ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 19.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На деветнадесети май                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2014 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Петрико” ООД, редовно призован, не изпраща законен представител и не се представлява.

За ответника - главен архитект на Община Царево, редовно призован, се явява представител по пълномощие адвокат Д., надлежно упълномощен.

Не се явява вещото лице арх. В.А..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на присъстващата в залата страна, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че по делото днес е постъпила молба от арх.А. в която същата заявява, че технически е изготвила заключението на експертизата, но по здравословни причини не е успяла да го окомплектова и да го представи в срок. Ангажира се, че до 22.05.2015г. експертизата ще бъде представена по делото.

 

АДВОКАТ Д. – Не възразявам да се даде възможност на вещото лице да представи заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

 

Съдът, като взе предвид становището на страната и като прецени необходимостта от събирането на доказателства чрез изготвянето на допуснатата съдебно-техническа експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на вещото лице да представи заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 16.06.2015г. от 11.50 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се съобщи на вещото лице.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: