ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 25.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети юни                             две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2010 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА П.Х.Н., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

 

За ОТВЕТНИКА Началник РДНСК-Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

По делото не са постъпили доказателствени искания от страна на жалбоподателката. Съгласно протоколно определение от предходното съдебно заседание, съдът е дал  повторна възможност на жалбоподателката в 3-дневен срок от уведомяването да изчерпи доказателствените си искания, като е указал, че  в случай, че това не бъде направено в  срок до съдебно заседание ще бъде приключено събирането на доказателствата и делото ще бъде решено с оглед наличните. Предвид това съдът счита, че следва да бъде приключено събирането на доказателствата.

Мотивиран от изложеното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема г-жо председател, моля да постановите решение, с което отхвърлите жалбата като неоснователна. Неоснователни са доводите изложени от жалбоподателя в жалбата, че  по форма и съдържание заповедта не отговаря на изискванията на индивидуален административен акт. Видно от съдържанието на оспорения акт е  посочен органа който го издава – началника на РДНСК, както и адресата и положен подпис от началника на РДНСК. По отношение на доводите за допуснато нарушение в производството на главния архитект по реда чл.146 от ЗУТ са ирелеванти за предмета на настоящото производство.

По отношение на процесния строеж е неприложима и нормата на § 127 и §16 от ЗУТ, тъй като същия не може да бъде определен като търпим строеж. Нормата §127 има материалноправен характер и при липсата на норма за обратно действие е неприложима спрямо актове за незаконни строежи издадени преди влизане в сила на закона на 26.11.2012 година.  Не са налице и предпоставките за търпимост по § 16 от ЗУТ, тъй като процесната сграда е изградена 1990 година и не отговаря на правилата и нормативите на ЗУТ, както по тогава действащото  законодателство, така и към сега действащото, а именно няма  разрешение за строеж и промяна на предназначението на територията принадлежаща към Държавен горски фонд.

Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: