ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2014, 10.12.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на десети декември през две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов Административно дело № 2018 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

        

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Дъбрава” ЕАД, редовно призован, представлява се от адвокат М. Н. З. от АК-Бургас, с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТП „Държавно горско стопанство-Карнобат”, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Стоилов 2012” ЕООД- Цветелин Стоилов.

 

На именното повикване в 13:35 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Дъбрава”ЕАД, редовно призован,  призовката е получена на 06.11.2014година от П. Д. А.- главен счетоводител, се представлява от адвокат Марио Николов З. АК-Бургас, с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТП„Държавно горско стопанство-Карнобат”, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Стоилов 2012” ЕООД- Ц.С., редовно призован, не изпраща представител.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№9309/08.12.2014година от процесуалния представител на ответника юрисконсулт Н. Н. Н.-Ч., и искане делото да се отложи за друга дата поради влошеното ѝ здравословно състояние и липсата на друг юрисконсулт на трудов договор при ответника и липсата на средства и технологично време за ангажиране на друг юрист, който да се запознае с материалите по делото. Към молбата са приложени 2 броя пълномощни, препис от болничен лист № 1544933/08.12.2014 година, медицинско удостоверение с № 7476/08.12.2014година и амбулаторен лист №006098/08.12.2014година.

 

Съдът връчва на адвокат З. молбата на ответника за запознаване и изразяване на становище по хода на делото.

 

АДВОКАТ З.: Уважаеми г-н председател във връзка с така депозираната молба и с оглед на обстоятелството, че се твърди, че това е единствения юрист на щат, считам че ход не следва да се дава днес.

 

Съдът като съобрази изложените в молбата на представителя на ответника уважителни причини, за което са представени доказателства, болничен лист в който е отразено невъзможността на лицето да се яви пред съдебните органи, както и обстоятелството, че липсва друг назначен юрист, намира, че е налице препятствие, което страната не може да отстрани по смисъла на чл.139, ал.1, изр. 1 от АПК. Следва да се даде възможност на ответника да организира защитата си до следващото съдебно заседание. По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО;

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА по делото открито съдебно заседание на 25.02.2015 година от 14.45часа, за която дата и час жалбоподателят уведомен от днес чрез процесуалния си представител, ответникът по чл.137, ал.7 от АПК;

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответника до датата на следващото съдебно заседание да организира защита си, като го уведомява, че при наличието на друга уважителна причина от същия характер и наличието на пречка за явяването на юрисконсулт Н.-Ч. в следващо открито съдебно заседание, административният орган следва да ангажира своевременно процесуален представител, дори и ако е необходимо да упълномощи друго лице за конкретното производство.

Указанията до ответника да се изпратят с нарочно съобщение на сочения от него адрес.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13. 39часа.

 

СЕКРЕТАР:              ПРЕДСЕДАТЕЛ: