ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 09.11.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На девети ноември                                    две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2009 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13.07 часа се явиха:

 ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ГРУНДИНВЕСТ”ООД редовно призован    се  явява адв. М. с представено пълномощно от преди  и с приложен в днешното съдебно заседание договор за правна помощ и съдействие.

ОТВЕТНИКЪТ–НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ при ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомен,   не изпраща представител.

АДВ.М. Да се даде ход на делото.

Поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото в днешно съдебно заседание, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Производството е за втори път висящо пред Административен съд-гр.Бургас, след като с решение № 10623/12.10.2016г. на Върховен административен съд, е отменено решение №1286/23.07.2015г., постановено по административно дело № 995/2014г. по описа на Административен съд-гр.Бургас и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда, при спазване на указанията с дадени мотиви на решението  по приложението на материалния закон.

В тази връзка съдът е постановил свое разпореждане №5726 от 18.10.16 година, с което е указал на ответния административен  орган обстоятелствата,  за които същия не сочи  доказателства, както и  доказателствените  средства, с които посочените обстоятелства  могат и следва да бъдат установени.Разпореждането ведно с призовката  за явяване в днешното  съдебно заседание  е получено на 25.10.2016 година от ю.к.В., притежаваща пълномощно по спорното производство. Ответникът е своевременно призован като към настоящия момент  липсват представени  писмени доказателства,   искане за събиране на гласни такива или искане за отлагане на делото с цел представяне на посочените доказателства

 Съдът повторно указва на страните следната  доказателствена  тежест: В тежест на ответният административен орган е да докаже  реалното извършване  на  трите броя услуги, формиращи цената  на  такса битови отпадъци ( ТБО) за спорния  период, като относно  таксата в частта за депониране на битови отпадъци и поддръжка на депа  е достатъчно органът да установи  съществуването на такива, съответно тяхното функциониране на територията на общината  или действително направени разходи  за траспортиране на  събраните битови отпадъци до съответното депо, извън територията на общината.

Докладва повторно събраните  и приложени  по административно дело №995 /2014 година писмени доказателства.

АДВ.М.-  Поддържама жалбата. С Вашето разпореждне сте указал на ответния административен орган какви доказателства следва да ангажира като сте определили  7 дневен срок, но не по-късно от датата на о.с.з. Разпореждането е редовно,  липсва искане за отлагане на делото.  Няма да соча  нови доказателсва, моля да  дадете ход на делото по същество.По предходното разглеждане  писмените доказателсва да се приемат.Представям списък на разноските.

 

С оглед изявлението на процесуалния  представител на  жалбоподателя съдът, 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА  събраните   по делото писмени доказателства.

ПРИЕМА списък на  разноските, представен от адв. М..

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА  ход на делото по същество.

АДВ.М.-  Моля да постановите  решение,  с което  изцяло да отмените оспорения акт за установяване на задължения по декларации.Изрично ВАС при разглеждане  на делото  констатира, че административния  орган не е ангажирал  доказателства, които да установяват извършване  на  услуги по  трите компонетна  на ТБО – сметосъбиране, сметоизвозване и такса депо.В днешното съдебно заседание   не бяха представени нови доказателства,  поради което   следва да приемете,  че  при доказателствена тежест,  лежаща на насрещната страна същия не доказа  изпълнението  на  услугите, за които се начислява  ТБО.Моля за присъжданеа на разноските по делото.

Съдът констатира, че  към момента  на произнасяне на процесуалния представител на жалбоподателя по съществото на спорния въпрос в  съдебната зала  влиза юрисконсулт Р.,  представител на ответния  административен  орган- Община Несебър.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.- Моля да  отмените  хода на същество, желая да представя писмени доказателства, които са относими към предмета  на спора.

АДВ.М.-След даване ход по  същество  искането за отмяна е неоснователно при тази диспозиция и след приключване на днешния заседателен  ден,  ако преди  постановяване на решение страната  реши да представи доказателства, едва тогава следва да отмените  хода по същество, а такава  процесуална норма няма. В този мисъл ответия орган пропусна  възможност да вземе участие в процеса.Моля да не уважавате  искането за отмяна на хода по същество.  Ние можем по тази логика  да представяме  доказателства във всеки едни момент.

 

Съдът, като взе предвид становището  на жалбоподателя и процесуалния представител на ответния орган намира, че липсват процесуални пречки  за отмяна на протоколното му опредление   за приключване събирането на доказателства.Касае се  за  административен процес, който по принципа на служебното  начало   е основополагащ за преценка зоконосъобразността на оспоренените административни  актове. В тази връзка  и с оглед процесуална икономия съдът намира, че  определението за приключване събирането на доказателства следва да бъде отменено, като бъде предоставена  възможност на ответния орган да депозира  относими към предмета на спора писмени доказателстава, поради което и воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ свое протоколно определение от 09.11.2016г., с което  съдът е приключил събирането  на доказателства, като  вместо него

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането  на доказателства.

ПРЕДОСТАВЯ  възможност на процесуалния представител  на ответния орган да депозира такива в днешното съдебно заседание.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. - Представям и моля да бъде прието като доказателство по делото  Решение по т.5 от протокол №16 от 03.04.1997 година, от който е видно, че Общински съвет Несебър е отменил предходно  свое решение за обяване на търг на дейности,  свързани със сметоизвозване, закрил е търговско дружество и е създал към общинска администрация  управление БКС, което да извършва съответните дейности. Представям АОС №5744/30.05.2014 г., който констатира правото на собственост на Община Несебър върху терен, отреден за депо за битови отпадъци, виза за проектиране №39/02.11.2015 година за изготвяне на проект за  закриване и рекултивация на депото, тъй като е извън процесния период,  но за пояснение ще уточня, че въз основа на Националната  програма за управление на отпадъците от 2015 година за Община Несебър функционира  станция за отпадъци, чиято цел е временно съхранение на битовите отпадъци и последващото им извозване до депо Братово, община Камено.Писмо изх.№92-00-1246/27.02.2009г. до директора на НСИ с приложен отчет за битовите и строителни отпадъци през 2008г. на територията  на Община Несебър като за 2008 година са разделени  на тикава постъпили за гр.Несебър и гр.Обзор, справка за постъпилите такива на депо за битови отпадъци за 2014 година.

 

АДВ.М.- Да се приемат доказателсвата.Няма да соча  други доказателства.

Съдът кто взе предвид  становището на страните намира, че представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства с изключение на АЧОС  №5744 от 30.05.2014 година  са  нови такива по смисъла  на АПК, относими са към предмета  на спора и следва да бъдат  приобщени, а представения АОС  следва да бъде върнат на процесуалния представител на ответния орган, доколкото  същия представя доказателства за съществуването  на посоченото депо към 2014 година.                                

Съдът  указва на ответният орган, че не сочи доказателства за това, че посоченото депо е същестувало  към спорния по делото момент.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.-  Доколкото АОС има  констативен характер, ще се ползваме от него, във връзка  с отчета за строителни  и битови отпадъци от 2008-2010 година, за да докажем, че депото го е имало и тогава.

Воден   от горните съображения, ккато и приемаки уточнението   на ю.к.Р., съдът 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА представените  Решение по т.5 от протокол №16 от 03.04.1997 година на Общински съвет Несебър, виза за проектиране №39/02.11.2015 година, Писмо изх.№92-00-1246/27.02.2009 г. до директора на НСИ с приложен отчет за битовите и строителни отпадъци през 2008 на територията  на Община Несебър с изключение на АОС №5744, а тяхната доказателствена стойност ще коментира в крайния съдебен акт по съществото  на спора.

АДВ.М. - Няма да соча  други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Няма да  соча други доказателства.

С оглед изявлението на процесуалните представители на страните съдът, 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА  ход на делото по същество

АДВ.М.- По отношеие на услугите за сметосъбиране и сметоизвозване и в дешното съдебно заседание не бяха представени  доказателства  в съдебно заседние. Доказателсвената тежест принадлежи на ответния огран и не доказа предоставянето  на тези два компонента.По отношение  на третия компонент - за такса депо са представени доказателства. От тях не се установява  съществуването на депото за процесния период.Следваше с други доказателства да  се установи съществуването  на депото, а в тази връзка вещото лице  по изготвената  и приета експертиза  изрично беше посочила, че за депото за твърди   отпадъци  не са установени разрешителни.В този смисъл  сметището, на което се изхвърлят отпадъци  е незаконно. В  този смисъл имаше сппор пред БАС  в производство по оспорване на дължимия   от „Грундинвест” ТБО за 2007 година и административния съд отмени ТБО, отмени и този компенент.Доказателствата съм ги представител  към  касационното производство пред ВАС  и се намират се в кориците на това дело.  Аз мога да ги представя в определен от съда срок.Моля за присъждане на разноските по делото.Считам  за недоказано извършването  на услугата по поддържане на депо, тъй като съществуващото  такова няма  разрешително  за експлоатация и действие.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.- Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна, като ми присъдите  дължимото  ю.к.възнаграждение. От събраните по делото доказателства става ясно, че поддъдржането  на чистотата  на населените места, сметосъбирането   и сметоизвозването се извършва  от Община Несебър,  чрез поделение БКС.Отпадъците,  битовите се депонират на депо гр.Обзор, поради което  Община Несебър извършва всички компоненти,  които формират размера на ТБО. Изложеният  довод дали депото  е законно израдено и функционира като  такова  или не,  не е предмат на настоящето производство, нито  може да има отношение към него.Размерът  на ТБО се определя въз основа  на разходи,  необходими  за представените услуги.След като не е и не може да бъде в настоящето производство  обсъждан въпроса  за самия размер по компоненти, то на доказване от страна  на административния  орган  подлежи  само предоставянето на услугата.От представените писмени доказателства става ясно, че тези услуги се предоставят, порадо което  жалбата като неоснователна  следва да бъде отхвърлена.

АДВ.М.- Моля за срок за писмена защита.Липсата на разрешително за сметище  юридически  означава липса на такова.

Съдът  определи  7 дневен срок  за представяне   на писмени бележки на страните.

Съдът счете делото за  изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

         Протоколът изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13:39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: