РЕШЕНИЕ

 

№………….                         дата 21 март 2011 год.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХV-ти състав,

в публично заседание на 24 февруари 2011 год.,  в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

                                                     ЧЛЕНОВЕ:      1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                               2. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Тиха Стоянова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 200 по описа за 2011 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на М.Й.П. *** против Решение №230/03.12. 2010год., постановено по НАХД № 327/2010 год. по описа на Районен съд – Айтос, с което е частично потвърдено НП № 1459/05.05.2010 год., издадено от началника на РПУ – гр.Айтос, в частта, с която на касатора, на основание чл.174, ал.3, предл.1 и чл.123, ал.1, т.3, б.”а” от ЗДвП са наложени административни наказания „глоба” в размер на 200 лв. и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 месеца (по чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП.) и „глоба” в размер на 1000 лв. и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 18 месеца (по чл.174, ал.3, предл.1 от ЗДвП.) и е отменено НП в  частта, в която на основание чл.179, ал.2, предл.1 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 лв.

Като касационни отменителни основания се сочат неправилност на съдебното решение, поради постановяването му в противоречие с материалния закон и процесуалните правила. Касационният жалбоподател възразява, че фактическата обстановка не отговаря на истината, както и че нарушението е извършено за пръв път и не следва да бъде наложено наказание в максимален размер. Иска се отмяна на съдебното решение.

В съдебно заседание касаторът лично и чрез пълномощник поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Ответникът по касация не се явява и не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава становище за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на съдебното решение.

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена от надлежна страна и депозирана в законоустановения срок. 

Разгледана по същество, е неоснователна.

Административният съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на постановеното решение с материалния закон.

Въз основа на събраните по делото доказателства, първоинстанционният съд е установил, че на 06.12.2009 год. около 03.00 часа М.П. ***, управлявайки л.а марка „Опел Корса” с рег.№ А 88 75 ВВ се движел по междуселищен път от с.Карагеоргиево в посока гр.Айтос, като на около 1 км. след с.Карагеоргиево, при преминаване на десен завой, загубил управление над автомобила, напуснал пътното платно в ляво от пътя и се блъснал в крайпътно дърво. Водачът напуснал  местопроизшествието и не уведомил контролните органи на МВР. Срещу касатора е съставен АУАН и е издадено процесното НП, с което за нарушение на чл.20, ал.2, предл.1 чл.174, ал.3, предл.1 и чл.123, ал.1, т.3, б”а” от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер общо на 1 400 лв. и е лишен от право да управлява МПС за срок от 24 месеца, на основание чл.179, ал.2, предл.1,  чл.175, ал.1, т.5,  и чл.174, ал.3, предл.1 от ЗДвП.

Първоинстанционният съд е формирал правилна фактическа обстановка, която се подкрепя от данните поделото, съвсем подробно е описана и се възприема изцяло и от настоящия съдебен състав. Фактите по делото съдът е установил посредством депозираните показания от длъжностните лица по установяване на нарушението и тези на св.Вълканов, който споделя лични, непосредствени възприятия относно факта на нарушението, тъй като лично е бил повикан от касатора за оказване на помощ при претърпяната катастрофа, поради което оплакванията на касатора относно, това че установената фактическа обстановка не отговаря на истината, са неоснователни.

При правилно изяснена фактическа обстановка, съответни на нея са и правните изводи на съда относно съставомерността на административните нарушения. Безспорно се установява, че касаторът  е извършил нарушение на правилата за движение по пътищата, несъобразявайки скоростта си на движение, в резултат на което е реализирал ПТП. На следващо място, се установява, че същият, при настъпване на ПТП, не е спазил задълженията си по ЗДвП като участник в ПТП не е уведомил контролните органи на МВР, а е напуснал местопроизшествието, а в последствие и е отказал да му бъде извършена проверка за употреба на алкохол с техническо средство или кръвна проба.

Следва също така да се има предвид, че съгласно чл.189, ал.2 от ЗДвП редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното. От касатора не са ангажирани доказателства, които да оборят фактическите констатации относно извършването на вменените му административни нарушения, поради което правилно и законосъобразно е ангажирана административнонаказателната му отговорност.

Първоинстанционния съд е преценил, че за нарушението по чл.179, ал.2, предл.1 от ЗДвП следва да бъде съобразена нормата на чл.33 от ЗАНН, която регламентира случаите, когато едно и също деяние осъществява едновременно състав на административно нарушение и на престъпление. С цел избягване на възможността извършителят на противоправното деяние да бъде наказан два пъти за едно и също такова, законодателят е въвел изискването да не се образува административнонаказателно производство, когато е възбудено наказателно преследване. Предвид наличието на данни за образувано досъдебно производство № 06-421/2009г. на РУП – гр.Айтос, вх.№ 1343/2009 год. на АРП, следва да се съобрази нормата на чл.33, ал.1 от ЗАНН, като при наличие на възбудено наказателно преследване, не следва да се образува административнонаказателно производство, т.е. административнонаказващият орган въобще не е следвало да образува пред себе си производство за нарушение по чл.20, ал.2, предл.1 от ЗДвП и като е отменил НП в тази негова част, съдът е постановил правилен съдебен акт.

На основание гореизложеното, поради липса на сочените отменителни основания, решението следва да се остави в сила, с оглед на което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХV-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 230/03.12.2010год., постановено по НАХД № 327/2010 год. по описа на Районен съд – Айтос.

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                               2.