ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 22.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и втори април                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2017 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „НОРТ ГРУП” ООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С писмо вх. № 3760/22.04.2015 г. ответникът е изразил становище по хода на делото, представя доказателства и изразява мнение по същество на спора.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и заверен препис от влязло в сила на 02.12.2014 г. решение № 6638/15.11.2014 г., постановено по административно дело № 9887/2013 г. на Административен съд София – град.

Съдът намира, че следва да задължи ответника за следващо съдебно заседание да представи заверен препис от документите, описани в становището, цитирано по-горе и изпратени по факса, тъй като същите към момента не могат да бъдат приети като доказателства по делото, а съдържат информация за факти, установяването на които е от значение за правилното разрешаване на спора.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с жалбата и с административната преписка и заверен препис от решение №6638/15.11.2014 г., постановено по административно дело № 9887/2013 г. на Административен съд София – град.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи заверен препис от уведомително писмо изх. № 01-2600/1303 от 25.02.2015 г. по опис на Държавен фонд „Земеделие”, подписано от изпълнителния директор. Уведомителното писмо следва да съдържа и заверен препис от таблица № 1 и № 2, които са неразделна част от него.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 20.05.2015 г. от 11:30 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: