О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                      № 324

        гр.Бургас, 22.02.2016г.

 

Бургаският административен съд,  ХХ-ти състав, в закрито заседание на двадесет и втори февруари две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

разгледа докладваното от съдията адм. дело № 200 по описа на съда за 2016г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.159 от АПК.

Административното дело е образувано по протест на Щ.Г.П. – прокурор в Районна прокуратура гр. Карнобат срещу Решение на Общински съвет – гр.Сунгурларе от проведено на 28.09.2015г. петдесет и шесто заседание, отразено в протокол № 56 от 28.09.2015г. на ОбС – гр.Сунгурларе, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 от ЗОбС, чл.81 ат Закона за държавния бюджет на РБ за 2015г. и чл.17 от НРПУРОИ на Община Сунгурларе предоставя безвъзмездно за срок от 10 години на НОИ РУ“Социално осигуряване“ гр.Бургас, право на ползване върху недвижим имот – публична общинска собственост, АПОС № 3016 от 30.05.2013г., а именно: стая № 3 с полезна площ 15кв.м., ведно с прилежащите й идеални части на сградата, равняващи се на  10.33кв.м., находяща се на втори етаж от административна сграда, построена в УПИ XV кв.36 по ПУП на гр.Сунгурларе, с което отменя Решение по т.5 от Протокол № 19 от 27.02.2013г. в частта, касаеща този имот.

Съдът констатира, че по делото е постъпила молба вх. № 1735 от 19.02.2016г. по описа на Административен съд Бургас, с която прокурор П. оттегля подадения протест на основание чл.155, ал.3 от АПК, поради отмяна на атакуваното решение с Решение на Общински съвет гр.Сунгурларе, прието с Протокол № 4 на проведеното на 22.12.2015г. четвърто заседание.

Съгласно разпоредбата на  чл. 155, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти, а когато това се прави извън съдебно заседание, следва да се подаде писмена молба./ арг. чл. 155, ал.3 АПК/. 

С оглед изложеното, настоящият състав приема, че протестът следва да бъде оставен без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Ето защо и на основание чл. 159, т. 8 във връзка с  чл. 155, ал. 1 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Щ.Г.П. – прокурор в Районна прокуратура гр. Карнобат срещу Решение на Общински съвет – гр.Сунгурларе от проведено на 28.09.2015г. петдесет и шесто заседание, отразено в протокол № 56 от 28.09.2015г. на ОбС – гр.Сунгурларе, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 от ЗОбС, чл.81 ат Закона за държавния бюджет на РБ за 2015г. и чл.17 от НРПУРОИ на Община Сунгурларе предоставя безвъзмездно за срок от 10 години на НОИ РУ“Социално осигуряване“ гр.Бургас, право на ползване върху недвижим имот – публична общинска собственост, АПОС № 3016 от 30.05.2013г., а именно: стая № 3 с полезна площ 15кв.м., ведно с прилежащите й идеални части на сградата, равняващи се на  10.33кв.м., находяща се на втори етаж от административна сграда, построена в УПИ XV кв.36 по ПУП на гр.Сунгурларе, с което отменя Решение по т.5 от Протокол № 19 от 27.02.2013г. в частта, касаеща този имот.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 200 по описа на Административен съд Бургас за 2016г.   

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

 

 

                                                        СЪДИЯ: