ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 29.03.                                                                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и девети март                      две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2017 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

За жалбоподателя „Интерлиийз“ ЕАД, представлявано от А.Б.- редовно уведомен, се явява адв. С. - представя пълномощно.

За жалбоподателя „Невада Турс 2014“ ЕАД, представлявано от П.М.- редовно уведомен, се явява адв. С. -  представя пълномощно.

За жалбоподателя Българско туристическо дружество „Глобал Турс“ АД, представлявано от П.М.– редовно уведомен, се явява адв. С. - представя пълномощно.

За ответника - заместник-министър на Министерство на регионалното развитие и благоустройство - редовно уведомен, не се явява представител.

 

Съдът докладва, постъпилата по делото молба с вх. № 3089/28.03.2017 г. от заместник-министъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, с която моли да се даде ход на делото.  Към молбата са представени доказателства по опис.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

адв. С. : Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на „Интерлийз“ ЕАД с ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление ********, представлявано от А.Х.Б., „Невада Турс 2004“ ЕАД с еик по Булстат ****, със седалище и адрес на управление ********, представлявано от П.В.М. и Българско туристическо дружество  „Глобал Турс“ АД с ЕИК по Булстат ******, със седалище и адрес на управление ******, представлявано от П.В.М. против заповед № РД-02-15-91 от 31.08.2016 г. на заместник-министъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, с която е одобрен ПУП/ПП/ за обект - обходен път на гр. Бургас – I етап от км 230+700 на път I-9 „Сарафово-Бургас“ до км 493+500 на път I-6 “Ветрен-Бургас“ и локални платна, съгласно приетите и одобрени текстове и графични части, представляващи неразделна част от настоящата заповед.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК.

 

Адв. С.: Поддържам жалбата по така изложените подробни съображения в нея, насочени срещу незаконосъобразността на процесната заповед. Поддържам и направените с нея доказателствени искания, а именно допускане на съдебно-техническа експертиза по подробно посочени въпроси, които считам, че са относими по отношение на спора. Поддържам и другото доказателствено искане, а именно да се задължи административния орган да представи цялата административна преписка по издаване на процесната заповед на заместник-министъра на МРРБ.

Към настоящия момент нямам други доказателствени искания освен така направените.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства.

Допуска извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като извърши необходимите справки да отговори на формулираните в жалбата въпроси.

Поставя допълнителни въпроси към вещото лице, на основание чл. 171, ал. 2 АПК, а именно:

1.     „Представлява ли процесната разработка общински обект от първостепенно значение по смисъла на §5, т. 73 ДР  ЗУТ?“

2.     „Засегнати ли са имотите, собственост на жалбоподателите, от предвижданията на процесния ПУП/ПП/?“

НАЗНАЧАВА за изготвяне на заключението вещото лице арх. В. А.-Д.при депозит в размер на 810,00 лв. по 270,00 лв., за всеки един от жалбоподателите,  вносими в 7-дневен срок, считано от днес.

Задължава заместник-министъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройство да представи надлежно заверени, приетите и одобрени текстове и графична част, в цветни копия, неразделна част от заповедта, в 7-дневен срок от уведомяването.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице за изготвяне на заключението, след внасяне на определения депозит.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 10.05.2017 г. от  10,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: