ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 07.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На седми ноември                                       две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар:Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2018 по описа за 2018 година

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СИ ТИ ЕС ГРУП“ООД, представлявано от Т.М., редовно и своевременно призован, се представлява от процесуален представител адв.К., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ ПРИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно и своевременно призован,  се представлява от процесуален представител ю.к.П., надлежно упълномощена, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.П.: Да не се дава ход на делото, тъй като жалбата е  срещу влязъл в сила АУЗД.

АДВ.К.: Моля, да не уважавате възражението на община Несебър. Доводът,  че АУЗД №507, издаден на 10.10.2016 година бил влязъл в сила не може да бъде споделен. Това е във връзка с изложеното от мен в молбата от 17.10.2018г., че всички съобщения от страна на административния орган са изпращани на неправилен адрес: град Бургас, ж.к.”Славейков” бл.*, вх.*, ап.*, докато адреса  на довереното ми дружество е: град Бургас, ж.к.”Славейков” бл.*, ет.*, както е по търговския регистър. Защо и как се е получило това, но първия контакт с дружеството е с ЧСИ Р. С., която през 2017 година е направила справките и е изпратила на адреса на дружеството покана за доброволно изпълнение. Доводът, че бил влязал в сила акт не може да бъде кредитиран, тъй като преди да предприемат тези действия за данъчната администрация съществува изискването на адреса на търговското дружество в търговския регистър да се изпращат книжата.

Ю.К.П.:Да уточня, че както АУЗД, така и поканата са изпратени на адреса: град Бургас, ж.к.”Славейков”, бл.*, вх.*, ап.*. Имайки предвид вписаното в търговския регистър  в следната последователност: гр.Бургас, ж.к.” Славейков” бл.*, ет.*, ап.*. Считам, че този блок има един единствен вход и от тази  гледна точка посоченото в кореспонденцията „вх.*” следва да се чете като техническа грешка и да се чете като „ет.*”.

АДВ.К.: В Търговския закон  не могат да бъдат предвидени всички възможни хипотези. Няма такава хипотеза нито в ДОПК,  нито в ТЗ „техническа грешка” при уведомяване.

 

Съдът, по повод направеното възражение по хода на делото и след изслушване становището на двете страни намира за неоснователни възраженията на ответния орган за наличие на процесуални пречки за даване ход на делото и разглеждане на спора по същество, предвид обстоятелството, че действително от една страна посочения адрес на дружеството не съответства изцяло на отразения такъв в търговския регистър, така и поради обстоятелството, че се касае за отразяване в известието за доставяне от страна на „Български пощи” ЕАД на обстоятелството „непотърсен“,  която хипотеза според настоящия съдебен състав не може и не следва да бъде приравнена на хипотезата на надлежно уведомяване или ненадлежно съобщаване на жалбоподателя, особено при грешно въведен от страна на органа адрес. В този случай, няма как той да се ползва от собственото си противоправно поведение. Констатацията „непотърсен” не дава категорична информация за това дали жалбоподателят не е бил намерен на посочения адрес и не е идентична с тази последна хипотеза.

 

В тази връзка съдът намира, че липсват процесуални пречики за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производство е образувано по жалба на „Си Ти Ес Груп“ ООД с ЕИК 147086950, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, к.с. Славейков, бл.*, ет.*, ап.*, против Акт за установяване на задължение  по декларация - №507 от 10.10.2016г., издаден по реда на чл.107, ал.3 ДОПК, служебно, по повод подадено изрично искане от страна на жалбоподателя за отписване на имот от неговата партида - вх.№ 1190/25.03.2011г. по описа на община Несебър. С посочения АУЗД е бил установен от дл. лице на общината, действало в качеството му на орган по приходите, дължим данък върху недвижимите имоти за периода 01.01.2011г. – 17.03.2011г. Същият е бил потвърден с решение № МДТ-35 от 25.06.2018г. на началника на отдел МДТ при Община Несебър. Иска се от съда да отмени оспорения АУЗД №507/10.10.2016г., издаден от орган по приходите в отдел „МДТ“ при Община Несебър – И.З..

Съдът докладва постъпилата административна преписка.

 

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административния орган е да установи материалноправните предпоставки за постовяванве на оспорения АУЗД, бкл. Притежанието на недвижимия имот към спорния период от жалбоподателя както и спазване на процесуално-правните норми по издаването му в степен ненакърняваща по непоправим начин правото на защита на жалбоподателя. В тежест на всяка от страните по делото в случай, че се позовава на позитивни факти и обстоятелства, от които черпи права е да установи наличието на същите. В този смисъл при изложено от жалбоподателя твърдение за заплащане на дължимия данък, същият следва да докаже това.

 

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с входящ №11413/17.10.2018 година, подадена от адв.К., процесуален представител на жалбоподателя, с която прави уточнение на жалбата и по доказателствата.

 

Съдът докладва, че в изпълнение на указанията на съда от ответната страна са постъпили копия от писмени доказателства, както следва:Допълнително споразумение №340/2.04.2018г. към трудов договор №163/23.10.2008 година, Заповед № 394/26.04.2012 г. за определяне на орган по приходите, Обяснителна записка от ОП И.З. за начина на изчисление на задължението по АУЗД №507/10.10.2016г., ведно със справка за облагаемата основа на декларация №68019/15.02.2011 г.,справка ДО на имот към 01.01.2011г.и 17.03.2011г., Наредба №14 за определяне на размери на местните данъци на Общински съвет – Несебър, в редакцията й за 2011 година.

АДВ.К.: Поддържам жалбата. Да се приемат представените от административния орган материали. Поддържам заявеното с молбата от 17.10.2018 година становище, че не желаем допускане на експертиза за установяване на действителния размер на данъка, тъй като считаме, че същия не се дължи по принцип. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства. Представям списък по чл.80 от ГПК.

Ю.К.П.: Оспорвам жалбата в цялост. Моля да приемете представените писмени доказателства. Нямаме други доказателствени искания. Няма да представям други доказателства.

Съдът, по доказателствата

                                         О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената административна преписка, както и писмените доказателства, постъпили от страните.

Съдът счете, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на делото по същество.

АДВ.К.: Моля да уважите жалбата, да отмените административния акт като неправилен и незаконосъобразен по следните правни  и фактически съображения.  На първо място, безспорно това е посочено в становището на административния орган Община Несебър на лист 5 и 7 по делото, че  след продажбата на имота на 17.03.2011 година когато именно Община Несебър е издала данъчна оценка и вътре е посочила, че за имота няма данъчни задължения. На 25.03.2011 година, точно в Община Несебър е прието искане за отписване на процесния имот с вх.№1190/25.03.2011 година и както се сочи в становището след обработка на искането е закрита партидата на имота, към датата на продажбата т.е. към 17.03.2011 година и непонятно как пет години по- късно административният орган се сеща, че това дружество дължи сума за данък, издава АУЗД, който пък не прави необходимото по закон да сведе до знанието на тази фирма.

От там нататък всички действия до момента, когато е и образувано изпълнителното дело считам, че са непрецизно изпълнени, недопустимо като начин на изпълнение. По тези съображения си позволявам да твърдя, че така издадение АУЗД, ако и формално да е издаден преди изтичане на 5 годишния давностен срок, след като не е  бил обявен на заинтересованите лица, а това е станало едва в последствие, поради установяване на правилния адрес от страна на ЧСИ Р.С..

По отношение на довереното дружество е настъпила предвидената в закона давност, тъй като не по вина на дружеството, а по вина на служители в администативния орган се е стигнало да това бездействие, което е преклудирало правото на общината принудително да събира даначни задължения.

В случай, че уважите жалбата моля, на дружеството да бъдат присъдени  направените в настоящето и в предходното таково административно дело №868/18 година разноски, доколкото те са във връзка със същия АУЗД на Община Несебър.

Ю.К.П.: Считаме, че тъй като данъчните задалжения възникват по силата на закона, определени са по основание, винаги са определяеми и с настъпване на датата на падежа стават изискуеми. С издаванета на АУЗД органът по приходите само констатира вече възникнало по силата на закона данъчно задължение.

Действително в данъчната оценка не е посочен размера на задължението, но този момент в Община Несебър насрещната страна не е представила документа за изплащане на задълженията за данък недвижим имот от дружество „Си Ти Ес” за 2011 година.

Актът е издаден по реда на чл.107, ал.3, съгласно който органа по приходите служебно издава АУЗД, когато задължението не е платено в срок и не е извършена ревизия. Съгласно чл.11, ал.1 ЗМДТ данъчно задължени лица са собственици на облагаеми с данък недвижими имоти. Няма спор,  че дружеството е било собственик на имота до 17.03.2011 година, след като дружеството е бил собственик правилно  е прието от органа  по приходите, че той е задължено лице и са установени съответните задължения.

По отншение на задълженията за 2011 година петгодишния давностен срок е прекъснат с издаване на АУЗД и на основение чл.172, ал.3 от ДОПК от 01.01.2017 година  започва да тече нова давност.

Считам, че издаденият АУЗД е издаден от компетентен орган,  при спазване на материалноправните разпоредби и е влязъл в сила. Моля да ми предоставите срок за подробно становище в писмени бележки.

Съдът определя 7 дневен срок на процесуалните представители на страните за представяне на писмени бележки по делото.

   Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

   Протоколът изготвен в съдебно заседание.

   Заседанието приключи в 14:40 часа.

 

   СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: