О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

       Номер  1907       Година 10.08.2018          град Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, трети състав, на десети август две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание, в състав:

 

                                                                  Председател: Чавдар Димитров

 

Като разгледа докладваното от съдия Димитров административно дело номер 2018 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство е образувано по жалба на „Си Ти Ес Груп“ ООД с ЕИК 147086950, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ***, против Акт за установяване на задължение  по декларация - №507 от 10.10.2016г., издаден по реда на чл.107, ал.3 ДОПК, служебно, по повод подадено изрично искане от страна на жалбоподателя за отписване на имот от неговата партида - вх.№ 1190/25.03.2011г. по описа на община Несебър. С посочения АУЗД е бил установен от дл. лице на общината, действало в качеството му на орган по приходите, дължим данък върху недвижимите имоти за периода 01.01.2011г. – 17.03.2011г. Същият е бил потвърден с решение № МДТ-35 от 25.06.2018г. на началника на отдел МДТ при Община Несебър. Иска се от съда да отмени оспорения АУЗД №507/10.10.2016г., издаден от орган по приходите в отдел „МДТ“ при Община Несебър – И.З..

Жалбата е била подписана и входирана от адв. С.К., който не е приложил към нея надлежно пълномощно за процесуално представителство по образуваното дело. С придружителното писмо не е била представена и разписка за заплатена в полза на АС – Бургас държавна такса в размер на 50,00 лева, макар същото да е било изрично отбелязано.

След служебна констатация за липсата на надлежно пълномощно, учредено от законния представител на жалбоподателя в полза на процесуалния му представител, изготвил самата жалба, сезирала съдебния орган, със свое протоколно разпореждане от 27.07.2018г. настоящият съдебен състав, на основание чл.158, ал.1, вр. чл.151, т.2 от АПК е дал указания до жалбоподателя да приподпише жалбата лично или да представи пълномощно в полза на адв. К. за процесуално представителство по настоящото дело. Не на последно място на жалбоподателят е било указано и това, да внесе д.т. в полза на АСБ, като представи в определения срок доказателства за изпълнение на указнията.

Си Ти Ес Груп ООД е било надлежно уведомено на адреса по седалището му на 02.08.2018г. като в предоставения му 7-дневен срок (изтекъл на 09.08.2017г.) дружеството не е реагирало.

Вместо това, на 06.08.2018г. подписалият жалбата адв. К. е депозирал молба , с която обяснява от една страна това, че не притежава пълномощно за процесуално представителство по настоящото дело, но счита, че като такова може да бъде ценено представеното такова по адм.д. №868 по описа на АС – Бургас за 2018г. , поради сходство в предметите на делата, като споделя и това, че управителят на дружеството е в Обединеното кралство и не можела да подпише ново пълномощно.

В молбата е посочено и това, че се представя квитанция за внесена държавна такса, без реално да е представена такава. Такава е постъпила в последния ден на срока, определен за отстраняване на нередовностите – 09.08.2018г., с наредител адв. К.. Посоченият като жалбоподател „Си Ти Ес Груп“ ООД с ЕИК 147086950, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, *** е получил уведомлението от АСБ с дадените му указания на 02.08.2017г. Срокът за отстраняване на нередовностите е изтекъл за него на 09..08.2018г. В предоставеният от съда 7-дневен срок за отстраняване на констатираните нередовности същите не са били отстранени от дружеството, като в този 7-дневен срок не е постъпило и искане за продължаване на така определения на жалбоподателя срок с обяснения за наличие на обстоятелства, препятстващи отстраняването на нередовностите.

Напротив, вместо това от името на дружеството е продължил да действа адвокат, неудостоверяващ волята на жалбоподателя след момента на връчване на решение № МДТ-35 от 25.06.2018г. на началника на отдел МДТ при Община Несебър, изобщо да оспорва АУЗД и то именно посредством упълномощаването на адв. К.. Т.е. ангажиралият съда адвокат не установява пред съдебната инстанция процесуалната си компетентност по настоящото дело към момента на депозиране на жалбата или по-късно, към изтичането на предоставения за това период.

Предвид изложеното, Бургаският административен съд в настоящия си състав счита, че е сезиран от лице без представителна власт, доколкото пълномощно с предмет процесуално представителство по настоящото дело  не е било представено в срок в оригинал. Жалбоподателят по делото в определения му срок също не е потвърдил действията на адв. К., нито надлежно е упълномощил същия или трето лице да го представлява в настоящото съдебно производство, поради което жалбата, сезирала съда се явява подписана от лице, некомпетентно да ангажира волята на жалбоподателя да оспорва и по тази причина делото следва да бъде прекратено, поради ненадлежно сезиране и липса на процесуална представителна власт.

Съдът в разпореждането си, отразено в уведомлението до жалбоподателя „Си Ти Ес Груп“ ООД с ЕИК 147086950, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, *** е предупредил същият за последиците от процесуалното му бездействие, а именно задължението за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството, като въпреки такаотправеното предупреждение недостатъците не са били отстранени в срок.

По изложените съображения, поради неизпълнение указанията на съда, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството да се прекрати.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, трети състав

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Си Ти Ес Груп“ ООД с ЕИК 147086950, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ***, подадена от адв. К., срещу Акт за установяване на задължение  по декларация - №507 от 10.10.2016г., издаден по реда на чл.107, ал.3 ДОПК, служебно, по повод подадено изрично искане от страна на жалбоподателя за отписване на имот от неговата партида - вх.№ 1190/25.03.2011г. по описа на община Несебър, който акт е бил потвърден с решение № МДТ-35 от 25.06.2018г. на началника на отдел МДТ при Община Несебър.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2018 по описа за 2018 година на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: