О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№2180  

Бургас, 14.09.2018г.

 

Бургаският административен съд, ХХ-ти състав, в закрито заседание на  четиринадесети септември две хиляди и осемнадесета година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

след като разгледа докладваното от съдията адм. дело №  2017 по описа за 2018г. за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по чл.197 и сл. във вр. с чл.56, ал.4 от АПК.

Административното дело е образувано по жалба от „АЛВА” ЕООД, ЕИК 102911750, със седалище и адрес на управление: гр.Созопол, ***,  представлявано от управителя Т. *** Попов, против Заповед № 8-Z-875/29.06.2018г. на кмета на Община Созопол, с която е отказано да се открие процедура по категоризиране на туристически обект вид: закусвалня, със заявление с вх.№ К-2047-304/20.06.2018г. от Т. *** Попов, представител на „АЛВА” ЕООД, ЕИК 102911750.

 С жалбата се иска отмяна на заповедта като незаконосъобразна. Направено е искане за присъждане на разноски.

Ответната страна кмета на Община Созопол не взема отношение по жалбата,    представя административната преписка по издаване на оспорената заповед.

          

 

 

 

След цялостна преценка на събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност и поотделно, съдът приема за установена следната фактическа обстановка.

         Административното производство е образувано по заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечение с вх.№ К-2047-304/20.06.2018г., подадено от „АЛВА” ЕООД, ЕИК 102911750, с управител Т. *** Попов.

Заявлението било разгледано от Общинската експертна комисия по категоризиране на туристически обекти /ОЕККТО/ при Община Созопол, назначена със заповед № 8-Z-1633/16.12.2013г. на кмета на Община Созопол, на заседание проведено на 27.06.2018г., за което бил съставен Протокол № 17/27.06.2018г. Комисията приела решение да предложи на кмета на Община Созопол да откаже откриването на процедура по категоризиране на туристическия обект със Заявление вх.№ К-2047-304/20.06.2018г. на основание чл.129, ал.1 и чл. 130, ал.1 от Закона за туризма и чл.19, ал.1 от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категорията, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията /обн. ДВ, бр.65 от 25 август 2015г./, поради липсата на основен документ – удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация, заповед на кмета на Община Созопол № 8-Z-481/11.04.2018г. и становище № ВД-148-001/27.06.2018г. на директор Дирекция „АПИО” при Община Созопол.      На основание проведеното административно производство и на предложението на ОЕККТО при Община Созопол по Протокол № 17/27.06.2018г. Кметът на Община Созопол издал оспорената Заповед № 8-Z-875/29.06.2018г. на кмета на Община Созопол, с която е отказал да се открие процедура по категоризиране на туристически обект вид: закусвалня, със заявление с вх.№ К-2047-304/20.06.2018г. от Т. *** Попов, представител на „АЛВА” ЕООД, ЕИК 102911750.

Заповедта била връчена на управителя на дружеството Т. Попов лично, срещу подпис на 05.07.2018г., който я оспорил пред АдмСъд - Бургас, чрез административния орган с жалба рег.индекс № 26-00-1066/17.07.2018г.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Оспореното решение има белезите на индивидуален административен акт и с него непосредствено се засягат права и законни интереси на „АЛВА” ЕООД, тъй като с нея се прекратява административната процедура за извършване на за категоризиране на заведение за хранене и развлечение във връзка с подадено от дружеството заявление с вх.№ К-2047-304/20.06.2018г.

Разгледана по същество същата се явява основателна поради следните съображения:

Предмет на оспорване е Заповед № 8-Z-875/29.06.2018г. на кмета на Община Созопол, с която е отказано да се открие процедура по категоризиране на туристически обект вид: закусвалня, със заявление с вх.№ К-2047-304/20.06.2018г. от г. Т. *** Попов, представител на „АЛВА” ЕООД, ЕИК 102911750.

Съгласно разпоредбата на чл.30, ал.2 от АПК ако искането за откриване на административното производство не удовлетворява изискванията на закона, извън тези за авторство и подпис, заявителят се уведомява да отстрани недостатъците в тридневен срок от съобщението за това с указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството. Според чл.56, ал.2 от АПК административният орган прекратява производството и в случаите по чл.30, ал.1 и 2, като на основание чл.56, ал.4 актът за прекратяване на производството може да се обжалва по реда на глава десета, раздел IV.

Според чл.130, ал.1 от ЗТ съответната ЕККТО разглежда заявленията и приложените към тях документи в 14-дневен срок от датата на постъпването им и след като констатира, че представените документи съответстват на изискванията на чл.129, ал.1, 2 или 3, се произнася по тях с мотивирано предложение до съответния категоризиращ орган или до оправомощено от него длъжностно лице да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура по категоризиране. В ал.2 е посочено, че в случай на констатирана непълнота или нередовност на представените документи по чл.129, ал. 1, 2 и 3 съответната експертна комисия по категоризация на туристически обекти в срок 10 работни дни от датата на заседанието писмено уведомява заявителя и определя 14-дневен срок от получаване на уведомлението за отстраняването им. Срокът по ал.1 спира да тече до датата на отстраняване на непълнотата и/или нередовността, а ал.3 предвижда, че ако в указания срок по ал.2 непълнотите и/или нередовностите не бъдат отстранени, съответният категоризиращ орган със заповед отказва определяне на вид и категория на обекта.

В конкретния случай в проведеното административно производство във връзка с подаденото от дружеството-жалбоподател заявление с вх.№ К-2047-304/20.06.2018г. за категоризиране на заведение за хранене и развлечение не е спазено изискването на чл.130, ал.2 от ЗТ, аналогична на разпоредбата на чл.30, ал.2 от АПК да укаже на заявителя да отстрани в съответния срок посочените от административния орган в оспорената заповед непълноти по отношение на представените към заявлението документи.

Нарушението на процесуалните правила е съществено, тъй като са нарушени императивни законови разпоредби, което, ако не беше допуснато би могло да се отрази на крайния административен акт, респ. на формирането волята на административния орган и съдържанието на волеизявлението му.

Предвид изложеното съдът намира, че е налице незаконосъобразно издаден административен акт, който следва да бъде отменен, а административната преписка върната на административния орган за  разглеждането й и решаването й по същество.

При този изход на делото съдът намира, че искането за присъждане на разноски в полза на жалбоподателя е основателно на основание чл.143, ал.1 от АПК.     

 

 

 

Предвид изложеното и на основание чл.200, ал.1 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ Заповед № 8-Z-875/29.06.2018г. на кмета на Община Созопол, с която е отказано да се открие процедура по категоризиране на туристически обект вид: закусвалня, със заявление с вх.№ К-2047-304/20.06.2018г. от Т. *** Попов, представител на „АЛВА” ЕООД, ЕИК 102911750.

ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Созопол за продължаване на административното производство и произнасяне по същество.

ОСЪЖДА  ОБЩИНА СОЗОПОЛ  да заплати на  „АЛВА” ЕООД, ЕИК 102911750, със седалище и адрес на управление: гр.Созопол, ***,  представлявано от управителя Т. *** Попов направените по делото разноски за внесена държавна такса в размер на 50.00 /петдесет/ лева.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му от страните участващи в административното производство.

        

 

СЪДИЯ: