Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

     1970                              05.11.2018 година                                      гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на осемнадесети октомври две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Б. Н., в присъствието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 2013 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от „Чайка фиш Созопол“ ООД с ЕИК 203778987, със седалище и адрес на управление: гр. Созопол, ул. „Каваците“ № 5, представлявано от управителя Л.К.К., против решение № 867 от 21.06.2018 г., постановено по АНД № 1556/2018 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. В нея се сочи, че в производството по издаване на наказателното постановление са допуснати съществени нарушения на процесуални правила, съставляващи основание за неговата отмяна. По същество се иска отмяна на решението и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание процесуалният представител на касатора поддържа жалбата. Не сочи нови доказателства. Моли за отмяна на решението и на наказателното постановление по съображенията, изложени в касационната жалба.

Ответникът по касационната жалба не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не заявява становище по жалбата. Не сочи нови доказателства.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира за установено следното:

С решението, предмет на касационната проверка, Бургаският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 43816/26.01.2018 г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен, Ямбол към ГД „Контрол на пазара“ в Комисията за защита на потребителите, с което на основание чл. 222 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) е наложена на касатора „Чайка фиш Созопол“ ООД имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение по чл. 127, ал. 2 от същия закон. За да постанови този резултат, БРС е приел, че в производството по издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуални правила, а извършеното деяние е съставомерно и е доказано несъмнен начин.

Решението е правилно.

От фактическа страна по делото е установено, че по повод потребителски сигнал е била извършена на 11.08.2017 г. проверка в обект- бистро „Далян Чайка“, находящо се на ул. „Виа Понтика“ в гр. Созопол, стопанисвана от касатора „Чайка фиш Созопол“ ООД. Проверяващият служител на КЗП констатирал, че в обекта не се поддържа регистър на предявените рекламации. За това бил съставен срещу търговеца акт за установяване на административно нарушение, въз основа на който било издадено обжалваното наказателно постановление.

В разпоредбата на чл. 127, ал. 2 от ЗЗП е предвидено задължение за търговците да поддържат регистър на предявените пред тях рекламации. Неизпълнението на това задължение съставлява нарушение по чл. 222 от ЗЗП. В конкретния случай е установено по несъмнен начин от събраните по делото доказателства, че към момента на проверката такъв регистър не е бил поддържан от касатора в стопанисвания от него обект. Следователно е осъществен съставът на нарушението по чл. 222, вр. чл. 127, ал. 2 от ЗЗП и правилно е ангажирана административнонаказателната му отговорност.

Касаторът по същество не оспорва горните констатации, но счита, че в хода на административнонаказателното производство е допуснато съществено процесуално нарушение, като сочи, че допусната неяснота относно правната квалификация на деянието и относно размера на наказанието. Според настоящия съдебен състав възраженията са неоснователни. В НП ясно е посочено, че не е изпълнено задължението по чл. 127, ал.2 от ЗЗП и това неизпълнение съставлява нарушение по чл. 222 от ЗЗП. Напълно несъстоятелно е оплакването за неяснота относно размера на наказанието- наложената имуществена санкция е в размер на 500 лева и никъде в текста на наказателното постановление не се сочи, че санкцията е в размер на 1000 лева, каквито твърдения са наведени в касационната жалба. В заключение, не се установяват наведените в жалбата касационни основания, поради което обжалваното решение като постановено при съблюдаване на съдопроизводствените правила и в съответствие с материалния закон, следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 867 от 21.06.2018 г., постановено по АНД № 1556/2018 г. по описа на Районен съд- Бургас.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.