ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 25.10.                                                                      град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и пети октомври                 две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2017 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 11,55 часа се явиха:

За жалбоподателя „Интерлиийз“ ЕАД, представлявано от А.Б.- редовно уведомен, се явява адв. Д.-И., с представено по делото пълномощно.

За жалбоподателя „Невада Турс 2014“ ЕАД, представлявано от П.М.- редовно уведомен, се явява адв. Д.-И., с представено по делото пълномощно.

За жалбоподателя Българско туристическо дружество „Глобал Турс“ АД, представлявано от П.М.– редовно уведомен, се явява адв. Д.-И., с представено по делото пълномощно.

За ответника - заместник-министър на Министерство на регионалното развитие и благоустройство - редовно уведомен, не се явява представител.

 

Съдът докладва, че с писмо вх. № 10846/16.10.2017 г. от Общински съвет гр. Бургас по делото са постъпили изисканите в предходно съдебно заседание доказателства /от л. 420 до л. 505 от делото/.

Съдът докладва постъпили по делото подробни писмени бележки по същество на спора с писмо вх. № 11188/23.10.2017 г. от ответника.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

адв. Д.- И.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

адв. Д.- И.: Моля да се приемат представените доказателства. Представям списък на разноските. Няма да соча нови доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените от Общински съвет гр. Бургас писмени доказателства /от л. 420 до л. 505 от делото/.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

адв. Д.- И.: Поддържам жалбата. Считам, че оспорената от доверителите ми заповед № РД-02-15-91 от 31.08.2016 г. на заместник-министъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройство е нищожна, тъй като е издадена извън рамките на материалната му компетентност, а по същество е незаконосъобразна. Подробни аргументи ще изложа в писмени бележки в указан от съда срок. Моля в полза на доверителите ми да им бъдат присъдени направените по делото съдебно-деловодни разноски и разноските за адвокатски хонорар по представения списък на разноските.

Съдът предоставя на страните 5-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: