ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 29.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и девети ноември                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  2018 по описа за 2016 година

На именното повикване в 09:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Р.Б., редовно призован, не се явява. За него адвокат С. с пълномощно по делото /л.5/.

 

За ОТВЕТНИКЪТ - ВПД Директор на РДГП Елхово, редовно призован, представител не се явява.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпили писмени бележки от ответника с вх.№10851/24.11.2016г.. В тях се прави искане да се остави в сила обжалваната заповед, като законосъобразна  и да се отхвърли жалбата, като неоснователна. Прави искане да му бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение, а в случай че се счете жалбата за основателна и се присъдят разноски на жалбоподателя, същите да се намалят до минималния размер посочен в Наредба №1/09.07.2004 г.за Минималните размери на адвокатски възнаграждения.

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на П.Р.Б. против заповед №4070з-1121/22.08.2016г. на ВПД директор на РДГП Елхово, с която му е наложено дисциплинарно наказание „порицание”, за срок от шест месеца.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в заповедта и изпълнението на законовите изисквания при издаването и́.

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да ангажира доказателства за твърдяната от него незаконосъобразност на обжалваната заповед, както и за фактите посочени в жалбата, от които черпи благоприятни правни последици.

УКАЗВА на страните, че в случай, че не бъдат ангажирани доказателства, делото ще бъде решено, с оглед наличните такива.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам изцяло така депозираната жалба. Да се приемат приложените по делото доказателства. Моля да бъде изискана от ответника копие на заглавната корица на нарядния дневник  върху, която корица би следвало да е посочено съгласно по кое приложение и норматив е този дневник. Твърдя от името на жалбоподателя, че му е предоставен наряден дневник, който е по друг образец, а не посочения в заповедта към приложение № 4 чл.64, ал.3 от цитираната инструкция. Представям списък на разноските по чл.80 по ГПК, с приложени доказателства за платено адвокатско възнаграждение. Нямам други доказателствени искания към момента.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в  7-дневен срок от уведомяването да представи нарядния дневник на жалбоподателя, касаещ процесната заповед, включително и неговата корица.

 

Да се ИЗПРАТИ копие от настоящия протокол на ответника за запознаване с дадените от съда указания в днешното съдебно заседание и изпълнение на задълженията.

 

Съдът с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства и липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание, ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.01.2017г. от 10.20 часа, за която дата и час страните редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: