Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1828                Година 23.10.2018                Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХVІ-ти състав, на единадесети октомври две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина СТОЙЧЕВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ:  1.Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                             2. Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря С. Х.

Прокурор Тиха Стоянова 

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 2014 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от „Джи Енд Джи - 90“ ЕООД с ЕИК 202446462, представлявано от управителя Г. Дамянов против решение № 777/11.06.2018г., постановено по н.а.х.д. № 1605 по описа за 2018г. на Районен съд Бургас. Счита решението за неправилно, постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон и необосновано. Не споделя мотивите на съда, с които е обосновано потвърждаването на издаденото наказателно постановление, като излага доводи за допуснати съществени процесуални нарушения при съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление. С подадената касационна жалба иска отмяна на първоинстанционното съдебно решение и на потвърденото наказателно постановление.

Ответникът – Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище гр.Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, редовно уведомен, не изразява становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на съдебния акт.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд Бургас е потвърдил наказателно постановление № 43948/12.02.2018г. на Директор на РД за областите Ямбол, Сливен и Бургас към ГД “Контрол на пазара” при КЗП, с което на „Джи Енд Джи - 90“ ЕООД, за нарушение и на основание на чл.221 от Закона за туризма (ЗТ), е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева. За да постанови решението си съдът е приел, че при съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени процесуални нарушения. По същество съдът е преценил, че от описаната в наказателното постановление фактическа обстановка се установяват всички съставомерни признаци на нарушението, поради което правилно е ангажирана отговорността му на основание чл.221 от ЗТ, като наложената санкция е намерена за правилно определена, в минималния предвиден от законодателя размер.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Решението е правилно.

На касатора е извършена проверка на 27.07.2017г., в стопанисван от него обект „Бунгала Каваци“, находящ се гр.Созопол, къмпинг Каваци, при която е установено, че на видно място на рецепцията е поставено удостоверение за категоризация за утвърдена категория „Една“ звезда, като е посочен и вида и наименованието на обекта. За извършената проверка е съставен констативен протокол, в който е дадено разпореждане на 09.08.2017г. управителя или упълномощено от него лице да се яви и представи на посочения адрес, удостоверение за категоризация и документ удостоверяващ професионалната квалификация на управителя. На посочената дата, представител на дружеството не се е явил в дирекцията на КЗП и не са представени исканите документи. Изпратена и получена е нова покана с посочена дата на явяване 05.09.2017г., на която дата отново не се явява представител на дружеството. Прието е, че с неявяването си на втората дата, търговеца е нарушил разпоредбите на чл.221 от ЗТ, за което е съставен АУАН, а в последствие е издадено и наказателно постановление. 

 Неоснователни са възраженията на касатора за допуснати съществени процесуални нарушения в хода на административнонаказателното производство.

Съгласно чл.221 от ЗТ, при недопускане на длъжностно лице от контролните органи в подлежащите на контрол обекти или при непредоставяне на контролните органи на изискани документи или информация съответното лице, извършващо дейност в обекта, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.

В случая, в съставения констативен протокол е дадено разпореждане до управителя на дружеството да представи описаните документи на 09.08.2017г., като му е дадена и повторна възможност за това, чрез връчване на покана. След като и на втората определена дата – 05.09.2017г. в дирекцията на КЗП не се е явил представител на дружеството и не са представени на място или изпратени по пощата изисканите документи, правилно е прието, че дружеството е извършило вмененото му нарушение и е санкционирано на основание чл.221 от ЗТ.

 Непосочването на изисканите документи в съставения АУАН и издаденото наказателно постановление не е съществено процесуално нарушение, доколкото за съставомерността на извършеното административно нарушение тяхното посочване би имало значение в случай, че са представени само част от тях, а друга част не, за да се прецени дали действително дружеството е извършило вмененото му нарушение. В случая, не са представени всички изискани документи, подробно описани в съставения констативен акт, който е надлежно връчен на представител на дружеството,           поради което правото му на защита не е нарушено с тяхното непосочване в наказателното постановление. Същевременно от касатора не се установява да му е била наложена и друга имуществена санкция на основание чл.221 от ЗТ, за да е необходимо да бъде извършена проверка дали за процесното непредставяне на документи не са му  наложени две наказания.

Имуществената санкция правилно е определена от наказващият орган в минималния предвиден от законодателя размер – 1000,00 лева и с оглед нормата на чл.27, ал.5 от ЗАНН, съдът не разполага с правомощия да го намали.  

С оглед изложеното и на основание  чл.221, ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, обжалваното решение, като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХVІ-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 777/11.06.2018г., постановено по н.а.х.д. № 1605 по описа за 2018г. на Районен съд Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: 1.  

 

 

 

                                                                                                      2.