ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 18.01.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На осемнадесети януари                       две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2014 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

         За жалбоподателя П.Д.Я. - редовно уведомена, се явява адв. К. с представено по делото пълномощно.

         За ответника – кмета на Община Средец - редовно уведомен, се явява адв. К. – представя пълномощно.

 

По хода на делото:

 

Страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на П.Д.Я. *** против заповед № 1041/19.09.2016 г. на кмета на Община Средец, с която на основание чл. 225а, ал.1 от зут е наредено да бъде премахнат установения незаконен строеж „масивна ограда“, собственост на жалбоподателката, находяща се в УПИ X-63 и УПИ IX-67, кв. 18 по плана на с. Момина църква, община Средец.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

 

Адв. К.: Поддържам жалбата на доверителката ми по съображенията, изложени в нея. Изрично поддържам, че твърдението в обжалваната заповед, че процесната ограда навлиза четири метра в имота на г-н Ч. УПИ X-63 е невярно с оглед влезналото в сила решение на Районен съд гр. Средец, където претенцията за премахване на оградата поради навлизане в имота на г-н Ч. е отхвърлена, като е прието, че няма такова навлизане.

 Налице е денивелация на имота на доверителката ми, която е с около 1 метър височина над прилежащия терен. Имотът на доверителката ми е издигнат над прилежащия терен с наклон, като тази денивелация варира от 60-70 см до 1 метър. С оглед на това Ви моля да приемете всички писмени доказателства към жалбата.

 Към искането ни за допускане съдебно-техническа експертиза с поставени задачи в жалбата да се допълни: „ Налице ли е денивелация в частта, където е процесната ограда на имота на жалбоподателката спрямо прилежащия терен и „Каква е височината на имота на жалбоподателката над прилежащия терен във връзка с тази денивелация, както и на терена каква е височината на оградата?

Такава ограда с 2 метра височина няма, има подпорна стена, ограничаваща сриването на терена на доверителката ми поради денивелацията на място.

Имаме и други доказателствени искания за допускане на двама свидетели, които ще установят със своите показания, че е налице търпим строеж по § 16, ал. 1 от ЗУТ във времето, извършен през 1981 г. Единият е правил подпорната стена и оградата, а другият е бащата на прехвърлителя  на имота на моята доверителка.

Нямаме други доказателствен искания.

 

адв. К.: Оспорваме жалбата като неоснователна.Считам, че административният орган е издал законна заповед. Нямам доказателствени искания.

 По отношение на направените доказателствени искания с жалбата и конкретно в днешно съдебно заседание съм против искането за допускане на гласни доказателства. Считам, че към представената административна преписка са приложени всички писмени доказателства, обосноваващи законосъобразността на издадената заповед и не е необходимо да бъдат допускани гласни доказателства.

По отношение на експертизата не се противопоставям да бъде изготвена при така поставените въпроси.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА, извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши оглед на място и необходимите справки да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси, поставени в жалбата и в днешното съдебно заседание, както и на тези, поставени от съда, на основание чл. 171, ал. 2 АПК, а именно:

1. Има ли издадени строителни книжа за оградата, дали същата е допустима по ПУП към момента на изграждането й, по правилата и нормите, действали по време на извършването й и по сега действащия ПУП?

2. Да се посочи дали за имота има изобщо одобрен ПУП?

3. Представлява ли оградата строеж по смисъла на § 5, т. 38 ДР ЗУТ ?

4. Коя категория е строежът и да се опише конструкцията му.

5. Деклариран ли е строежът пред одобряващите органи и кога?

6. Търпим ли е строежът, съобразно изискванията на § 16, ал.1 ДР ЗУТ?

7. Инициирана ли е процедура за узаконяване на строежа, съобразно изискванията на § 184 ПЗР ЗИД ЗУТ и кога?

НАЗНАЧАВА за изготвянето на заключението вещото лице инж. С.И., при депозит в размер на 400,00 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

Допуска до разпит за следващо съдебно заседание поисканите от жалбоподателя свидетели при довеждане, които ще установяват факти, относими към предмета на спора.

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице за изготвяне на заключението, след заплащане на определения депозит.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 22.02.2017 година от 11,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: