ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 11.10.                                                                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На единадесети октомври                       две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2017 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

За жалбоподателя „Интерлиийз“ ЕАД, представлявано от А.Б.- редовно уведомен, се явява адв. Д.-И., с представено по делото пълномощно.

За жалбоподателя „Невада Турс 2014“ ЕАД, представлявано от П.М.- редовно уведомен, се явява адв. Д.-И., с представено по делото пълномощно.

За жалбоподателя Българско туристическо дружество „Глобал Турс“ АД, представлявано от П.М.– редовно уведомен, се явява адв. Д.-И., с представено по делото пълномощно.

За ответника - заместник-министър на Министерство на регионалното развитие и благоустройство - редовно уведомен, не се явява представител.

Явява се вещото лице арх. В.А.-Д..

Съдът докладва постъпили доказателства с молба вх. № 3135 от 29.03.2017 г. /от л. 177 до л. 179 от делото/.

Съдът докладва постъпила по делото молба-уточнение с вх. № 6476/26.06.2017 г. от председателя на Агенция „Пътна инфраструктура“ гр. София.

Съдът докладва постъпило заключение на вещото лице ведно с приложения към него по допуснатата съдебно-техническа експертиза с вх.№ 10429/03.10.2017 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

Съдът докладва постъпили доказателства по опис от ответника с молба вх. №  10545/06.10.2017 г. / от л. 363  до л. 396  от делото/.

Съдът докладва постъпила молба с вх. № 10680/10.10.2017 г. от ответника, в която е заявено, че не се възразява да бъде даден ход на делото в негово отсъствие. Моли изготвеното заключение на вещото лице да бъде прието, както и представените доказателства. Изразено е становище по същество на спора.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

 ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

адв. Д.- И.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

адв. Д.- И.:  Да се изслуша заключението на вещото лице. Имам доказателствено искане. Считам, че документите, представени от вещото лице с експертизата и по-конкретно в констативно-съобразителната част на заключението като приложения, не могат да бъдат представени и приети с експертизата на вещото лице. Същите не се намират в кориците на делото и считам, че следва да задължите съответните органи да ги представят.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

 

УСТАНОВЯВА самоличността на вещото лице, както следва:

 

Арх.В.В.А.-Д. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представила, ведно с приложенията към него.

 

адв. Д.- И.: Имам въпроси. Понеже в констативно-съобразителната част от заключението говорите за няколко варианта, след това за сценарии, които представляват комбинации между отделните варианти и накрая говорите затова, че е разработен сценарий, който обхваща комбинация межди синия и оранжевия вариант. Това ли е процедирания в хода на административната преписка и впоследствие одобрен с процесната заповед вариант?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тъй като в зададените въпроси се искаше съпоставка между различните варианти, които са били разработвани в процеса на създаване на проектната документация още от прединвестиционните проучвания до окончателния вариант на този план за улична регулация за трасето на околовръстния път. Затова съм коментирала тези варианти, като в окончателния си вид проектът, предмет на процесната заповед, е съгласно последното решение да бъде възприет вариант син II за този участък от околовръстния път на гр. Бургас.

адв. Д.- И.: При уведомяването на МОСВ Агенция „Пътна инфраструктура“ е внесла един вариант, по отношение на който има писмо на Министерството, с което им указват, че този вариант следва да бъде преработен. Запозната ли сте със следващия вариант, който е внесен в Министерството от РИОСВ, всъщност, който е бил съгласуван от Министерството като част от преписката?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Първоначалният вариант син, който остава след като се появява вариант син II, остава като вариант син I. Той първоначално е бил внесен в РИОСВ и коментарът е бил, че следва да се доработи, предвид на това да се намали негативното влияние по отношение на защитената територия на „Атанасовското езеро” и тогава се разработва вариант син II, при който пътния възел, наречен „тромпет”, който е в крайния участък откъм „Атанасовското” езеро, променя конфигурацията си и по този начин по отношение на защитената територия нещата стават по-добри и това се възприема като окончателен вариант на трасето.

адв. Д.- И.: Можете ли да направите съпоставка между вариант син II, разглеждан от МОСВ и това, което е одобрено?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В цифров вид не ми е предоставен вариант син II, разглеждан от МОСВ, но по визуална съпоставка считам, че те не се различават.

адв. Д.- И.: При такъв мащаб има ли възможност от отклонение?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Мащабът на схемите, които съм изработила и приложила, т. нар. комбинирани схеми от 1 до 3 съм изработила въз основа на цифров модел върху кадастрална карта КВС, сканирано и обработено цифровизирано изображение от проектната документация на инвестиционния проект ПУР, които са предмет на настоящето дело и на предварителните разработки, които се съхраняват в разпечатан вид в Община Бургас. Правени са ми цветни копия, аз съм сканирала и съм обработвала дълго и продължително, като е нормално да има някакво разминаване до максимум 10 %, но не повече, тъй като изображенията на различните графики са в различен мащаб.

адв. Д.- И.: Това 10 % разминаване в метри колко е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Значи 1 см в мащаб 1:20 000 от изображението се равнява на 200 метра, а 10 % е 20 метра. Пак казвам максимум до 10 %. Принципно смятам, че не се касае в конкретния случай за такива разминавания, тъй като пътните възли по проекта са в мащаб 2000, което е 10 пъти увеличено изображение спрямо това, което е по схемата, която съм представила.

адв. Д.- И.: Следващият ми въпрос е при наслагването на тази комбинирана схема № 1, в което сте извършили изобразяване на варианти син I и син II и трасето на пътя по ОУП. Това разминаване на какво се дължи? Изчертали сте го така, за да е по-видимо или действително има такова разминаване между одобреното трасе и трасето по ОУП?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Разминаването е на база изображение от ОУП, който е първоначалната устройствена основа и тя няма как да детайлизира на ниво работен проект пътен възел, който се води едно от най-сложните инфраструктурни съоръжения. ОУП дава като цяло концепция за трасе и местоположение на пътни възли, но няма как детайлно във фаза ОУП те да съответстват едно към едно на впоследствие разработения работен проект.

адв. Д.- И.: Въпросът ми е свързан с разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от Закона за пътищата, която гласи, че трасетата на републиканските и общинските пътища по уличната мрежа на населените места и селищните образувания се определят с общия устройствен план.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това не е трасе от републиканската пътна мрежа. За мен това е околовръстен път на територията на гр. Бургас и за мен то не би трябвало да е трасе от републиканската пътна мрежа. До реализиране на връзката на двете автомагистрали, която е доста по-северно от този участък, околовръстният път на гр. Бургас практически функционално ще поема потока от автомобили, които искат да направят връзките между двете автомагистрали, но когато се реализира предвидената връзка от републиканския път, де факто то ще остане да функционира като околовръстен път на гр. Бургас. Мога да покажа по ОУП къде е тази връзка, която трябва да се случи. Тя е отразена и на предходния ТУП и на ОУП.

адв. Д.- И.: По отношение предвижданията на ОУП и одобреният с процесната заповед  парцеларен план касае контакта с „Атанасовското езеро“, тъй като на комбинирана схема 3 от представеното заключение е видно, че ОУП не предвижда такава връзка, както я наричате „тромпет“.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Целият този пътен възел по форма се нарича „тромпет“.

адв. Д.- И.: Да, но очевидно е, че ОУП няма предвиждане за такава връзка поне така, както е отразено в комбинираната схема, така ли е или не?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: ОУП предвижда преминаването през „Атанасовското езеро“ да стане по съществуващото трасе, свързващо гр. Бургас с направление Сл. Бряг. В изобразеното на ОУП има даден пътен възел от рода на „кръгово“, който обаче е изнесен малко в посока на „Атанасовското езеро“.

адв. Д.- И.: Местоположението е различно, така ли да разбирам? На пътния възел по ОУП и по одобреният с процесната заповед съвпада ли местоположението и вида на пътните възли?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В приложение 7,1 съм разпечатала от транспортната схема към ОУП, но тя в оригинал е в мащаб 25 000, а тук това изображение е умалено до формат А3 и там се вижда, че има пътен възел от вида „кръгово”. То е мъничко кръгче, посочено е на комбинирана скица 3. Пак Ви казвам, че ОУП нито има задачи, нито е в състояние визуално да отрази нещо, което е следваща фаза и се касае за инженерно съоръжение от най-голяма сложност, т. нар. пътни възли към пътищата от висок клас на общинската и републиканска пътна мрежа.

адв. Д.- И.: Конкретният ми въпрос беше дали има съвпадение между трасето по този участък и ОУП?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, не на трасето, говорим за пътния възел.

адв. Д.- И.: То пак е част от трасето.

Вещото лице: Да, само че под трасе се има предвид линейния участък на инженерната инфраструктура, а вече пътният възел е конкретно пътен възел, който дава преминаването в различни посоки и нива на линейните участъци. Заявявам, че този обект не съвпада, няма съвпадение.

адв. Д.- И.: По отношение на резервата „Атанасовско езеро” от комбинираната скица не става ясно къде точно е границата на „Атанасвското езеро“, тъй като е посочено в заключението, че тангира одобреният с процесната заповед вариант с границите на „Атанасовското езеро“.

 Вещото лице: Не съм имала такъв въпрос да отразя границите. Това, че тангира е от становищата, които са изказали компетентните инстанции, имащи отношение относно граници на база на  представените варианти. риосв се произнася, че в този случай става въпрос за тангиране и това е най-благоприятният вариант относно резервата.Точно къде е отразена границата в точност в цифров вид не съм я изследвала.

адв. Д.- И.: По отношение на извода Ви, че този процесният обект представлява обект  от първостепенно общински значение в кориците на делото не видях извадка или самата Програма за управление и разпореждане с общинска собственост. На база на какво направихте този извод?

Вещото лице: Аз съм правила пет-шест справки в Община Бургас, при които ми бяха представени решения на Общинския съвет по отношение на околовръстният път на гр. Бургас. Към всички тези протоколи с приложени към тях списъци на обекти от първостепенно значение за Община Бургас фигурира тази разработка, като в някои от случаите е на първо място в списъка, на други е на второ-трето, но винаги е с приоритетно значение. С последния споразумителен протокол, който съм коментирала, а именно с  АПИ, когато се уточнява в детайлност  начина на участие при финансиране на обекта, възлизащ на 3, 000 000 лв. Община Бургас ще участва с 30 %, което не е малко за общината като финансова стойност. Мога да Ви покажа как изглеждат протоколите заедно със списъците, решенията и програмите на Общинския съвет.Община Бургас може да Ви ги представи.

адв. Д.- И.: Нямам други въпроси.

Съдът: Съвпада ли процесната разработка с ОУП?

Вещото лице: Процесната разработка съответства на предвижданията на ОУП в линейното трасе. Значи те няма как просто едно към едно да съвпадат.

адв. Д.- И.: В заключението Вие пишете „съвпада,съответства”. Има ли несъответствия, разминавания?

Вещото лице: Разминавания като местоположение като принципно решение няма. На фаза ОУП това е напълно достатъчно като предвиждане. Така е било и по ТУП, и по предходния план. Под „съвпада“ съм имала предвид като предвиждане, като местоположение на трасето, но не детайлно в кв. см. Това няма как да стане по ОУП, той предхожда всичко останало.

адв. Д.- И.: Оспорвам в някои части експертизата, тъй като именно в тези части по въпроса дали съвпада или не процесният проект с ОУП има изявление, че съвпада/съответства с ОУП. Освен това в експертизата се съдържат констатации, които не почиват на доказателства, съдържащи се в кориците на делото, поради което считам,че в тази част изводите са необосновани. Във връзка с категорично заявеното от вещото лице в отговора на въпрос №1 моля да задължите Общински съвет Бургас да представи ако не в цялост, то поне извадка от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост ведно с решението за одобряване на този обект, от които да е видно този обект, предмет на процесната заповед дали е обект от първостепенно общинско значение. Всичко, което е посочено в констативно- съобразителната част на заключението и което не се съдържа в кориците на делото считам, че вещото лице не може да представи като доказателства по делото. Нямам други доказателствени искания. Единствено си мисля за „Атанасовкото езеро” дали да не се извърши комбинирана скица, от която да е видно одобреният с процесната заповед вариант навлиза ли в резервата или не?

Съда: Нали концентрираме нашето изследване върху този окончателен вариант син II?

адв. Д.- И.: Именно, дa.

Съда: Всъщност заключението на вещото лице е концентрирано върху този син вариант II, нали така г-жо Динева?

Вещото лице: Да, корекцията е била между вариант син I и син II.

адв. Д.- И.: С процесната заповед е одобрен вариант син II, така ли?

Вещото лице: Да, с процесната заповед е одобрен вариант син II.

Съдът намира, че следва да задължи председателя на Общински съвет гр. Бургас да представи надлежно заверени доказателства във връзка с изясняване статута на процесната разработка, поради което и по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

Приема постъпилите доказателства с молба вх. № 3135 от 29.03.2017 г. /от л. 177 до л. 179 от делото/, постъпилата молба-уточнение с вх. № 6476/26.06.2017 г. от председателя на Агенция „Пътна инфраструктура“ гр. София, както и постъпилите доказателства по опис от ответника с молба вх. №  10545/06.10.2017 г. / от л. 363  до л. 396  от делото/.

 

Приема заключението на вещото лице и приложенията към него, като му определя окончателно възнаграждение в размер на 1270,00 лв., 810,00 лв. от които платими от внесения предварителен депозит, и 460,00 лв., вносими от жалбоподателите, в 5-дневен срок, считано от днес. /издаден РКО 810 лв. на 11.10.2017 г./.

Задължава председателя на Общински съвет Бургас да представи надлежно заверени решенията на Общинския съвет за приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост по чл. 8, ал. 9 ЗОС и доказателства, че процесната разработка  - „Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: “Обходен път на гр. Бургас – I-ви етап от км. 230+700 на път I-9 „Сарафово-Бургас“ до км. 493+550 на път I-6 „Ветрен-Бургас“ и локални платна“ представлява общински обект от първостепенно значение, в 3-дневен срок от уведомяването.

Не приключва събирането на доказателства.

Отлага делото и го насрочва за 25.10.2017 г. от 11,30 часа за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: