ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,09.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На девети декември                              две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2014 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 10.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Петрико” ООД, редовно призован се представлява от законния представител П.К. – управител на дружеството и от представител по пълномощие адвокат Д., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За ответника - главен архитект на Община Царево, редовно призован, се явява адвокат Д., надлежно упълномощен, представя пълномощно и договор за правна защита.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против виза за проектиране издадена на 05.09.2014г. от главния архитект на Община Царево.

 

АДВОКАТ Д. – Поддържаме жалбата. Моля, да бъдат приети представените доказателства.

Представям част от одобрен проект от Община Царево, с което искаме да докажем, че параметрите, които сме искали би трябвало да бъдат възпроизведени и, че очевидно община Царево е допускала размяна на основна част на сградите, което на нас е отказано.

Господин К. – Планът предвижда две сгради на основно застрояване, който в граничната част на ПУП е видимо. Това предвижда плана, но от друга страна в чл.134, ал.6 от ЗУТ, е предвидено изключение, където се допуска без изменение на плана, с издаване на виза да се променя конфигурацията на сградата, без да се променят начинът и характерът на застрояването и правилата и нормативите за съответната устройствена зона. Частният случай е такъв. Искаме само промяна на параметрите. Основния спор е свързан с конфигурациите. Предходните два одобрени проекта за същия имот на предходните собственици на имота предвиждат друга конфигурация, плътността е много по-ниска от тази на предвижданата, тази която е заявена от нас е много по-ниска.

Това, което спорим е, че със самата виза за проектиране се ограничават тези параметри, визата задава 20% и Кинт 6 и са много по-ниски от плана, с което е нарушена нормата на чл. 140 от ЗУТ.

И двете са копия от графични части на Плана от архива на Община Царево. Това е причината да ги прилагаме като доказателство. Разрешението за строеж, действало е изгубило правното си действие към настоящи момент, тъй като е от 2004г. и до сега, до издаване на тази виза, община е кредитирала с по-високи показатели. Предвиждали са по-високите параметри. Но дори да приемем по-ниските параметри на алтернативната част, които ни устройват също, пак издадената виза е в противоречие на закона, защото ограничава и налага изключително ниски, още по-ниски параметри 0,6% интензивност. Твърдим, че нашите параметри отговарят на плана.

 

Съдът предяви на страните извадка от ПУП на л.28 и л.29 от делото.

 

Господин К. – При 0,8 % в графичната част, а подаденото от нас предложение отговаря и на по-ниската, не само на по-високите. Но визата ни налага още по-тежко ограничение.

АДВОКАТ Д. – След като чуем становището на ответника, евентуално ще ангажираме допълнителни доказателства.

АДВОКАТ Д. – Оспорвам жалбата. Моля, да приемете административната преписка, която е представена от ответника, както моля, да приемете и становището от главния архитект. Моля, да имате предвид, че по делото е представен сигнал до Окръжна прокуратура Бургас и до Районна прокуратура Царево, които сме сезирали, че са налице две графични разработки, в едната от които обаче, с химикал са нанесени по-високи показатели, а в другата, която е и подписана от комисията по чл. 17 на ЗОЗЗ на МЗГ. Предвид това обстоятелство считам, че има допълване от страна на трето лице и с оглед на факта, че сме сезирали прокуратурата за престъпно нанасяне и предвид, че е образувана допълнителна проверка от прокуратурата, считам, че е налице преюдициалност, докато въпросът не бъде установен - има ли графично нанасяне, което е главното същество на спора. В случай, че не го уважите, ще направя друго искане.

В случай, че не бъде уважено това наше искане, моля да бъде допусната съдебно-техническа експертиза от вещото лице архитект, която да отговори на въпросите, които сме задали в нарочна молба, която представям с копие за ответника. Въпросите са с оглед двете разработки. 

Въпросите сме задали така, като считаме, че не са само правни. Има две разработки, вие преценете дали следва да бъдат зададени на вещото лице.

Към настоящия момент нямам други доказателствени искания.

АДВОКАТ Д. – Считам, че не следва да бъде извършена съдебно-техническа експертиза, която да отговори на тези въпроси. Няма въпрос, за който да се изискват специални знания. Същата е ненужна. В двете графични части на ПУП твърдим, че независимо от всичко ние влизаме в параметрите, в искането за проектиране сме спазили параметрите.

Господин К. – Спорим за това, че издадената виза не е с показатели според плата и за това, че сградите не са разположени според предложената от нас схема, а както е по плана, независимо, че съгласно чл.134, ал.6 от ЗУТ могат да се разместят. 

АДВОКАТ Д. – Ако някой е подал сигнал, не следва да се спира настоящото производство, защото считам, че няма преюдициалност.

АДВОКАТ Д. – На 01 октомври кметът е подал сигнал, има образувано предварителна проверка, с която ще се преценява дали да се образува досъдебно производство и евентуално има ли привлечено лице като обвиняем. Това е информацията, която съм получил.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя с жалбата писмени доказателства, описани подробно в нея на л.3 от делото.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, а именно: заявление за издаване на виза вх.№53-01-1604/22.08.2014г.; скица – мотивирано предложение; постановление за възлагане на недвижим имот по изп.д. №00247/2012г. на ЧСИ Тотко К., цветно копие план на ПУП ПЗР на имот 13557; сигнал до Районна прокуратура Царево рег.инд.11-004-26/01.10.2014г.; сигнал до Районна прокуратура Царево рег.№ 11-001-20/01.10.2014г.; скица на ПИ № 15-282919-13.08.2014г. на СГКК; скица проект за виза; заповед РД-01-763/23.09.2004г. за одобряване на ПУП-ПРЗ на неурегулиран ПИ пл.№ 013557; заповед № РД-01-247/29.03.2007г. за одобрение проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІІІ-557; скица № 1709/03.12.2004г.; скица № 530/25.03.2005г.; Разрешение за строеж № 257/14.12.2004г.; приложение 1 към ваканционно селище „Слънчев ден”; товарителница от SPEEDY №1-000 6 012 469 737 9 – 013 001 114 18 1 5; копия от товарителници вх.№ 35857403 на ЕКОНТ експрес; цветно копие план на ПУП ПЗР на имот 13557; цветно копие план на ПУП ПЗР на имот 13557 със заверка на МЗГ Областна дирекция по горите Бургас Комисия по чл.17 от ЗОЗЗ с решение 12/01-02.12.2004, т.101; цветно копие от плик за пратка №35857403 на ЕКОНТ; разписка от Майкъл Бърт от 08.11.2010г.; Акт от 18.04.2007г. за обявление на заповед № РД-12-197/2007г.; обявление №РД-12-197/03.04.2007г.; заповед № РД-01-247/29.03.2007г.; протокол №4/22.03.2007г. на ОбЕСУТ; мотивирано предписание по чл.135 от ЗУТ № АА-01-44/16.03.2007г.; препис от протокол №2/15.02.2007г. на ОбЕСУТ; молба рег.инд.мус03-142/30.01.07г. от „Алфа дивелъпмънтс енд инвестмънтс” ООД; НА №130, том ІІ, рег.№1727, дело 294/2005г. на нотариус Димитър Чалъков – рег.№492 на нотариалната камара; скица №1709/03.12.2004г.; договор от 2007г. между „Алфа дивелъпмънтс енд инвестмънтс” ООД и „Нем-консултинг” ООД; препис извлечение от протокол №12 - Решение № 12/01-02.12.2004г. на МЗГ ОД „Земеделие и гори” Бургас; опис на проектните материали; обяснителна записка за обект ПУП-ПРЗ на имот 013557, землището на гр.Царево; извадка от действащ план за земеразделяне ПУП, цветно копие план на ПУП ПЗР на имот 13557; ; цветно копие план на ПУП ПЗР на имот 13557 със заверка на МЗГ Областна дирекция по горите Бургас Комисия по чл.17 от ЗОЗЗ; обявление № РД-12-179/2007г.; разписка от Иван Драганов от 15.11.2004г.; копия от известие за доставяне №791 и №792 до Донка Манева и Михаила Митева; писмо изх.№3917/22.10.2004г. на МОСВ РИ Бургас; решение № 291 ПР/2004 на МОСВ РИ – Бургас; акт от 2004г. за обявление № РД-12-465/12.08.2004г.; служебна бележка от 08.10.2004г.; копия от известия за доставяне №790, 787 и788 до Добринка В., Митьо Митев и Областна управа; обявление № РД-12-565/24.09.2004г.; акт от 05.11.2004г. за обявление РД-12-565/24.09.2004г.; разписка от 12.08.2004г.; обявление РД-12-465/12.08.2004г.; копия от разписки №492/16.04…до Михаил Михайлов; декларация от Андрей Янакиев, декларация от Йордан Делчев, декларация от Виктор Малеев, Регистър на земеделски земи, гори и земи в ГФ пълна история на имот 009540/12.08.2004г. ; служебна бележка от 12.08.2004г.; разписка от Георги Любенов, протокол №13/05.08.2004г. на ОбЕСУТ;  приходна квитанция  0010485/05.08.2004г.; заявление вх.№ 94-В-282/05.08.2004г.;  цветно копие от План за застрояване на имот 13557; цветно копие на извадка  от действащ план за земеразделяне; цветно копие на план за регулация; решение /задание/ № АА-ОХ-220/13.07.2004г.; препис от протокол №11/01.07.2004г.; заявление 01-2019/29.06.04г. от В. Ю. М. и НА № 47, том V, рег.№3262, дело 774 от 2003г. на нотариус М. В.  №370 на нотариалната камара.

Съдът по искането за спиране на настоящото производство до приключване на евентуално бъдещо досъдебно производство образувано по сигнали на кмета на Община Царево счита, че искането е неоснователно по следните съображения:

От една страна, от тези сигнали и от изявленията на процесуалния представител на ответника става ясно, че все още липсва образувано досъдебно производство, т.е. липсва процедура, която да обуславя настоящия спор. Отделно от това, самото съдържание на сигналите, според съда е от такова естество, което не сочи за преюдициалност. По тези съображения, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на ответника за спиране на съдебното производство по това дело, до приключване на евентуално бъдещо наказателно производство, което би било образувано по сигналите, подадени от кмета на Община Царево и съдържащи се по делото на л. 13 и л.14.

Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от днес пред ВАС.

                                               СЪДИЯ:

 

Съдът счита, че по делото следва да бъде допусната съдебно-техническа експертиза, която да бъде извършена от вещото лице архитект или строителен инженер и от която да се установи

- какви са предвижданията на действащия план за имота, за който е поискано издаването на виза;

- какви градоустройствени параметри предвижда този план;

- има ли въз основа на същия план, в съответствие със същите параметри, издадени други визи, и съответно разрешения за строеж на този или на предишен собственик;

Освен това вещото лице, след като се запознае с оригинала на плана да посочи

- има ли такъв екземпляр от плана в оригинал, на който да са нанесени градоустройствени параметри като тези посочени в плана, намиращ се на л.28 по делото и л.29 по делото;

- има ли различие в параметрите посочени на л.29 в ъгъла горе в дясно и параметрите, посочени като щемпел върху скицата на самия имот на същия лист;.

- вещото лице следва да установи и да посочи на съда, като вземе предвид скицата-проект за виза на л.16 от делото, която е приложена със заявлението на жалбоподателя за издаване на виза, същата се намира още и на л.10 от делото – дали съответства като параметри на предвижданията на действащия план.

- вещото лице следва да установи и от издаването на действащия план до момента на подаване на заявлението от жалбоподателя извършвани ли са корекциите на плана относно имота на жалбоподателя, за който се изисква издаване на виза.

 

Съдът счита, че въпросите формулирани от ответника в една част са правни, а в друга са неотносими по делото, поради което следва да не бъдат допуснати като въпроси към вещото лице. Воден от горното и на основание чл.195, ал. 1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, която след като се запознае с представените по делото доказателства, като извърши оглед на място, справка в общината, и навсякъде другаде, където е необходимо, да отговори на поставените от съда въпроси. 

ОПРЕДЕЛЯ за вещото лице арх. Веселка Ангелова, която да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит.УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 350 лв. вносими от жалбоподателя по сметка на Административен съд гр.Бургас в 7-дневен срок от днес. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

 

РЕПЛИКА на АДВОКАТ Д. - В едната графична разработка има печат на Министерството на земеделието и горите, това е от съществено значение за нас.

 

ДАВА възможност на двете страни в едномесечен срок от днес в писмен вид да изчерпят доказателствените си искания във връзка със становищата си по спора.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 31.03.2015г. от 10.50ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.25 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: