ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 24.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти януари                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2018 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Р.Б., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

За ОТВЕТНИКЪТ - ВПД Директор на РДГП Елхово, редовно призован, представител не се явява.

 

ПОСТЪПИЛИ са с писмо вх.№11558/15.12.2016г. от ответника ВПД Директор на РДГП Елхово, заверения копия от заглавната страница на наряден дневник АВП 130 при 04 ГОДГ при ГПУ-Малко Търново започнат на 02.02.2016г. лист 68 от наряден лист и лист с подпис на П.Б..

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№601/23.01.2017г. от процесуалния представител на жалбоподателя адвокат С., в което се изразява становище по същество и се сочи, че нямат доказателствени искания.

 

Съдът констатира, че по делото  не е заплатена дължимата държавна такса за образуване на производството, поради което и на основание чл.158, ал.1 АПК, във връзка с чл.151, т.3 от АПК, жалбата следва да бъде оставена без движение. Следва да се има в предвид, че в случая предмет на обжалване е заповед за налагане на дисциплинарно наказание по ЗМВР, а в закона липсва разпоредба съгласно, която съдебните производства по обжалване на тези заповеди да са освободени от заплащане на държавна такса. Съответно липсва препращане към Закона за държавния служител, в който е налице такова освобождаване. В случая не намира и приложение тълкувателно решение №6 от 06.11.2013 г. на ВКС-ОСГК на което се позовава жалбоподателят със сезиращата съда жалба, доколкото в него липсва произнасяне за аналогична хипотези, като в този смисъл е и определение 14155/21.12.2016 г. на ВАС по адм.д.№ 12551/2016 г.. Мотивиран от изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без движение жалбата на П.Р.Б. ***, старши полицай в ГОДГ 04 на ГПУ- Малко Търново при РДГП Елхово към ГДГП –МВР против заповед №4070з-1121/22.08.2016г. на РДГП –Елхово за налагане на дисциплинарно наказание „Порицание“ за срок от шест месеца.

 

УКАЗВА на жалбоподателят, че в 7-дневен срок от уведомяването, следва да заплати държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Административен съд Бургас и да представи като доказателство по делото съответния платежен документ.

При неизпълнение на указанията в срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

 

При изпълнение указанията на съда делото ще бъде разгледано на 28.02.2017 година от 10.10ч., за която дата и час страните да се считат за редовно уведомени.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Да се изпрати копие от определението на страните.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: