ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 29.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и девети ноември                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2012 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Г.Г., редовно призован, се явява лично и с адвокат Г.К., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Началник на Районно управление Созопол при ОДМВР Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Д.Г.Г. против заповед №3463З-91/17.09.2016г. на началник на Районно управление Созопол при ОДМВР Бургас, с която му е наложена дисциплинарно наказание „порицание” за срок от шест месеца.

 

ПОСТЪПИЛА е изисканата Инструкция №8121з-929/02.12.2014г. на патрулно-постова дейност на МВР.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в заповедта и изпълнението на законовите изисквания при издаването и́.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да ангажира доказателства за твърдяната от него незаконосъобразност на издадена заповед, както и за фактите посочени в жалбата от които черпи благоприятни правни последици.

 

УКАЗВА на страните, че в случай, че не бъдат ангажирани доказателства, делото ще бъде решено, с оглед наличните такива.

 

АДВОКАТ К.: Поддържаме изцяло подадената жалба. Да се приемат приложените по делото доказателства от административния орган, представляваща административната преписка по издадения обжалваната заповед. Представям договор за правна защита, във връзка със заплатеното адвокатско възнаграждение. Да се изиска от административнонаказващия орган цитираната в заповедта длъжностна характеристика, тъй като същата не се съдържа в материалите по административната преписка.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИЕМА за сведение Инструкция №8121з-929/02.12.2014г. на патрулно-постова дейност на МВР.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от уведомяването да представи по делото Типова длъжностна характеристика №3286р-19657 от 12.11.2015г., цитирана в обжалваната заповед, както и доказателство за датата на която жалбоподателя е запознат с нея.

 

ДА СЕ ИЗПРАТИ копие от протокола на ответника за изпълнение на задълженията вменени му от съда, както и за запознаване с дадените му указания.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни  доказателства.

 

АДВОКАТ К.: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства и липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание, ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.01.2017г. от 10.30часа, за която дата и час страните редовно уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.26часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: