ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 10.05.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На десети май                                          две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2017 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

За жалбоподателя „Интерлиийз“ ЕАД, представлявано от А.Б.- редовно уведомен, се явява адв. С., с представено по делото пълномощно.

За жалбоподателя „Невада Турс 2014“ ЕАД, представлявано от П.М.- редовно уведомен, се явява адв. С., с представено по делото пълномощно.

За жалбоподателя Българско туристическо дружество „Глобал Турс“ АД, представлявано от П.М.– редовно уведомен, се явява адв. С., с представено по делото пълномощно.

За ответника - заместник-министър на Министерство на регионалното развитие и благоустройство - редовно уведомен, не се явява представител.

 

Съдът констатира, че по делото не е изготвено заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

Съдът докладва постъпили доказателства от ответника с писмо вх. № 3396/05.04.2017 г. / от л. 188 до л. 288 по делото/.

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с вх. № 4554/09.05.2017 г. от ответника, в която моли делото да бъде отложено за друга дата поради неизготвена съдебно-техническа експертиза.

Съдът докладва постъпила молба с вх. № 4574/09.05.2017 г. от вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза, с която моли делото да бъде отложено за друга дата предвид големия обем на доказателствата, които следва да се анализират и да му бъде предоставено допълнително време за изготвяне на заключението.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

адв. С. : Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

адв. С.: Не възразявам да бъдат приети представените доказателства от ответника. Към настоящия момент нямам други доказателствени искания. Моля да се даде възможност на вещото лице да изготви допуснатата експертиза.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с писмо вх. № 3396/05.04.2017 г. доказателства / от л. 188 до л. 288 по делото/.

 

Дава възможност на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза да изготви заключението.

 

Да се уведоми вещото лице за поставения допълнителен въпрос от съда с определение от 09.05.2017 г.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице арх. В.А.-Д. за датата на съдебното заседание.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.06.2017 г. от 10,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,03 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: