ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 23.03.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и трети март                             две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2011 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СВЕТА СОФИЯ БИЛДИНГ” ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д. с представено пълномощно, находящо се на лист 85 от делото.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ Д.А.С., Г.С., Й.В.Б., Р.Т.Т. и Л.В.В., редовно уведомени, не се явяват и не се представляват.

 ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.П.К.Д., редовно уведомена, се представлява от адв.А. с представено пълномощно, находящо се на лист 84 от делото.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът не констатира процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Юрисконсулт Д.: Оспорвам изцяло жалбата. Считам същата за неоснователна и недоказана. Подробни аргументи ще изложа по съществото на спора.

Представям и моля да приемете Заповед № 188/21.01.2013г. за оправомощаване на ресорния заместник-кмет за издаване на процесната заповед; Протокол – решение № 27/18.09.2013г. на ЕСУТ при Община Бургас и във връзка с него представям Становище по екологична оценка № БС-23-11/14.12.2010г. на директора на РИОСВ-гр.Бургас.

Други доказателства няма да соча.

 

Адв.А.: Оспорвам изцяло подадената жалба. Поддържаме становището на Община Бургас. Поддържаме и наше писмено становище депозирано в Бургаски административен съд с вх.№ 8248/05.11.2014г., в което подробно сме развили съображения за неоснователност на подадената жалба.

Да се приемат представените от Община Бургас писмени доказателства.

От наша страна няма да сочим други доказателства.

Представям списък за направените разноски по делото.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед, както и представените в днешно съдебно заседание от пълномощника на административния орган писмени доказателства, същите подробно описани по-горе в протокола.

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците, че други доказателства по делото няма да се ангажират, както и като взе предвид, че доказателствени искания не се съдържат и в депозираната жалбата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Юрисконсулт Д.: Считам, че процедираната разработка за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ІХ-593 в кв.7 по плана на кв.Ветрен, гр.Бургас е правилна и законосъобразна; спазени са всички правила, както на материалния, така и на процесуалния закон.

По отношение направените възражения за връчването на заповедта, заявяваме, че по-късно станалото прехвърляне на собствеността не е било известно на общинския орган към момента на обявяването на заповедта, поради непредставени доказателства за това. Справка за обявяване на заповедта именно на това лице е правена в регистрите, които се съхраняват в общината, които са на база на по-ранни заявления от страна на собствениците, както и на цялата документация свързана с този имот, която е подавана до общината именно от лицето, на което е станало връчването. Но въпреки това считаме, че не са нарушени права във връзка с обявяването на процесната заповед, тъй като видно и от настоящото съдебно производство, в срок и от новото лице, което е придобило собствеността, е подадена настоящата жалба.

По отношение на направените възражения за липса на екологична оценка:

На първо място считам, че такава не е необходима в случая, защото устройствената зона се запазва същата и след изменението, тъй като в случая е налице предходен ПУП, а процесната заповед само го изменя. Не са налице и изменения в показателите за имота – Кинт, плътност, застрояване, коефициенти, параметри, във функциите на имота. Всичко е еднакво, единствено процедираният тупик се продължава и в това се  състои изменението на плана. Но въпреки това сме представили и екологична оценка, според която не е нужно да се извършва специално такава за кв.Ветрен, поради което считаме, че процедираната разработка е правилна и законосъобразна и моля да я потвърдите като такава и ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Адв.А.: Моля да оставите без уважение подадената жалба като неоснователна и недоказана, да потвърдите атакуваната заповед и да присъдите на доверителката ми разноските по делото съгласно представеният списък.

Като се присъединявам изцяло към становището на юрисконсулт Д., заявявам, че страната жалбоподател в крайна сметка се легитимира по делото като концесионер, а не като собственик на съседен през улица имот,  който имот по разпоредбата на чл.131, ал.1 от ЗУТ в хипотезата на непосредствено заинтересована страна, фактически с оглед на конкретните обстоятелства по делото, този  концесионерски имот по никакъв начин не се засяга от предвижданията по атакуваната заповед. Правата на жалбоподателя по никакъв начин не се ощетяват от предвижданията на плана. От тази  гледна точка считам, че жалбата е неоснователна и недоказана.

Подробни съображения ще изложа в писмени бележки.

Моля да ни се присъдят разноските по делото.

 

Съдът дава на пълномощниците на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: