ЗУО. Административнонаказателната отговорност на кмета на с.Гюльовца може да бъде ангажирана единствено за нарушение на нормата на чл.92, ал.1, т.1 от закона, но не и за нарушение на нормата на чл.16, ал.3, т.8 от закона, тъй като тази разпоредба не предвижда възможност за делегиране на регламентираните в нея правомощия на кмета на съответната община. В този смисъл, действията по предотвратяване на дейностите по изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани за това места, са в изключителните правомощия на кмета на общината и за неизпълнението на тези дейности не би могло да бъде ангажирана отговорността на кметовете на съставни селища в тази община. След като не е разграничил правомощията на отделните административни органи, директорът на РИОКОЗ – Бургас е смесил двете хипотези на закона, като ги е приложил във връзка една спрямо друга, като е посочил, че кмета на с.Гюльовца е допуснал изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места……вследствие на неосъществен контрол на дейностите, свързани с образуване, събиране на битови отпадъци. Подобно смесване на двата фактически състава не само е недопустимо, но то по същество формира съвсем нов състав на нарушение, какъвто в закона липсва. В закона съвсем ясно са разграничени двата фактически състава, както и административноотговорните лица.

Поради изложените съображения административнонаказващият орган не е приложил правилно материалния закон и като е констатирал това, макар и по други съображения, решаващият съд правилно е отменил наказателното постановление.

Съдебното решение следва да бъде оставено в сила, поради което и на основание чл.221, ал.2, предл.1-во от АПК, съдът

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ в сила Решение № 500/19.12.2008 год., постановено по НАХ дело № 115/2008 год. на Районен съд – Несебър.

 

 

Решението е окончателно.

 

 

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………..

 

                                                                            ЧЛЕНОВЕ: 1……………..

 

                                                                                                 2……………..