ПРОТОКОЛ

 

Година 2011, 24.02.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти февруари             две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

      ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

       2. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

секретар:  Г.Ф.

прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

КНАХ   дело    номер   200    по    описа    за   2011  година.

 

На именното повикване в  13:30  часа се явиха:

Касаторът –  М.Й.П., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат Димитрова, упълномощена от първа инстанция.

Ответникът по касация – Началник на РУ на МВР - Айтос, редовно уведомен, не се явява и не изпраща  процесуален представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ ДИМИТРОВА – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по касационна жалба, с която се оспорва решение на Районен съд – гр. Айтос, с което наказателното постановление, издадено от ответника на касатора, е отменено в частта, в която на основание чл.179, ал.2 , предл.1 от ЗДвП е наложена санкция „глоба” в размер на 200 лв и е потвърдено в останалата част.

 

         Становище по жалбата и доказателствени искания:

АДВОКАТ ДИМИТРОВА – Поддържаме касационната жалба така както сме я предявили. Други доказателства няма да сочим.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е процесуално допустима, подадена в законоустановения срок, от заинтересована страна от оспорване на административния акт.  Моля да се приемат представените до този момент писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените до този момент писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА тяхното събиране.

ДАВА думата по същество:

 

         АДВОКАТ ДИМИТРОВА – Моля да уважите касационната жалба изцяло, тъй като са допуснати редица процесуални нарушения предявени с жалбата. На първо място без изискване от двете страни са приложени доказателства, които не са заверени по съответния ред, представляващи листи, вероятно от тетрадка, видно от приложения ръкописен текст от Болницата от гр. Айтос, както и части от прекратено наказателно постановление, което не е предмет на административното дело, нито е било изисквано от страните. Ето защо считам, че решението е незаконосъобразно  и моля да го отмените.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че решението е обосновано и законосъобразно и следва да се остави в сила, както в мотивите, така и в потвърдителната му част. Безспорно е установено деянието от субективна и обективна страна.

 

         Съдът, счете делото за изяснено от фактическа страна и обяви на страните, че ще се произнесе с решение, след съвещание, в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: