О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

   2325      26.09.2018 година, гр. Бургас

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на двадесет и шести септември две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ:   1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                      2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 2011 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 229 и сл. от АПК, вр. чл. 63, ал.2 от ЗАНН.

С протоколно определение № 1075 от 09.07.2018 г. по НАХД № 2703/2018 г. по описа на Районен съд- Бургас е прекратено производството по делото, образувано по жалба на Т.С.З. с ЕГН ********** срещу електронен фиш серия К № 1501537.

Постъпила е частна жалба от З., с искане за отмяна на така постановеното определение и връщане делото на районния съд за продължаване на съдопроизводствените действия. В жалбата се поддържа, не е налице валидно приключила процедура по произнасяне на органа по депозирана от жалбоподателя декларация по чл. 189, ал.5 от ЗДвП с валиден и мотивиран акт за отказ от анулиране и с оглед на това срокът за обжалване на електронния фиш не е започнал да тече, респ. жалбата срещу него не е просрочена.

Ответната страна не представя становище по частната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 230 от АПК и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

С обжалваното определение Бургаският районен съд е прекратил производството по делото поради просрочие на подадената жалба. За да постанови този резултат съдът е приел, че срокът за обжалване на електронния фиш е изтекъл на 05.10.2017 г., поради което депозираната на 06.06.2018 г. жалба се явява недопустима.

Определението е законосъобразно.

От данните по делото е видно, че електронен фиш серия К № 1501537 е връчен на жалбоподателя Т.С.З. на 23.08.2017 г. Последният е депозирал писмена декларация с вх. № 769000-14679/2017 г., с която е заявил, че нарушението е извършено от друго лице, комуто автомобилът е предоставен въз основа на договор за наем. Във връзка с така депозираната декларация изпълняващият длъжността началник на сектор „Пътна полиция“ се е произнесъл на 04.09.2017 г., като е отказал да анулира издадения фиш, по съображения, че не е представено копие от свидетелството на ползвателя за управление на моторно превозно средство или копие от нотариално заверен договор за покупко-продажба на автомобила. Този отказ е бил изпратен на жалбоподателя З. по пощата, като по делото не са приложени доказателства относно датата на получаването му, но, както е приел и БРС, доколкото посочените от органа документи са били представени от З. с втора декларация, следва да се приеме, че неговото съдържание е било известно на същия най-късно към момента на депозирането и́ в ОДМВР Бургас- на 21.09.2017 г. От тази дата е започнал да тече срокът за обжалване на електронния фиш, който е 14- дневен съгласно разпоредбата на чл. 189, ал. 8 от ЗДвП, като с оглед доводите на жалбоподателя следва да се отбележи, че нарушителят не разполага с процесуална възможност да депозира втора декларация по чл. 189, ал.5 от ЗДвП, респ. не е налице задължение за органа да се произнася повторно при ново искане за анулиране на фиша. Изчислен по правилата на чл. 183 от НПК, вр. с 84 от ЗАНН, срокът за обжалване е изтекъл на 05.10.2017 г.- присъствен ден, а жалбата срещу електронния фиш е депозирана в ОДМВР- Бургас едва на 06.06.2018 г. с вх. № 769000-9948, извън рамките на преклузивния срок за упражняване на това право. При тези данни правилно БРС е преценил същата като просрочена и е прекратил производството по делото. Ето защо определението следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното, на основание чл. 221, ал. 2, предл. първо, вр. с чл. 236 от АПК Бургаският административен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1075 от 09.07.2018 г. по НАХД № 2703/2018 г. по описа на Районен съд- Бургас.

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

 

                                                                                              2.