ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 21.06.                                                                      град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и първи юни                         две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 2017 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

За жалбоподателя „Интерлиийз“ ЕАД, представлявано от А.Б.- редовно уведомен, се явява адв. С., с представено по делото пълномощно.

За жалбоподателя „Невада Турс 2014“ ЕАД, представлявано от П.М.- редовно уведомен, се явява адв. С., с представено по делото пълномощно.

За жалбоподателя Българско туристическо дружество „Глобал Турс“ АД, представлявано от П.М.– редовно уведомен, се явява адв. С., с представено по делото пълномощно.

За ответника - заместник-министър на Министерство на регионалното развитие и благоустройство - редовно уведомен, не се явява представител.

 

Съдът констатира, че по делото не е изготвено заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с вх. № 6213/16.06.2017 г. от ответника, в която моли делото да бъде отложено за друга дата поради неизготвена съдебно-техническа експертиза.

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с вх. № 6337/21.06.2017 г. от вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза, в която моли делото да бъде отложено за друга дата поради големия обем от документация, която следва да анализира, за да изготви заключението.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

адв. С. : Да не се дава ход на делото. Няма да сочим други доказателства. Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението.

 

Съдът като взе предвид, че не е изготвено заключението на вещото лице, а същото има значение за изясняване предмета на спора и че няма да се представят нови доказателства намира, че ход не следва да се дава, поради което

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

 ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице за датата на следващото съдебно заседание.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 11.10.2017 година от 10:00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: