ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 07.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На седми ноември                                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2019 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Г.Г.Г., редовно призован, се явява лично и с адвокат Ч. ***, надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За ответника директор на ТП на НОИ Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт В., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ : Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по жалба против решение на директора на директора на ТП на НОИ № 1012-02-183#1/11.07.2017г, с което е оставено в сила разпореждане № 1019-02-423#1/18.05.2017г. на ръководителя по пенсионно осигуряване в ТП на НОИ Бургас, с което на основание чл.99, ал.1, т.1, буква „а“ от КСО е отказано изменение на личната пенсия за осигурителен стаж и възраст на жалбоподателя.

 

АДВОКАТ Ч.: Поддържам жалбата срещу обжалвания административен акт. Да се приеме представената административна преписка.

С оглед посочените факти в обжалвания административен акт, че в предадения архив на „Бургаски медни мини“ не са налични заповеди за назначаване, лични досиета и длъжностни характеристики за изпълняваната от моя доверител длъжност, и с оглед обстоятелството, че липсват основни писмени доказателства за характеристика на длъжността „Маркшайдер“ и не са запазени, правя доказателствено искане да бъдат допуснати и събрани гласни доказателствени средства с разпит на свидетели, които са работили с доверителя ми. Същите ще отговорят на въпросите колко често и с каква продължителност е работено под земята и дали с повече от половината законово работно време длъжностните задължения на длъжността „маркшайдер“ за процесния период 11.06.1985г. – 05.03. 1997г. са изпълнявани под земята от моя доверител.

Също така моля да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, изпълнена от вещо лице минен инженер, който, въз основа на своите познания, знания и опит, след като се запознае с наличната документация в осигурителния архив на ТП на НОИ и друга документация относно „Бургаски медни мини“, по собствена преценка да даде заключение дали изпълняваната длъжност „маркшайдер в рудник“ по своите данни е следвало да бъде изпълнявана преимуществено под земята и има ли в запазените документи в архива и в запазените ведомости на „Бургаски медни мини“ данни към трудовото възнаграждение на доверителя ми, да са начислявани добавки за подземен труд.

По други дела, експертизите са извършвани от минен инженер, който познава организацията и естеството на дейността и длъжности. Те са специалисти на по-ниско ниво от инженерните специалисти, от минните инженери, които познават работата в Бургаски медни мини, и могат да отговорят и когато се запознае с документите, да види в самия ред или да съпостави ведомостите от ответника, дали към основното трудово възнаграждение, има ли трудови начисления за работа под земя. Тези документи, ведомостите, са запазени в осигурителен архив на ТП на НОИ Бургас. По аналогични дела представиха такива ведомости. По преценка на съда, моля същите да бъдат изискани.

По депозираното от ответника становище – моля същото да се остави без уважение. Видно от наличния административен акт по делото, производството е образувано на осн. чл.118, ал.2 от КСО. Така го е приел административният орган, произнесъл се е с валиден акт, разгледал е жалбата по същество, без в обжалвания административен акт да има данни или възражения относно допустимостта на производството, с оглед редакцията на чл.99 от КСО, считано от 30.12.2016г. Фактът, че административният орган е приел жалбата за допустима и я е разгледал по същество, изключва приложното поле от разпоредбите на АПК по съотношението на специален административен акт спрямо общ нормативен акт.

Ние искаме допускането на двама свидетели, но ако съдът счете, че един е достатъчен, може и да допусне един. Идеята ми е спрямо това, кой ще е на разположение към датата на съдебното заседание, защото самия период е от 11 години и е трудно да се намери свидетел, който да е работил с доверителят ми през всичките тези години, за това, за по-сигурно, е да поискам двама свидетели, които ще застъпят годините.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Оспорвам жалбата.

Поддържам становището си от 06.11.2017г. В решението на директора е посочен срок за обжалване, жалбата е разгледана по същество, но това пенсионния орган го е направил единствено за да прецени дали са налице нови обстоятелства за вече влязло в сила разпореждане. Считам, че жалбата е недопустима.

В случай, че приемете, че е допустима, то се противопоставям изцяло на доказателствените искания за събиране на гласни доказателствени средства и най-вече за тези за допускането на съдебно-техническа експертиза.

Предметът на настоящото производство е наличието или липсата на нови обстоятелства, защото само това е възможността на заявителя да иска промени на съществуващите обстоятелства свързани с определената пенсия. Жалбоподателят е разполагал с правна възможност в хода на административното производство да представи нови доказателства. Такива той не е посочил и искането в съдебното производство едва сега за допускане на съдебна експертиза и събирането на показания не е нищо друго, освен заобикаляне на закона и превишаване на вече влязъл в сила административен акт, който е от 2014г., когато му е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Несериозно е да се иска от свидетели да си припомнят събития със срок от 35 години, защото от 1985 г. са изминали точно толкова, те да си спомнят как са работили с жалбоподателя. 

Що се отнася до искането за допускането на съдебно-техническа експертиза с вещо лице минен инженер, същото намирам за абсолютно неоснователно. Не виждам какви въпроси и какви отговори това вещо лице би могло да даде в една такава експертиза. В архива на ТП на НОИ се съхраняват ведомости за всеки един месец, но това са ведомости за изплатено възнаграждение. Само искам да обясня, че абсолютно всички работещи в „Бургаски медни мини“ са получавали възнаграждения за подземен труд, но в зависимост от това дали същият е преобладаващ, както е при миньорите. Правихме опити в някои съдебни заседания, но това ставаше със сравнителен анализ между възнаграждението от счетоводител, това което жалбоподателят е получавал и възнаграждението на началник смяната, така както е в ал.3, на чл.104 от КСО. В този предел се анализираше възнаграждението и се правеше сравнителен анализ.

Но основното ми искане е да оставите жалбата без уважение, да прекратите производството като недопустимо, защото с новото изменение на чл.99, ал.1 от КСО се дава възможност единствено и само при представяне на нови доказателства, заявителят да инициира това производство и той е имал тази възможност в административното производство. АПК не изключва в административното производство да се искат експертизи и да бъдат обсъждани и гласни доказателствени средства.

АДВОКАТ Ч.: С подаденото заявление до ръководителят на пенсионно осигуряване доверителят ми, на основание чл.99, ал.2, т.6 от КСО е поискал административният орган служебно да се сезира и да определи във верен размер личната пенсия за стаж и възраст. Няма ограничение дали пенсионния орган ще я определи в по-малък или в по-голям размер, когато се сезира служебно. Издаденото разпореждане от 18.05.2018г. означава, че ръководителят е приел това самосезиране, разгледал е документа към датата на правото и с оглед правомощията си за добросъвестно прилагане на нормативните разпоредби, визирам чл. 4 от АПК, е отказал по същество и не коментира недопустимост. От започналото производство, което е в интерес на моя доверител, пред ръководителят на ТП на НОИ и настоящото съдебно производство, което са трите степени на обжалване, няма как в настоящото съдебно заседание да се изтъкват доводи за недопустимост. Недопустимо е, че стажът по т.1 от отменения Правилник, в който самата глава е за подземен и подводен труд, няма друга дефиниция, да се счита към датата по правото, за да се счита да ползва правата по чл.105, ал.2 от КСО да му се изплати по-благоприятната разлика назад.

Разпореждането от 2014г. не е обжалвано, защото до 2017г. нямаше ограничение колко пъти може да се обжалва, във всеки един момент може да се прецени нещо и да се обжалва. Сега въведоха два месеца срок за обжалване и чакаме ВАС да се произнесе. През 2011г. беше първия акт на ВАС, от където започна и практиката щом трудът е полаган под земята … и за това от 2011г. е тази практика и започнаха делата. Разпореждането влиза в сила и обжалването не спира изпълнението му.

Съдебната практика показва, че неправилно е изчислена неговата пенсия. Колегите на доверителят ми имат 4-5 такива дела.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Възразявам госпожо съдия, страната се опитва да внушава на съда. Това са въпроси по същество.

 

По допустимостта на производството съдът УВЕДОМИ страните, че ще се произнесе с крайния съдебен акт.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния органа писмени доказателства, съгласно опис на л. 3 и л.4 от делото.

 

Съдът счита, че доказателствените искания на жалбоподателя за събиране на гласни доказателства и за назначаване на експертиза са допустими и относими към спора. Те представляват способ да се съберат нови доказателства, ако такива съществуват. Административният орган в неговото производство също е можел да събере такива данни, след като сам е установил, че писмените доказателства са недостатъчни, поради което съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА събиране на гласни доказателства чрез разпита на двама свидетели, водени в следващото съдебно заседание от жалбоподателя.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства и като извърши справка в архива на НОИ, както и навсякъде другаде, където е необходимо, да даде заключение по формулираните от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси, описани в настоящия протокол по-горе.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 200лв., вносим от жалбоподателя по сметка на Административен съд Бургас, в 7-дневен срок от днес. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

УКАЗВА на страните, че съдът ще определи вещото лице след като бъде представено доказателство за внесен депозит.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 30.01.2018г. от 11.15ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.28 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: