ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 22.02.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и втори февруари                две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2014 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 11,00 часа се явиха:

За жалбоподателя П.Д.Я. - редовно уведомена, се явява адв. К. с представено по делото пълномощно.

          За ответника – кмета на Община Средец - редовно уведомен, се явява адв. К. с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице инж. С.И..

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза с вх. № 1484/14.02.2017 г. ведно с приложение към него, което е в срока по чл.199 ГПК.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

адв. К.: Да се пристъпи към изслушване на вещото лице.

 

адв. К. : Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

Инж. С.Ж.И. на ** години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Представил съм писмено заключение ведно с приложение към него, което поддържам.

 

въпроси на адв. К. към вещото лице:

 

Въпрос: Вещото лице заявява в заключението си, че нанесеното съоръжение, т.е. процесната ограда е реализирана с условен знак по настоящия действащ ПУП на с. Момина църква, община Средец. Моля вещото лице да уточни какъв е този условен знак за оградата?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: По имотната граница има нанесени плътни триъгълници. Те са нанесени в КК по линията на имотната граница на имота. Това е условен знак.

 

Въпрос: Направихте ли оглед на място? Тази масивна ограда видимо стара ли е? Бетонът в какво състояние е?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Да, бетонът е леко нарушен на места предвид атмосферните въздействия, на които е подложен с годините. Това мое твърдение е записано и в заключението.

 

адв. К.: Нямам други въпроси към вещото лице.

адв. К.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

въпрос на съда: Към момента на изграждане на процесната ограда – 1981 г. имало ли е действащ ПУП за този имот?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Имаме влязъл в сила кадастрален и регулационен план със заповед № 187/20.10.1969 г. На настоящето място за конкретния имот нямаме приложена регулация.

 

въпрос на съда: Към настоящия момент има ли действащ пуП?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Налице е този план, действащ от 1969 г. с заповед № 187/20.10.1969 г. Няма по-нов план. Нито открих по-стар такъв в общината.

 

адв. К.: Искам да изразя становище относно свидетелите, които поискахме в предходно съдебно заседание и съда допусна. Събирането на гласни доказателства беше поискано от нас в настоящето производство с оглед твърденията ни в жалбата, че се касае за търпим строеж по § 16, ал. 1 ПР на ЗУТ. Тези свидетели бяха посочени от нас, за да потвърдят, че изграждането на оградата е извършено през 1981 г. от тогавашния собственик.

 

адв. К.: Още в предходното съдебно заседание заявих, че се противопоставям на искането за събиране на гласни доказателства с оглед на обстоятелството, че е налице съответствие относно годината на строителство на оградата и относно това кой е извършил строителството й, отразени в заповедта на органа, издал акта, и декларацията на жалбоподателката. Ние не оспорваме тези твърдения.

 

адв. К.: Да се приеме заключението на вещото лице. Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

адв. К.: Да се приеме заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза. Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът намира, че не се налага събирането на допълнителни гласни доказателства относно година на построяване на оградата и нейния извършител, които не са спорни, предвид представените по делото доказателства и изявлението на процесуалния представител на ответника.

 

Ето защо по доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 400,00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 400 лв. на 22.02.2017 г./.

Отменя определението, постановено в съдебно заседание, проведено на 18.01.2017 г., с което са допуснати до разпит двама свидетели.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА  ход на делото по същество:

 

адв. К.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите жалбата на моята доверителка и отмените постановения административен акт на кмета на община Средец - заповед № 1041/19.09.2016 г. като незаконосъобразна и осъдите община Средец да заплати на доверителката ми направените по делото разноски. От събраните писмени доказателства, включително и приетото от Вас гражданско дело № 278/2014 г. на Районен съд гр. Средец, а и от заключението на вещото лице по делото се уверихме, че регулацията по отношение собствения на доверителката ми недвижим имот  в с. Момина църква, община Средец не е приложена  по отношение на съседния имот, като регулационната граница не съвпада с имотната такава. Оттук нататък за процесната ограда безспорно се установи, както и в заключението на вещото лице, че същата се намира и е построена на южната имотна граница. С оглед основното ни възражение, че оградата е търпим строеж и признанието на община Средец, че оградата е изградена през 1981 г. от тогавашния собственик следва да се изследва в настоящия процес изискванията на § 16, ал. 1 ПР на ЗУТ основно и доколко са били допустими съгласно действащия план за така наречения строеж, какъвто се явява процесната ограда. От заключението на вещото лице е видно, че съгласно действащия и понастоящем план от 1969 г. на с. Момина църква, община Средец оградата е реализирана на имотната граница на доверителката ми, отразена е с условен знак като съществуващо и предвидимо съоръжение поради неприложена регулация. ПУП относно процесния имот няма. Считаме, че оградата е реализирана без да бъдат нарушени действащите разпоредби към 1981 г. и настоящия момент. С оглед на това считаме, че е налице хипотеза за търпим строеж. Макар и издаден без строителни книжа, което е безспорно, същият не подлежи на премахване и забрана за ползване. Моля за постановяване на съдебен акт в този смисъл.

 

адв. К.:  Уважаема г-жо председател, моля да оставите без уважение жалбата. Издадената от административния орган заповед № 1041/19.09.2016 г. е законосъобразна, изпълнено е едно законосъобразно административно производство. Моля да ни предоставите срок за изготвяне и представяне на писмени бележки и да ни присъдите направените по делото разноски.

 

Съдът предоставя на страните  петдневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,19 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: