ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 20.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесети май                                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2017 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „НОРТ ГРУП” ООД, редовно уведомен, се явява адвокат Х., упълномощен от по-рано.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ Х.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

По делото с писмо вх. № 3860/.24.04.2015 г. ответникът е представил заверен препис от уведомително писмо изх. № 1-2600/1303 от 25.02.2015 г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директно плащане за кампания 2012 г.

С писмо вх. № 4655/19.05.2015 г., изпратено по факса и придружено с извлечение от електронна система за разплащания СЕБРА, удостоверяващо извършено на жалбоподателя плащане за кампания 2012 г. на 30.01.2015 г., се изразява и становище по спора, като основното възражение е за недопустимост на оспорването поради липса на правен интерес.

АДВОКАТ Х.: По повод на първото писмо, което описахте, представено в предходно съдебно заседание, считам че е несъотносимо към спора, тъй като представлява уведомително писмо, с което се определя размерът на плащанията по системата за единни плащания към 2012 г., а ние претендираме за кампания за 2013 г., защото имаме наложена санкция към 2013 г. Аз считам, че не следва да бъде приемано като доказателство, тъй като е несъотносимо към спора. Ако съдът го приеме, то представлява индиция за това. Това решение на Софийски административен съд е влязло в сила и в тази връзка Държавен фонд „Земеделие” следва да се произнесе за всяка една от годините със съответните уведомителни писма, които да признае и да нареди плащането на определените по схемите суми.

Що се отнася до документите, които са изпратени днес по факса, да бъдат приети като доказателства по делото.

Няма да соча доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с описаните в началото на протокола две придружителни писма. Относимостта на същите към предмета на спора съдът ще прецени при постановяване на акта си по делото. Предвид липсата на други доказателствени искания, следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с придружителни писма вх. № 3860/.24.04.2015 г. и вх. № 4655/19.05.2015г.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Х.: Уважаема госпожо Председател, моля да уважите жалбата ни така, както е предявена, да отмените обжалваното уведомително писмо с оглед на това Държавен фонд „Земеделие” да се произнесе с нарочно такова за съответната 2013 г., защото независимо от факта на изплащане на дължимите суми, на по-късна дата може да се окаже и да се претендира от него като платено без основание, ако няма титул за плащане на тази сума, какъвто се явява уведомителното писмо, чиято отмяна желаем с настоящата жалба.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: