ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 Номер   1803                                 дата 27 юли 2018год.               град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ХVІ-ти състав,  

в закрито заседание на 27 юли 2018год.,  в следния състав:

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                      ЧЛЕНОВЕ:  1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                           2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 2010 по описа за 2018 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от Т.С.З. *** против Определение № 1074/09.07.2018г., постановено по НАХД № 2701/2018г. на Районен съд Бургас, с което съдът е прекратил производството по делото, като е приел, че жалбата на касатора против издадения електронен фиш серия К № 1502200 издаден от ОД на МВПР Бургас е подадена извън установения 14-дневен срок за неговото обжалване.

Частният жалбоподател възразява, че е представил декларация, в която посочва друго лице като водач на автомобила, поради което счита, че неправилно съдът е приел, че срокът за обжалване на фиша започва да тече от датата на неговото връчване. 

Частната жалба е основателна, като решаващият съд е постановил определение за прекратяване на производството без да е събрал всички релавантни за преценката данни за спазване на срока за обжалване на електронния фиш.

От приложените по делото писмени доказателства съдът е приел, че процесният електронен фиш е бил връчен на жалбоподателя на дата 23.08.2017г., след което той е депозирал декларация по чл.189, ал.5 от ЗДвП, в връзка с която, наказващият орган изготвил писмо рег. №  769000-14679/30.08.2017г., с която уведомил жалбоподателя, че отказва да анулира издадения фиш поради непредставяне на част от изискуемите документи. Съдът е посочил, че липсват данни кога е бил връчен отказа, но на 21.09.2017г. З. подал нова декларация, с която представил изисканите документи, поради което съдът приел, че най-късната дата, за която може да се приеме, че лицето е получило отказа да се анулира издадения фиш и 21.09.2017г. – датата на входиране на втората декларация, защото с нея фактически са били представени изисканите документи, поради което е приел, че считано от тази дата следва да се брои 14-дневения срок за обжалване на електронния фиш, жалбата против който е била подадена на 06.06.2018г., поради което е приета за просрочена и на това основание е оставена без разглеждане и е прекратено производството по делото.

Определението е неправилно.

Действително процесният електронен фиш е връчен на касатора на дата 23.08.2017г.

Видно от писмо с рег. № 769000-14679/30.08.2017г. на началник Сектор ПП в ОД на МВР Бургас жалбоподателят е изпратил декларация вх. № 769000-14679/2017г., която не е приложена по делото.  От съдържанието на писмото става ясно, че тази декларация касае множество електронни фишове, измежду които и процесния с № 1502200, която е била придружена с договор за наем на процесното МПС и вероятно с която лицето е оспорило, че не е управлявало автомобила на процесната дата. В това писмо наказващият орган е посочил, че въз основа на тази декларация и доказателството към нея не може да пристъпи към анулиране на електронния фиш, поради което той остава задължение за жалбоподателя.

Посоченото писмо следва да се възприеме като отказ на наказващия орган да анулира издаден електронен фиш по смисъла на чл.189, ал.7 от ЗДвП, като е видно, че отказът е издаден по повод възражение по смисъла на алинея 6 на същата правна норма. В този случай, приложима е хипотезата на чл.189, ал.8 от ЗДвП, предложение второ - Жалбата срещу електронния фиш се подава в 14-дневен срок от получаването му, а когато е направено възражение по ал. 6 - в 14-дневен срок от съобщаването на отказа за анулиране на фиша. В този случай съдът е следвало да събере доказателства кога е бил уведомен жалбоподателя за отказа на наказващия орган да анулира издадения фиш, т.е. да събере доказателства кога е било съобщено писмо с рег. № 769000-14679/30.08.2017г. на началник Сектор ПП в ОД на МВР Бургас и в зависимост от това съобщаване да се направи извод дали жалбата е просрочена или не. Неоснователно съдът приема, че за дата на връчване следва да се приеме датата 21.09.2017г., когато жалбоподателят е подал втора декларация, към която е приложил изисканите документи, т.е. най-късно до тази дата е бил узнал за постановения отказ да се анулира фиша. Възприемайки тази дата съдът вероятно визира декларацията с вх. № 769000-15918/21.09.2017г., но е видно, че тази декларация не касае процесния фиш – тя е относима към ЕФ № 1702230, видно от посоченото в декларацията, докато процесният обжалван ЕФ е с № 1502200. В този смисъл, тази декларация не  може да се обвърже с процесния електронен фиш и не може да служи като основание за началото на броенето на срока за обжалване. Като такъв следва да бъде възприета датата на връчването на писмо с рег. № 769000-14679/30.08.2017г. на началник Сектор ПП в ОД на МВР Бургас, за което следва да се съберат доказателства и съобразно тях да се преценява срочността на жалбата.

Обжалваното определение следва да се отмени като делото се върне за продължаване на съдопроизводствените действия, съобразно изложените мотиви, поради което Административен съд Бургас

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ Определение № 1074/09.07.2018г., постановено по НАХД № 2701/2018г. на Районен съд Бургас.

ВРЪЩА делото на Районен съд Бургас за продължаване на производството съобразно указанията, съдържащи се в мотивите на настоящия съдебен акт.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                         ЧЛЕНОВЕ: