ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 16.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На шестнадесети юни                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2014 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 12.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Петрико” ООД, редовно призован, се представлява от адвокат Н.Д., надлежно упълномощен.

За ответника - главен архитект на Община Царево, редовно призован, се явява представител по пълномощие адвокат Д., надлежно упълномощен.

Явява се вещото лице арх. В.А.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 11.05.2015г. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК.

Освен това съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило становище от управителя на жалбоподателя, в което е посочено, че не възразява да бъде даден ход на делото, запознат е с експертизата, има две възражения, които лично е посочил в т.3 и счита, че те касаят фактически грешки в експертизата. Формулира един въпрос към вещото лице, който съдът по-късно ще зададе, след което излага становище по съществото на спора.

ДОКЛАДВА постъпила молба от адвокат Д., процесуален представител на ответника, с приложено постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 28.04.2015 г. на районен прокурор от Районна прокуратура гр.Царево.

 

Съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

Арх. В.В.А.-Д., 46 години, неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитан каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. Представила съм експертно заключение, което поддържам.

 

Съдът чете възраженията от становището на жалбоподателя, формулирани под т.3:

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Тъй като в КК и в регулационния план, както и в графичната част към ПУП-вете няма изобразена, отразена граница между зона А и зона В, съгласно изискванията на ЗУТ и ЗУЧК, аз не съм стигнала до извод посочен в заключението от замервания, който да съм извършила лично или това за зона А не е по замерване, защото го пишеше в документацията, предоставена ми от Община Царево. Изрично имаше, запис че имота попада в зона А, а аз съм го възпроизвела в заключението.

По отношение на 2 въпрос – за коефициента за интензивност (Кинт) посочен на л.29. Значи аз това съм го изяснила в другата таблица, където съм описала, в табл.1, относно л.29, след текстовата част на заповедта имаме вертикална колонка, която определя последващите стойности, от едната страна е таблица в горния десен ъгъл, и тъй като тези показатели са различни и тъй като копието, което аз имах и оригинала в община Царево, някои от нещата не се четат добре и също съм се чудила дали това е 8 или 6. Матрицата е неясна. За това нямам против да се смята, че съм допуснала грешка, недовиждане. Ако представителя на общината носи някакви по-ясни части от плана, може да видим.

АДВОКАТ Д. – Аз няма от къде да ги взема.

СЪДА (въпрос зададен от законният представител на жалбоподателят в писменото становище) – Коя форма на запис на параметрите на застрояване на УПИ в графичната част на ПУП е задължителна – анкетата на чертежа или матрицата върху самия него.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Това е посочено в Наредба № 8, на едната страница е дадено матрицата.

Според Наредба № 8 и двете са меродавни. Това е тъй нареченото приложение 3 към Наредба № 8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове на МРРБ. Става въпрос за илюстрация на графичен план за регулация и застрояване, там фигурират и двете .

АДВОКАТ Д. – Искането ни за издаването на виза, в графичният му вариант, противоречи ли на действащия план по начина, по който сме го представили графичната част. Противоречи ли на плана това, което сме поискали?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – За мен не, двете предвижданията на плана от 2004г. и съответно изменението от 2007г., въпреки че към плана от 2007г. няма и не беше представена графична част, ясно е видно, че промяната е предвиждала и касаела единствено завишаване на височината от 7м до 10м като максимална, т.е. в изменението на ПУП не се е касаело за промяна на показателите плътност, интензивност, озеленяване, т.е. и към настоящия момент са такива, каквито са от плана от 2004г. и въпреки, че има две графични изображения с нанесени корекции в този първи ПУП от 2004г., предвид обяснителните записки и комплексни доклади на двете проектни документации, които са били одобрени и са касаели обекти и застрояване в този имот, става ясно какви са били тези показатели, които би трябвало в настоящия момент да са в сила, тези показатели за застрояване.

Предишните одобрени проектни документи, от които съм копирала, не съответстват на брой на обемите спрямо тази графична част. Аналогично, приложила съм две ситуации от тези одобрени проекти. Едната е приложение л.3, и се касае за четири сгради с една централна площ, канал, с амфитеарътр,

ВЪПРОС на СЪДА – Има ли заповед на компетентния орган, с която едните показатели се променят с други?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Променя се само височината през 2007г. Всички показатели по визите са издадени въз основа на един и същи план. На стр. 21 е виза № 1 от 2004, през 2007г. се променя етажността и височината, която не влияе на коефициентите за плътност и интензивност, и според мен би трябвало да остават и че плътността е до 35% и Кинт е 1,2. Защо във визите има различие, няма логично обяснение?

В текстовата част на заповедта от 2004г., която е на стр.17 от делото, няма записани в текстовата част параметри относно плътност, интензивност и минимално озеленена площ. Единствено има коментирано, че височината е до 7 м и става въпрос за ниско свободно застрояване. Изхождайки от този заповед, ако искането е за ниско свободно застрояване, на каквото съответства схемата на л.16, и свободно, което не е свързано по страничната застроителна линия, значи текста в заповедта за УПИ ІІІ по графично и с предвидено ниско свободно застрояване до 7 м, след 2007г. тези 7 м се увеличават на 10 м, и няма никакво противоречие.

ВЪПРОС на СЪДА – Искането на какви показатели съответства?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Изчислих и съм формулирала отговора по въпрос 6, данните са приблизителни, специално за интензивността на застрояване, защото не стана ясно каква точно ще бъде допълнителната площ от еркерните наддавания, сметнала съм ориентировъчно колко може да е РЗП. Във всички случаи се получава под 1,2, при мен се получи 0,64, значи е и под 0,8. Плътността ми излезе под 25,9 и 26 %, което е под 35%, но е над 20%, който е последния запис на обжалваната виза.

ВЪПРОС на СЪДА – Кой множи тези графичната част на един и същ план, но с различни данни, различни коефициенти за плътност и Кинт имам предвид, че само по делото има две скици, на които пише различни неща, а се отнасят до един и същ план?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Не мога кажа кой ги множи и коя част е вярната. Никой не посочва кой, кога и как е окомплектовал две различни части към една и съща заповед. Стоят си в една папка, има ги на паус, на хартия, един и същи план с различни коефициенти. Никой в общината не може да ми отговори къде е графичната част към плана от 2007г., никой не знае къде е, но най-вероятно има такава.

АДВОКАТ Д. – Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д. – В крайна сметка имота дали попада в зона А по смисъла на ЗУЧК?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Искам да кажа, че не съм имала такъв поставен въпрос. Този запис, че попада в зона А, съм го написала предвид наличието на такъв запис по официалните книжа и документи, които преглеждах от общината. Няма отразена граница нито в ПУП, нито в кадастралната карта, която да отразява местонахождението на зона А и зона В. Пренесла съм го от друг документ, издаден в общината. Не съм извършвала собствено изследване, защото нямах поставен такъв въпрос.

Исках само да добавя нещо. Този ПУП от 2004г. е правен по време на отменената през 2008г. по ЗУЧК част от Наредба, която коментира устройство на територия и дейности от 2004г. Съгласно чл.28, ал.2 за курортните територии са били в сила показатели от 20% до 50% плътност, Кинт от 0,5 до 2 и озеленена площ от 50% до 70%. За мен тези гранични стойности са били спазени в двата надлежно одобрени проекта, които са в архива на общината, които са се отнасяли за този имот. При всички случи ПУП е бил одобрен в рамките на тези параметри и към настоящия момент, съгласно §2 от ЗУЧК, тъй като той е в сила, той не се влияе от показателите. По реда на първоначалния запис на Наредба 7 там е можело да бъде от 0,5 до 2.

АДВОКАТ Д. – Нямам повече въпроси.

АДВОКАТ Д. – Представям списък по чл.80 от ГПК за разноските.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице, ведно с приложенията към него. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението в размер на 650лв., от които 350лв. внесени от жалбоподателя под формата на първоначален депозит.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да довнесе разликата от 300лв.

ДА се издаде РКО в размер на първоначално внесения депозит и след довнасянето да се издаде втори РКО.

 

ПРИЕМА представените от ответника постановление за отказ да се образува досъдебно производство на Районна прокуратура гр.Царево от 28.04.2015г.

 

АДВОКАТ Д. – Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

АДВОКАТ Д. – Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Д. – Моля да се уважи жалбата и да ни бъдат присъдените направените разноски по делото по представения списък.

Моля да ми предоставите срок за писмени бележки.

АДВОКАТ Д. – Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Считаме, че при постановяване на оспорения акт са спазени изискванията на ЗУТ и ЗУЧК.

Моля да бъде взето предвид становището на гл.архитект и да постановите решение в този смисъл.

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 10-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.50 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: