ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 30.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тридесети януари                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2019 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:55 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Г.Г.Г., редовно призован, се явява лично и с адвокат Ч. ***, надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

За ответника директор на ТП на НОИ Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт В., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

Вещото лице А. Г. се явява лично.

Явяват се водените от жалбоподателя свидетели К.Д.Д.и З.П.Г..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА, че на 16.01.2018г. от ответника е постъпило възражение по отношение назначеното вещо лице. Посочено е, че вещото лице, в лично качество, през 2013г. е било страна в съдебен спор с ответника. Като доказателство е представено първоинстанционно решение №960/05.06.2014г. постановено по адм.д. №2815/2013г. по описа на Административен съд Бургас, където вещото лице е била жалбоподател, а ответник е директора на Районно управление „Социално осигуряване“ Бургас.

Въз основа на този факт в становището си настоящия ответник е изразил съмнения относно безпристрастността на вещото лице.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило на 22.01.2018г. заключение по допуснатата съдебна експертиза, в рамките на законовия срок по ГПК.

 

АДВОКАТ Ч.: Има налице влязъл в сила съдебен акт, който е на Административен съд Бургас, който дори не е обжалван пред Върховен административен съд от настоящия ответник. Актът е благоприятен за вещото лице, поради което няма никакво основание и съмнение за някаква пристрастност от негова страна.

Също така вещото лице е под страх от наказателна отговорност по чл. 291 от НК. Считам, че съгласно притежаваните квалификации може обективно да отговори на поставените въпроси на допуснатата съдебно-техническа експертиза, поради което считам, че молбата е неоснователна.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Само едно допълнение. Процесуалният представител по делото от 2013г. е адвокат Ч., който и в момента се явява като процесуалния представител на настоящия жалбоподател. Не се съмнявам в професионалните качества на вещото лице, но предметът на спора по делото от 2013г. е същият, какъвто е в настоящия казус.

 

Съдът счита, че искането на ответника, във връзка с безпристрастността на вещото лице, не e основателно. Воденият през 2013г. съдебен спор е приключил на следващата година с влязъл в сила съдебен акт. Към настоящия момент няма никакви данни вещото лице да има каквито и да е отношения с ответника. Обстоятелството, че вещото лице в лично качество някога е водило спор по въпроси, които са сходни или близки с въпросите, разглеждани в настоящия спор, не обосновава автоматично липса на безпристрастност на вещото лице, тъй като няма данни вещото лице да подхожда тенденциозно, с привилегироване, предразположеност, предубеденост или предразсъдък спрямо някоя от страните при изготвяне на експертното заключение или такова по характер отношение към страните да обуславя съдържанието на дадените от експертизата отговори.

Към настоящия момент няма никакви данни, че вещото лице се намира в каквито и да е отношения със страните, а освен това от съществено значение в случая е отговорността, която вещото лице носи за даване на безпристрастно заключение. Тя е наказателна, това е най-тежката отговорност предвидена от българското право и в случай, че вещото лице се отклони от безпристрастността и даде заключение, което не е основано на обективни факти и научни данни, а преднамерено е изготвено в полза на една от страните, вещото лице ще осъществи състав на престъпление по чл.291 от НК.

До сега по делото не са установени факти, въз основа на които съдът да се съмнява в компетентността и безпристрастността на вещото лице, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на ответника за замяна на вещото лице А. Г. с друго поради съмнения в безпристрастността му.

 

АДВОКАТ Ч.: Моля да изслушаме първо свидетелите, след което да изслушаме вещото лице.

 

Съдът изведе от залата свидетелката З.П.Г..

 

Съдът сне самоличността на свидетеля К.Д., както следва:

КОСТА Д.К.Д., на 63 години, неосъждан, без родство с жалбоподателя. В момента води дела с ответника.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Ч.: Къде сте работили и кога с жалбоподателя Г.Г.? Вие какво сте работили и какво е работил Г.Г.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.Д.: С Г. сме колеги от когато аз отидох да работя в рудник Росен през 1989 година, месец септември 1989г. и там заварих като маркшайдер Г.Г.. Аз работих като геолог на рудника.

Тъй като нашата работа е такава, ние съвместно сме работили в комплект, заедно. В какво се състоеше работата ни - ние отговаряхме за рудник „Росен“, който се състоеше от три участъка. Правихме проучвателни, сондажни работи. Маркшайдерите водеха замерването на самите обекти, на блоковете, даваха направление на рудниците. Рудникът беше огромен, по трите участъка се водиха проучвателни работи. И нашата работа беше да се спазва направление за изработката. Маркшайдерите даваха направление на изработките. Изработката е тунелът под земята.

ВЪПРОС на СЪДА: Тези направления какво представляват?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.Д.: Слиза се с инструменти и такива уреди, слиза се под земята. Ние работихме на подземен рудник, рудник „Росен“ беше подземен. Сутрин влизахме и чак към 13,00 часа можеше да се излиза, защото не можеше всеки да излиза, както и когато си иска. И на нас ни се е налагало половината, че и повече от половината месец, да бъдем в рудника. Главният инженер имаше тетрадка, където там се разписвахме и въз основа на тази тетрадка, на която се разписваш, се вижда колко време си бил в рудника и въз основа на това ти се дават купони за храна.

ВЪПРОС на СЪДА: Маркшайдърът всеки ден ли влиза под земята?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.Д.: Влизахме по 12, 13 до 15 пъти в месеца, като влизахме между 8ч. и 13ч. и към 13.30 ч. излизахме.

Работихме заедно до 1997година, после, след 1997 г. в рудника започна ликвидация и после той отиде в мина „Върли бряг“.

АДВОКАТ Ч. – Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ В.: Може ли да направите сравнение между работа на маркшайдер и началник смяна.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.Д.: Началник смяна беше задължен да влиза всеки ден. Водеше се заместник смяна.

ВЪПРОС на СЪДА: От какво се определяше задължението на маркшайдера?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.Д.: Когато започваше работната смяна, на геолозите и маркшайдерите главният инженер ни нареждаше „Трябва да видиш в еди кой си участък това“, получавахме разпореждане от главния инженер. Ние не можем да бъдем всеки ден под земята. Имаме задължения да оформяте и геоложка и маркшайдерска документация. Когато маркшайдърът не е под земята, всичко това, което е правил под земята, се налага на геоложки карти, водят се замервания и всички тези данни трябва да ги обобщи и да ги предадеш, за да се изчисляват заплатите.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ В.: Миньорите бяха ли само под земята?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.Д.: Къде да бъдат?

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ В.: Имахте ли лична лампа, на която да има номер?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.Д.: Дали е имало номера? Отиваш на лампистена, това е там, където стоят лампите на стената, отиваш, взимаш лапата и слизаш. Какво значи „лична лампа“?

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ В.: Миньорите са имали лична лампа.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.Д.: Имаш си лампа с номер, но когато тази лапа се развали, дават ти друга лампа. Имаше си номера на лампите, знаеш коя е твоята лампа. Това са подробности дали съм се разписал за лампата.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

Съдът въведе в залата свидетелката З.П.Г..

Сне самоличността на свидетелката, както следва:

З.П.Г., на 69 години, неосъждана, без родство с жалбоподателя. В момента води дела с ответника.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Ч.: Къде и кога сте работили заедно с жалбоподателя Г.Г., какво сте работили вие и какво е работил той?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: Работила съм на рудник „Росен“ към „Бургаски медни мини“.

Аз започнах преди него, започнах на 06.05.1981г., а той дойде от 1984 – 1985г. Работи една година, беше на „Меден рид“, на „Върли бряг“. След това дойде 1988 година, април месец, и до моето пенсиониране, което беше на 10.01.1994 г., сме работили заедно. Аз бях геоложка служба, а той беше маркшайдър.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Ч.: Колко пъти лично средно сте виждали той да влиза да работи под земята и с каква продължителност - всеки ден, през ден?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: Минимум през ден. Маркшайдерската работа е такава, защото без нея не може да се работи. Те (маркшайдърите) задават направленията на проходката в рудника, или минни изработки, и въз основа на техния труд, ние геолозите полагаме жила.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Ч.: Това изискваше ли той да работи под земята?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: Основно работата им беше под земята, без тяхната работа, направление не може да се даде.

Той влиза със съответните инструменти - компас, теотолит и задава как да се оформи един рудник, как да се копае една шахта. Те задават направлението, започват да копаят шахтьорите. Те задават на къде да копаят миньорите. Без тяхната работа не може да се копае.

ВЪПРОС на СЪДА: Колко време на ден прекарва под земята?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: Сутрин от 8 – 8.30ч. до 13 – 13.30 ч., минимум 5 часа сме под земята, не може да излезеш когато  искаш. Миньорите влизат в 7.30ч. Не може клетката по всяка време се движи и да излизаш. До 13.30ч. задължително сме били под земята.

АДВОКАТ Ч.: Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ В.: А до колко часа бяхте на работа?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: Докато дойдат автобусите. Сутрин в 5 часа сме хващали миньорските коли и в 15 часа обратно.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ В.: А ако трябва да сравните продължителността на работа на миньора и на маркшайдера?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: Миньорите влизаха всеки ден, но маркшайдерите влизаха повече от половината на задължителното, искаха по 10 влизания, а ние имахте по 12-13 влизания, по 3-4 дена повече. Имаше галерии, които са по 100 метра дълги.

Маркшайдерът документира това, което е на карнета. Той го прави на картона, после на милиметрова хартия, после на паус. Това са галерии, планове, и след това ние нанасяхме рудните жили, каквато беше целта и на мините.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ В.: А каква е разликата между инженерно- техническо ръководство и рудническо ръководство?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г.: Разликата е, че ние сме инженери.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

Съдът освободи свидетелката от залата.

 

Съдът пристъпи към изслушване на вещото лице, като сне самоличността му, както следва:

Инж. А.Г.С., 53г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Представила съм заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Ч.: От това, което сте написали и сте прегледали, смятате ли, че изпълняваната длъжност е изисквала повече от половината работни дни, да се изпълнява под земята?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Бих използвала думата по-голяма част, защото изразът е, че през по-голямата част от работното време подземния маркшайдер си извършва задълженията под земята. През останалото работно време замерите, които е направил под земята, трябва да ги нанесе върху маркшайдърните планове, за да може да има реална представа за всички данни, за състоянието и положението на минните изработки в подземния рудник.

АДВОКАТ Ч.: Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ В.: От всички книжа и документи, които прегледахте, намерихте ли отразено времетраене за влизане на маркшайдъра под земята?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: От документите в Държавен архив, вътрешните правила на организация на работната заплата и колективния трудов договор, който не е приложен, няма посочени задължителни брой влизания на работещите в Бургаски медни мини.

ВЪПРОС на СЪДА: Дали в някакъв документ са отразявани фактическите влизания под земята?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Работила съм 15 години в мина „Черно море“. Мога да кажа за практиката там. Предполагам, че същата е била и в „Бургаски медни мини“.

Всеки ден, когато работещия влиза под земята, получава лампа и самоспасител от лампистерната. Лампистерната е помещение, в което се зареждат лампите при получаването. За тези акумулаторни лампи, работещият се подписва в дневник, който се води от лицата, които зареждат акумулаторните - лампистери. За съжаление тези дневници не се съхраняват. За „Бургаски медни мини“ не можах да ги намеря, за мина „Черно море“ също няма. Няма нормативен документ. Във всяка лампистерна се водеше дневник. По правилника за действащата безопасност, ако един час след приключване на смяната, някоя от лампите не е върната, подава се сигнал за тревога и тръгвахме да търсим работника, който не се е върнал. За това се води този дневник, но не можах да ги намеря.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ В.: Поискахте няколко ведомости за периода. Имате ли спомен за кои години беше изплащан „подземен труд“ и от кои години започва да се води „условия труд“?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: В една част се пише подземен труд, а в друга част се пише „условия на труд“. Мисля, че от коя година се пише „Условия на труд“? През 2000 г. влезе в сила една Наредба за работещите в подземните предприятия в страната, тогава се правиха карти за оценка на условията на труд на всеки един работник. В тази карта се използваше точкова система и в зависимост от точките, се получаваха добавките „условия на труд“, като всяка точка отговаряше на цифра, като пари.

ВЪПРОС на СЪДА: И това „подземен труд“, който е заменен с „условия на труд“ ли е било основание за получаване на добавки?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Промениха начина, по който да се определя добавката за подземна работа към основната заплата и по тази причина замениха наименованието, и това мисля, че стана през 2000г., защото от тогава е Наредбата.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ В.: Дали във времето, когато се е начислявало подземен труд, миньорите са получавали „подземен труд“ или са били на щатно разписание?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Миньорите са нормени работници, те получават заплата въз основа на заработеното. На миньорите се заплащаше въз основа на замерите, които правят маркшайдърите, колко минни заработки са вкарали, количеството полезни изкопаеми. Правихме изчисления, които давахме на отдела. Не си спомням за „подземен труд“, но те са нормени работници. Всички получаваха за подземен труд. Всички получаваха такава добавка. И във вътрешните правила от 1993г. индивидуалната, брутна заплата, съдържа индивидуалната плюс допълнително възнаграждение за условия на труд. В делото има извадка от вътрешните правила, с разпечатка от вътрешния архив.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението в размер на 357,25 лв., от които 200 лв. са внесени под формата на първоначален депозит.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 7дневен срок от днес да внесе сумата от 157.25 лв. по сметка на Административен съд Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

Да се издаде РКО за първоначално внесената сума, и след внасяне на доплащането – втори РКО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Тъй като поех ангажимент пред вещото лице да представя копия от ведомостите, представям същите и моля да приемете тези ведомости, по които работи вещото лице.

Те са едни огромни книги и трябваше да ги направя в намален вид. Позволила съм си за първите години – 1994г. и 1995 г. да маркирам, а на тази страница се намират ведомостите на началник смяна, на жалбоподателя и на копач-миньор и ще видите, че 1997 г. са условия труд, нямат подземен труд, това са четири години. През 1988 г. е имало добавка за подземен труд и тя е била добавка, която не оспорваме, че са получавали маркшайдърите, а 1989 г. имат условия труд и от 1997 г. ще видите каква е голямата разлика между условията на труд на жалбоподателя, на началник смяна и на миньора. Това се повтаря и 1995, същата огромна разлика.

Това са ведомостите, по които е работило вещото лице, като по този начин оспорвам експертизата за това, че не можем да говорим за преобладаващ подземен труд на жалбоподателя.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника копия-извадки от ведомостите за 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 и 1997 години.

 

АДВОКАТ Ч.: Нямам искания по доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам други искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ Ч.: Моля да уважите жалбата на моя доверител, като отмените обжалвания административен акт като незаконосъобразен. Моля да ни присъдите разноските направени в настоящото производство и да върнете преписката на административния орган с указания за правилно прилагане на материалния закон за периода от 11.06.85г. до 05.03.1997 г. за длъжността маркшайдер при условията на чл.104, ал.3 от КСО.

Моля да ми предоставите 10-дневен срок за писмени бележки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Моля да потвърдите обжалваното решение, като съображенията ми за това са следните:

Поддържам становището за недопустимост на жалбата.

Второ, моля да не съобразите събраните гласните доказателствени средства в днешното съдебно заседание, тъй като не само разпоредбата на чл.104, ал.10 от КСО, а и чл.164 въвежда забрана за недопустимост да се опровергава съдържание на официален документ, какъвто е приложен по делото УП 2, със свидетелки показания.

Трето, считам, че административният орган правилно е преценил категория труд – тя е първа категория, но труда на жалбоподателя не е преобладаващ и не попада в хипотезата на чл. 104, ал.3 от КСО.

Моля юрисконсултско възнаграждение.

Правя възражение за прекомерност на адвокатския хонорар.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 10-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: