ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 03.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На трети декември                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2017 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:24 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „НОРТ ГРУП” ООД, редовно призован, явява се адвокат Х., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

По факса по делото е постъпило становище от процесуалния му представител, с което не възразява по даване ход на делото, по направеното от жалбоподателя искане за спиране на настоящото производство по съображенията, изложени в жалбата, и становище по основателността им.

 

АДВОКАТ Х.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Х.: Поддържам подадената жалба.

Да се приемат доказателствата, представени с административната преписка.

Поддържам искането за спиране на настоящото производство до приключване с окончателен съдебен акт на производството по оспорване на уведомително писмо изх. № 02-020-2600/6183 от 31.07.2013 г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”, тъй като разрешаването на въпроса за законосъобразността на този акт е преюдициален по отношение на разрешаването на настоящия спор. По съдебното производство, образувано по оспорване на посоченото от мен писмо, има постановено първоинстанционно решение № 6638/05.11.2014 г., което все още не е влязло в законна сила.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Намира искането за спиране на настоящото производство за основателно, тъй като с оспореното писмо изх. № 0220-2600/5342 от 12.08.2014 г. е отказано плащане на суми поради извършено прихващане със санкции, които са наложени с уведомително писмо изх. 02-020-2600/6183 от 31.07.2013 г. По тези съображения съдът намира, че от значение за настоящия спор е разрешаването на въпроса за законосъобразност на уведомително писмо изх. № 02-020-2600/6183 от 31.07.2013 г. с влязъл в сила съдебен акт. Затова и на основание чл. 144 АПК във връзка с чл.229, ал. 1, т.4 от ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА производство по административно дело № 2017/2014 г. о описа на Административен съд Бургас до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по административно дело № 9887/2013 г. по описа на Административен съд София-град.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и в същия срок, считано от датата на получаване на съобщението за ответника.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:31 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                            СЪДИЯ: